Alle planlagte byggeprosjekter i Bjerkreim

Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringspark for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. 2700 mål tomt. 70-80 % utnyttelsegrad. Max. 13 etasjer bygg, 1.000.000 m2/etasje= totalt 13.000.000 m2 North Sea Energy Park vil tilrettelegge for følgende næringsinteresser: datasenter, batteriteknologi, hydrogendrivstoff, landbasert fiskeoppdrett og veksthus.
Nybygg av råvannstunnel fra Birkelandsvatn for sikring av råvannforsyning til Lagevatn vannbehandlingsanlegg
Multiconsult har utført hydrologisk analyse. Gjennomførelsertid: 4-5 år. Gnr/bnr: 52/2, 52/3, 15, 52/10.
Nybygg av vindkraftverk i Bjerkreim kommune
Moifjellet vindkraftverk anslås å kunne romme inntil 40 vindturbiner i størrelsesorden 6-7 MW med en totalhøyde omkring 180-200 meter, total installert effekt omkring 260 MW og årlig produksjon omkring 850 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 53 000 husstander. Søkt produksjon 884,00 GWh. Søkt effekt 260,00 MW.
Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av hangar på Bjerkreim
Hangar for småfly.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 117 Berithola i Bjerkreim
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Fanggjerde på Fv 4318 Torgrimsliatunnel vest i Bjerkreim
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Nett på Fv 117 Skuggeli i Bjerkreim
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 30m.
Tørrmur på Fv 117 Malmeisbakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Fanggjerder på Fv 117 Fellibakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.