Alle planlagte byggeprosjekter i Eigersund

Fortetting av industriområde i Egersund
Gnr/bnr: 8/22 og 9/5. 8 tomter, etablering av bygg på 7.000 m2 per tomt. 50 dekar tomt.
Utvidelse av næringsområde i Egersund
Planlegger ca. 100 kontorplasser.
Nybygg av industri- og lagerbygg i Egersund
Gnr/bnr: 45/1, 15, 17, 44, 45, 93, 125 og 303.
Nybygg av forskningsfjøs og dyrevelferd i Neset, Egersund
4 forskningsfjøs. Adresse: Krossmoveien 785 og 813.
Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Etablering av næringsområde i Eigersund
50 daa stort næringsområde.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Nybygg av hytter i Eigersund kommune
Gnr. 1, bnr 1, 2, 3, 4, 110 m.fl.
Fortetting av hytteområde i Egersund
- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. - Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter. - Gnr 12 bnr 2: midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.
Nybvgg av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.3CCA. Søkt produksjon 5,50 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1C2. Søkt produksjon 3,00 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1. Søkt produksjon 4,10 GWh.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Hestnes
Omregulering av gammel barnehagetomt til konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Nybygg av fritidsboligområde i Egersund
Gnr/bnr: 6/3 mfl. Planområde: 3,5 daa
Tilbygg av næringsareal i Egersund
Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Gnr/bnr: 43/446 mfl.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 13/750, 13/749, 13/748, 13/747 og 13/7492.
Nybygg av boliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/471 og 122.
Nybygg av utleiehytter i Egersund
Totalt skal det legges opp til 5 utleiehytter. 2 hytter innen BF28 og 3 hytter innen HR3.
Riving og tilbygg av lagerhall i Eigersund kommune
Det er i dag et eksisterende lagerbygg på tomten, deler av dette skal rives og det skal deretter oppføres et nytt lagerbygg på 400 m2.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 24 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 14-18 boenheter.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.
Nybygg av parkeringsplass ved Sletteid
Gnr/bnr: 40/2, 55 og 66. 15,4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.