Alle planlagte byggeprosjekter i Eigersund

Utvidelse av næringsområde i Egersund
Planlegger ca. 100 kontorplasser.
Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Etablering av boliger og næring i Egersund
46-49 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Nybygg av hytter i Eigersund kommune
Gnr. 1, bnr 1, 2, 3, 4, 110 m.fl.
Etablering av næringsområde i Eigersund
Ca 50 daa stort næringsområde.
Fortetting av hytteområde i Egersund
- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. - Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter. - Gnr 12 bnr 2: midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Tilbygg av næringsareal i Egersund
Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Gnr/bnr: 43/446 mfl.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 13/750, 13/749, 13/748, 13/747 og 13/7492.
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 24 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 14-18 boenheter.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.
Nybygg av parkeringsplass ved Sletteid
Gnr/bnr: 40/2, 55 og 66. 15,4 daa.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.