Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Ny ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 720 elever/6 paralleller. Skolen skal stå ferdig til skolestart august 2025. BREEAM.
Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Nybygg av parkeringstunnel under sentrum i Haugesund
Byggherrebedrift er under stiftelse "Sentrumsgarasjen AS".
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av industri- og næringsbygg mm i Hasseløy, Haugesund
Samlet areal som skal inngå i planen er ca. 35,4 daa, hvorav ca. 18,4 daa er i sjø. Planen omfatter eiendommen gnr. 38/10 og deler av gnr. 38/12, 38/31 og 38/31 (fortau) eid av Haugesund kommune.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Tilbygg av videregående skole i Haugesund
Trinn 1 skal byggas sal for musik, dans og drama. Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Rehabilitering av videregående skole i Haugesund
Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ledige tomter: 20/52, 20/53, 20/54, 20/55, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/63, 20/64, 20/66, 20/67, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 21/78, 21/79 og 21/81.
Nybygg av boliger i Haugesund
Tomter for salg: 20/57 Tussahaug 7 703,4m2 20/59 Tussahaug 11 693,6m2 20/60 Tussahaug 13 676m2 20/63 Tussahaug 12 588,7m2 20/64 Tussahaug 14 630,3m2 20/66 Tussahaug 18 762,6m2 20/67 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 6 716m2 20/71 Tussahaug 24 684,4m2 20/72 Tussahaug 22 703,4m2 20/73 Tussahaug 4 838,8m2 20/74 Tussahaug 2 848,1m2 20/79 Tussahaug 23 758m2 20/81 Tussahaug 19 806,8m2
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 24/85 mfl. Planområde: ca. 8,2 daa.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca. 495 dekar.
Nybygg av sentrumsbarnehage i Haugesund
Haugesund kommune skal samlokalisere Sankt Olav barnehage og Hemmingstad barnehage til en ny sentrumsbarnehage i Haugesund. Den nye barnehagen skal lokaliseres på tomt det Sankt Olav barnehage ligger i dag. Dagens tomteutstrekning vil bli revidert på bakgrunn av pågående reguleringssak vedrørende ny broforbindelse, omlegging av veier, etablering av gang- og sykkelvel, samt oppkjøp og sanering av to nærliggende eneboliger. Ny sentrumsbarnehage i Haugesund skal inneholde 5 avdelinger med plass til i underkant av 100 barn. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men to av avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna.
Nybygg av lager/logistikk i Haugesund
Ca. 35 mål gjenstår. Byggeklare tomter, masseutskiftet og ferdig med veg- og VA- anlegg.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl. Totalt 8 boenheter som er delt opp i 3 og 2 boenheter i hver rekke.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Nybygg av boliger i Haugesund
20/52 Slåttengvegen 16 665,4m2 20/53 Slåttengvegen 14 679,8m2 20/54 Slåttengvegen 12 729,6m2 20/55 Slåttengvegen 10 746,6m2
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Nybygg av eneboliger i Skåredalen, Haugesund
Totalt 5 tomter: 1 tomt er solgt, 2 tomter er reserverte. 2 tomter gjennstår for salg.
Etablering av innendørs smeltegrop på ishall i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal etablere innendørs smeltegrop i Ishallen. I dag er smeltegropen utvendig. Den nye smeltegropen skal ha lokk som styres automatisk ved tømming. Smeltegropen i seg selv skal lages som vanntett betongkonstruksjon, med lokk av stål. Varmesløyfer i gulvet vil kun gå i reetablert del av dagens gulv, og ikke i vegger eller gulv i smeltegropen. Inkludert i oppdraget er rivnings- og betongarbeider, samt leveranser for stål, ventilasjon og varmetekniske fag. Elektrotekniske oppgaver vil utføres av rammeavtalepartner og vil skje parallelt med denne entreprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.