Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av industri- og næringsbygg mm i Hasseløy, Haugesund
Samlet areal som skal inngå i planen er ca. 35,4 daa, hvorav ca. 18,4 daa er i sjø. Planen omfatter eiendommen gnr. 38/10 og deler av gnr. 38/12, 38/31 og 38/31 (fortau) eid av Haugesund kommune.
Etablering av kontor og leiligheter i Haugesund
4.500 kvadratmeter med kontorer til nærmere 200 arbeidsplasser og opptil 15 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Tilbygg av videregående skole i Haugesund
Trinn 1 skal byggas sal for musik, dans og drama. Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Rehabilitering av videregående skole i Haugesund
Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Riving og nybygg av barnehage i Haugesund
Haugesund kommune skal samlokalisere Sankt Olav barnehage og Hemmingstad barnehage til en ny sentrumsbarnehage i Haugesund. Den nye barnehagen skal lokaliseres på tomt det Sankt Olav barnehage ligger i dag. Dagens tomteutstrekning vil bli revidert på bakgrunn av pågående reguleringssak vedrørende ny broforbindelse, omlegging av veier, etablering av gang- og sykkelvel, samt oppkjøp og sanering av to nærliggende eneboliger. Ny sentrumsbarnehage i Haugesund skal inneholde 5 avdelinger med plass til i underkant av 100 barn. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men to av avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna.
Nybygg av transformatorstasjon i Haugesund
Søknaden omfatter bygging av ny transformatorstasjon på samme tomt som eksisterende stasjon. I tillegg søker Fagne om å fjerne gammelt koblingsanlegg og transformatorer.
Nybygg av rekkehus i Haugesund
Tittelsnesvegen 122–126. 1-2 etasjer.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 2
Ombygging på plan 2, 4 og 5 i M blokk.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Utbygging av avløpsnett i Haugesund
Utvidelse av kommunalt avløpsnett Nordbygdene inkludert pumpestasjon ved Førlandsvatnet.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av sjøledning og vannledning i Haugesund
1,2 mil sjøledning samt mindre arbeider på land.
Ny overvannsledning i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 5, Ny OV fra Olaf Bullsgate, under Karmsundgata til Salhusvegen.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 6, Sakkestad området mellom Karmsundgata og Spannavegen.
Etablering av infrastruktur for nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Oppgradering av pasientsignalanlegg ved sykehjem i Haugesund kommune
Fornying av pasientsignalanlegg ved fire sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.