Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Nybygg og rehabilitering av undervisningslokaler i Haugesund
Totalentreprenør har opsjon for rehabilitering.
Etablering av kontor og leiligheter i Haugesund
4.500 kvadratmeter med kontorer til nærmere 200 arbeidsplasser og opptil 15 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Tilbygg av videregående skole i Haugesund
Trinn 1 skal byggas sal for musik, dans og drama. Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Rehabilitering av videregående skole i Haugesund
Total kostnad for Skeisvang VGS trinn 1 og 2 er ca 320 Mnok.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Riving og nybygg av barnehage i Haugesund
Haugesund kommune skal samlokalisere Sankt Olav barnehage og Hemmingstad barnehage til en ny sentrumsbarnehage i Haugesund. Den nye barnehagen skal lokaliseres på tomt det Sankt Olav barnehage ligger i dag. Dagens tomteutstrekning vil bli revidert på bakgrunn av pågående reguleringssak vedrørende ny broforbindelse, omlegging av veier, etablering av gang- og sykkelvel, samt oppkjøp og sanering av to nærliggende eneboliger. Ny sentrumsbarnehage i Haugesund skal inneholde 5 avdelinger med plass til i underkant av 100 barn. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men to av avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna.
Nybygg av transformatorstasjon i Haugesund
Søknaden omfatter bygging av ny transformatorstasjon på samme tomt som eksisterende stasjon. I tillegg søker Fagne om å fjerne gammelt koblingsanlegg og transformatorer.
Nybygg av rekkehus i Haugesund
Tittelsnesvegen 122–126. 1-2 etasjer.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 2
Ombygging på plan 2, 4 og 5 i M blokk.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl. Totalt 8 boenheter som er delt opp i 3 og 2 boenheter i hver rekke.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Utbygging av avløpsnett i Haugesund
Utvidelse av kommunalt avløpsnett Nordbygdene inkludert pumpestasjon ved Førlandsvatnet.
Nybygg av sjøledning og vannledning i Haugesund
1,2 mil sjøledning samt mindre arbeider på land.
Ny overvannsledning i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 6, Sakkestad området mellom Karmsundgata og Spannavegen.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 5, Ny OV fra Olaf Bullsgate, under Karmsundgata til Salhusvegen.
Etablering av infrastruktur for nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Ombygging og fjerning av virveloverløp i Haugesund
Tidspunkt avhenger av Karmsundgata.
Oppgradering av pasientsignalanlegg ved sykehjem i Haugesund kommune
Fornying av pasientsignalanlegg ved fire sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.