Alle planlagte byggeprosjekter i Klepp

Til- og ombygg av kommunehus og Rådhus i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av næringsområde i Klepp
Formålet med planen er å legge til rette for næring med en utnyttelse høyere enn 15 000 m2. Maks byggehøyde på 17 meter. Industri/kontor/kraftkrevende industri.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 3
Totalt 37 boliger. 20 leiligheter og 17 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 1
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 16 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 2
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 14 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 4
Totalt 30 boliger. 10 leiligheter og 20 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av bofellesskap i Kleppe
Det vil vere behov for 2 nye bufellesskap for yngre personar med funksjonsnedsetting som er klar til å flytte heimanfrå. Dette er sjølveigarbustader, og det vert planlagd 7 bueiningar i kvart bufellesskap eventuelt med ein kommunal personalbase knytt til desse. Bygginga vil skje i samarbeid mellom kommunen og dei som skal eige bustadane, eller som eigne tiltak i privat regi.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Klepp
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 3,6 km.
Nybygg av bofellesskap for personer med funksjonsnedsetting i Kleppe
Nybygg av 4-6 kommunale utleigebustader som er samlokaliserte. Målgruppa er personar med funksjonsnedsetting. Det er ikkje planlagd personalbase i tett tilknyting til desse, men ambulante tenester.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringsområde i Klepp
Formålet med planen er å legge til rette for næring med en utnyttelse høyere enn 15 000 m2. Maks byggehøyde på 17 meter. Industri/kontor/kraftkrevende industri.
Tilbygg av barnehage i Kleppe
12 nye barnehageplasser.
Reparasjon og utbedring av kulturhus og mindre parkeringsareal i Klepp Stasjon
Prosjektet omfatter; sprinkleranlegg, reparasjon og utbedring av fundament (lødd stein) mm, opprusting av mindre parkeringsareal for ca. 6-8 biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.