Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (5)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (25)
Brønnøy (3)
(4)
Dønna (1)
Evenes (2)
Fauske (3)
Flakstad (3)
Grane (1)
Hadsel (15)
Hamarøy (3)
Hemnes (1)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (1)
Lødingen (2)
Meløy (5)
Moskenes (1)
Narvik (5)
Nesna (2)
Rana (12)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (9)
Steigen (1)
Sømna (7)
Sørfold (3)
Træna (1)
Værøy (1)
Vefsn (0)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (4)
Øksnes (2)
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028. Leverandør av armeringstilbehør og forbrukningsmateriell - RenCon.
Nybygg av biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel). Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Nybygg av brannstasjon og driftssentral i Andøy kommune
Andøy kommune planlegger bygging av ny brannstasjon på gbnr. 42/382, 41/19 og 41/19/2, industriområdet Prærien.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
Ca. 1,3 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle.
Nybygg av luftledning i Fauske og Sørfold kommune
Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon. Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner.
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Skredsikring av stein på E10 i Hadsel
Skredfaktorkategori lav. 265m lengde. Skredtype, stein.
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Nybygg av vannverk i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Berørte Gnr/bnr.: 232/1, 232/2, 232/7, 232/11, 232/13, 232/14, 232/14, 232/24, 232/35233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/21, 233/23, 233/25, 233/26, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/49, 233/50, 233/51, 233/55, 233/56, 233/58, 243/1, 250/1
Opparbeidelse av tomt for nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy
340.000 m3 fylling og plastringsarbeider. Ekstern tilførte fyllmasser.
Nybygg av kraftverk i Rana
Søknad om konsesjon med konsekvensutredning for bygging av Hjartås kraftverk med tilhørende nettilknytning
Nybygg av transformatorstasjon i Lødingen
Ny Lødingen transformatorstasjon med tilhørende adkomstvei (eiendom 28/1/0 og 28/1/110). Transformatorstasjonen vil utformes som et innendørs anlegg hvor kabler føres inn i GIS-anlegget via en kabelkjeller. Stasjonsbygget vil bestå av ett plan pluss kabelkjeller. Hovedplanet er planlagt med et bruttoareal (BTA) på 900 m2. Kabelkjeller får et bruttoareal på 658m2. Totalt bruttoareal blir da 1558m2.
Nybygg av brannstasjon og hjelpemiddellager i Bø kommune
Bygget har følgende formål: 1: Ny brannstasjon (garasjer, lager og kontor). 2: Lokaler for feier (garasje og lagelokaler). 3: Lokaler for lagring og distribusjon av hjelpemidler (garasje og lagerlokaler). 4: Oppgradering av eksisterende parkeringsplass (opsjon). Byggets plassering er planlagt sør for Bøheimen bo-og behandlingssenter, og har adkomst via FV820.
Oppgradering av transformatorstasjoner i Fauske og Sørfold kommune
Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon. Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner.
Nybygg av elektrisk ledning i Rana
Ranaelva. Søknad om konsesjon for 132 kV kraftledning og 22 kV jordkabel for tilknytningsledninger for Hjartås kraftverk
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes i Hadsel
Markedsgata er ca. 422 meter lang. Det skal utbedres vann, avløp og overvann. Med i prosjektet skal det ihht. beskrivelse og tegninger også utbedres vei, fortau, kantstein, trekkekummer, trekkerør, veilys og skilting.
Nybygg av gang og sykkelvei i Brønnøysund
Kan bli delt i flere etapper.
Sanering av eksisterende VA-anlegg og nybygg av nytt VA-anlegg i Finnshaugen i Bodø kommune
Det skal etableres nytt VA-anlegg med separate ledninger for vann-, spill- og overvann, samt AF-ledning. Eksisterende VA-anlegg saneres. Etablering av overløp og mengderegulator. Sanering og etablering av nye stikkledninger til boliger for separering. Oppbygning av berørte veier med sidearealer. Erstatte eksisterende støttemur Etablering av ny gatebelysning samt trekkerør for kabler både til belysningsanlegg og for andre kabeletater. Etablering av trekkerør for omlegging av høyspentkabe
Etablering av anlegg for fargefjerning av vann i Stamsund
Hver høst er det veldig høye fargetall fra vannkilden i Stamsund. For å kunne oppnå tilfredsstillende rensing for å sikre vannkvaliteten er det nødvendig med et anlegg som fjerner farge.
Rehabilitering av betongkai ved Sjøførsvarets kystvaktstasjon i Sortland kommune
Prosjektet omfatter betongrehabilitering av kai, installering av katodisk beskyttelse av kai og reparasjon og utskifting av kaiutstyr.
Nybygg av parkeringshus på Stokmarknes
Grunnarbeidet utføres i samband med bygging av parkeringsplasser i 2022.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 19/166, 19/116, 19/125, 19/126, 19/144 samt deler av 19/114, 98/1. Eneboliger, rekkehus og 2-6 mannsboliger. 80-100 boenheter. 2-3 etasjer.
Tilrettelegging for kaianlegg, med tilhørende bygg for fiskenæring, boliger, fritidsboliger mm i Vestvågøy
Planområdet omfatter gnr 61 bnr 49, bnr 52 og deler av gnr 61 bnr 53, bnr 2. Planforslaget legger opp til at det kan etableres en forlengelse av dagens kaiareal på Leirvik, med flytebrygge, og næringsbygg i tilknytning til fiskerinæring. I tillegg ønskes det å legge til rette for en bolig og noen rorbuer som skal benyttes som fritidsboliger, eventuelt til utleie.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av infrastruktur for nybygg av næringsområde i Sortland
Gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.
Etablering av infrastruktur og havneutbygging i Lødingen
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 623 000 m3 masse over et areal på omtrent 87 000 m2.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 17 i Vennesund
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.
Flytting av stålhall til ny lokasjon i Sortland kommune
Fytting av «fryselagre» (blokk D) ved gamle Nortura til ny lokasjon ved Sortland kommunes tomt i Vestmarka industrielt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Sortland
Lavblokker, 2-3 etasjer. Planområdet er ca. 13 dekar.
Utvidelse av steinbrudd på Alsøya i Nesna kommune
Utvidelse av eksisterende steinbrudd. Utvidelse er planlagt gjennom økt areal og nytt uttaksnivå ca. 40 meter under dagens uttaksnivå (dvs. uttak under havnivå).
Rehabilitering av vannledninger i Rana kommune
Rehabilitering av vannledninger med begrenset graveinnsats.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Etablering av infrastruktur for ny og ombygg til boliger, kontor, restaurant, mm i Stokmarknes
Prosjektet består av 4 delprosjekter: Eiendommene: GNR/BNR: 64/1 43, 64/278, 64/296, 64/295: (totalt areal 32,1 mål) Delprosjekt l: Potensielt boligomräde, GNR/BNR 64/143: (areal 12,7 mäl) (Tomt vest for Industribygget). • Regulering til boligområde og kystkultursti. • Det er muligens fortidsminne funn på området som må hensyn tas. Delprosjekt 2: Industribygg omräde, GNR/BNR 64/295: (areal 13,8 mäl) • Vurdere om industribygningen egner seg som base for å realisere boliger på taket. • Omregulere til industri-, kontor-, boligformål og kystkultursti, samt grendehus, utkikkspunkt og restaurant. Delprosjekt 3: Boligomräde: GNR/BNR 64/278: (areal 5,6 mäl) (Tomt øst for Industribygg). • Reguleres til boligformål og kystkultursti. Delprosjekt 4: Kyststi: GNR/BNR 64/296: • Regulere til og kystkultursti og areal for jordvarme
Nybygg av gang- og sykkelvei i Straumen
Planområdet er på ca. 25 dekar og er vist i Figur 1 og 2. Eiendommene som omfattes har gårds-/bruksnr. 53/198, 53/340, 53/73, 53/1, 53/294, 53/386, 53/388, 53/430, 53/392, 1000/1 (E6), samt eiendommen 53/1,4-5,11,13.
Utfylling i sjø ved Holandsfjorden i Meløy
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50000 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på omtrent 28000 kvadratmeter. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut. Etablering av oppdrettsanlegg for smoltproduksjon. NGI har gjort grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering,
Fundamentering og etablering av nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Etablering av fundamenter for snøoverbygg på ulike lokasjoner langs Ofotbanen på steder der det allerede er ekisterende snøoverbygg som skal byttes. Totalt ca.190 fundamenter fordelt på 5 lokasjoner – Solheim Vest, Kapp Horn, Middagselva, Linbanebygget og 39-Bygget Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av fritidsboliger, utleieenheter, næring, småbåtanlegg mm på Tind i Moskenes
Forslagstiller, Håsima AS m.fl, har igangsatt planarbeid på Tind med hensikt å legge til rette for kombinert formål: Fritidsbolig/rorbu, bolig, utleieenheter/turisme, næring (fiskeri) og flytebrygge/småbåtanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur. Det legges til rette for bruksendring på eksisterende bebyggelse som er registret som nyere tids kulturminner, samt legge til rette for nybygging i tilstøtende områder. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 10, bnr. 1, 3, 30 og 31. Ca. 60 daa.
Nybygg av vanntårn i Nesna
Det foreslåtte tiltaket er viktig for å sikre vannkapasiteten i forhold til framtidig industriutvikling. Kostnad 7,5 inkl mva.
Etablering av fortau i Kabelvåg, Vågan
Formålet med reguleringsplanen er å etablere ensidig fortau fra Hans Egedes plass og gjennom Villaveien til Storvåganveien.
Etablering av gjerder, porter og bommer ved flystasjon på Evenes
Forsvarsbygg skal inne på Evenes flystasjon ha montert noe supplering av eksisterende gjerder, porter og bommer. For å utføre denne typen montasjer er det ett behov for følgende typer arbeider: 1. Porter, bommer og gjerder inkl. test av sluttprodukt (Foraas Områdesikring) 2. Graving 3. Fundamenter 4. Elektro
Nybygg av avløpspumpestasjon i Øksnes Kommune
- Ny avløpspumpestasjon på Valan som skal erstatte eksisterende pumpestasjon. - Snuplass/ -oppstillingsplass for servicebil.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.