Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (7)
Andøy (1)
Beiarn (2)
Bindal (1)
Bodø (41)
Brønnøy (4)
(5)
Dønna (3)
Evenes (3)
Fauske (5)
Flakstad (2)
Grane (5)
Hadsel (9)
Hamarøy (4)
Hemnes (1)
Herøy (3)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (2)
Meløy (6)
Moskenes (0)
Narvik (14)
Nesna (0)
Rana (10)
Rødøy (1)
Røst (1)
Saltdal (4)
Sortland (10)
Steigen (3)
Sømna (4)
Sørfold (5)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (9)
Vega (1)
Vevelstad (1)
Vågan (4)
Øksnes (1)
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.
Opparbeidelse av utomhus/infrastruktur ved flyplass i Evenes
Tilføring av masser for overbygning fom. topp fylling utført av annen entreprenør. Oppstillingsplattformer i betong, ca 10 000 m2. Legging av asfalt på taxebaner og apron, ca 100 000 m2. (Asfaltlegging kan bli trukket ut av entreprisen). Grøfter for VA/OV/EL. Levering/montering av kummer og ledninger for VA/OV. Levering/montering av kummer og trekkerør for EL etc. Etablering av ett eller flere snødeponi.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Rassikring/varslingsanlegg og radar på Fylkesveg 837 Høgfjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1043m.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus på Furumoen i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
Nybygg av transformatorstasjon i Lødingen
Ny Lødingen transformatorstasjon med tilhørende adkomstvei (eiendom 28/1/0 og 28/1/110). Transformatorstasjonen vil utformes som et innendørs anlegg hvor kabler føres inn i GIS-anlegget via en kabelkjeller. Stasjonsbygget vil bestå av ett plan pluss kabelkjeller. Hovedplanet er planlagt med et bruttoareal (BTA) på 900 m2. Kabelkjeller får et bruttoareal på 658m2. Totalt bruttoareal blir da 1558m2.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Vedlikeholdsarbeider med fjellsikring for Nordland fylkeskommune 2023-2025
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 år av gangen i 2 år 2026-01-01 til 2026-12-31 2027-01-01 til 20277-12-31.
Oppgradering av ledelys i tunneler på Nordlandsbanen
Belysning rømningsvei tunneler NB. Led ledelysning i opptil 13 tunneler. 11 tunneler med lengde over 1000 meter og to særskilte brannobjekter.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, på strekningen fra krysset FV 17 og FV 143 ved Rishatten og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Kleivskarveien
Forberedende arbeider for Rv. 80 Sandvika - Sagelva (Bypakke Bodø)
Følgende arbeider inngår i denne entreprisen: - Sprengning, utlasting og transport ca 34 000 m3 med berg fra fang grop. - Ca 50-60 % av berget skal sorteres, lastes og fraktes til Nordvika. Tenkes brukt i forsterkningslag fase 2. Resterende stein skal benyttes til anleggsområde/veier og/eller fylles i skiferbrudd ved Nordvika. - Etablere to mot fyllinger på Ystnes og Kistrand 5600 m3 - Rivning og fjerning av 12 fritidsboliger/hytter med tilhørende anneks og tekniske installasjoner. - Vegetasjonsrydding i fase 1 og forberedelse fase 2.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Reetablering av eksisterende transportbane for Nexans til betong kulvert i Rognan, Saltdal kommune
Rehabilitering av 415 meter av transportbane som ligger i Saltdal kommune, og brukes i hovedsak av Nexans for transport av kabler fra fabrikk til utskipnings-kai. Eksisterende rørkulvert (ø1600 mm) skal graves opp og fjernes. Ny drensgrøft av komprimerende og drenerende masser inklusivt drens og overvannsystem skal etableres. Ny rektangulær betongkulvert med innvendige mål på 2000*1400 mm skal etableres i en tørr og stabil grøft. Kulverten skal tilbake- og overfylles med drenerende masser og det skal etableres en lukket grøft mellom Fiskvågveien og ny kulvert som leder vann til sandfang. For å ivareta trafikksikkerheten skal kulverten overfylles mot Fiskvågveien og overfyllingen skal formes som en voll over kulverten. Kulverten skal bygges i vanntett utførelse. For å gi plass til en utvidet grøft for kulvert og nye drensrør må deler av Fiskvågveien graves opp. Fiskvågveien skal reetableres og asfalteres i henhold til gjeldene krav for fylkesveg.
Nybygg av biogassanlegg i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel).
Utskifting av masser på Nesbruket i Vefsn, trinn 1
Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.
Utfylling av industriområde i Træna kommune
Utfylling av Galtneset industriområde, steinproduksjon blokk og fylmasse i steinbrudd.
Sandblåsing og maling av Trollelven viadukt
Overflatebehandling av Trollelven viadukt. Arbeidet vil bestå av bl.a. sanblåsing og overflatebehandling under sviller (løfte spor), brua og 5 stk. KL-master. Pendelpilarer skal vaskes og males.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.
Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger i Rana kommune
Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger. Det er 6 traseer, 5 for avløp (1 opsjon) og en for drikkevann.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av omlastingshall i Fauske
Gnr. 103, bnr. 1428, 1352,1503 og 1630. Samt mindre del av 103/1613 og 103/1646 (veiareal) i Hammerveien på Vestmyra.Omlastingshallen vil bli foreslått med em maksimal høyde på pulttaket på ca 11,7 meter over innvendig golv i hallen. Størrelsen slik det er prosjektert er ca 504m2 (ca 28x18 meter).
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Halsa
Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for en gang‐ og sykkelvei langs Dalheimveien, fra Halsa sentrum i nord til avkjørselen ved Halsa idrettsplass i sør, en strekning på om lag 4 kilometer
Nybygg av infrastruktur for boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Utskiftning av 6 stk. ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7 på Sandnessjøen Sykehus i Alstahaug kommune
Utskiftning av 6 stk ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7. Disse ventilasjonsaggregatene består av ett stort aggregat System 1, som forsyner system 2, 3, 4 og 5 med forvarmet tilluft, samt besørger all avtrekksluft og varmegjenvinning fra alle disse ventilasjonssystemene. System 6 er ventilasjon til storkjøkkenet og helt adskilt fra de andre. Dette skal også skiftes. System 2, 3, 4 og 5 er rene tillufts-systemer. Disse skal erstattes med ordinære ventilasjonssystemer med tilluft og avtrekk.
Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Etablering av pumpestasjon samt pumpeledning på Børøya i Hadsel
Det er tidligere laget et forprosjekt for fremtidig separering av AF-ledninger og pumping av spillvann til eksisterende renseanlegg vest på Børøya. I denne utførelsesentreprisen skal det etableres pumpestasjon med asfaltert adkomst, tilknytning til dagens AF-ledninger, overløpsledning og overvannsledning med utløp til sjø, samt pumpeledning frem til renseanlegget. Hadsel kommune ønsker at pumpeledningen føres ut i sjøen ved dagens utslippsledning, og legges i sjøen frem til landtak rett vest for renseanlegget. På land ved renseanlegget skal det også etableres en ledning for fremtidig pumpestasjon ved Skretting. Begge ledningene skal kobles inn mot dagens innløp til renseanlegget. Frem til ledningsnettet oppstrøms den nye pumpestasjonen på Børøya er separert, vil det ved nedbør gå betydelige mengder i overløp til Børøysundet.
Nybygg av bru i Beiarn
Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området
Rehabilitering av dam i Brønnøy kommune, fase 2
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av Dam Naustvikelv i Brønnøy Kommune. Arbeidene omfatter i hovedsak følgende: - Påstøp av ny betong på dammens luftside, damkrone og øvre del av oppstrøms side. - Utbedring av eks. overløp med meisling og påstøp av betong. - Fjerning av eks. rekkverk og levering og montering av nytt rekkverk. - Fjerning av en del vegetasjon rundt dammen, og noe mindre grunn- og terrengarbeider.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Etablering av nytt avløpsanlegg og fjerning av eksisterende slamavskillere i Narvik kommune
Avskjæring og oppsamling av flere eksisterende avløpsutslipp som skal føres til 2 nye renseanlegg (slamavskillere). I denne forbindelse skal 5 stk. eksisterende slamavskillere fjernes. Nytt avskjærende avløpsanlegg skal etableres ved Kjøpsvik skole. Avløp ved Hestneselva føres til ny slamavskiller som tilknyttes eksisterende utslippsledning, og det skal etableres mengderegulator oppstrøms renseanlegget. Eksisterende utslippsledning skal forsynes med nytt utslippsarrangement i enden av ledninga på ca. kt. -16.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde på Nesbruktomta (Baustein) i Mosjøen
Anlegget ligger på Nesbruktomta, mellom E6 og fjorden. Det skal legges nye vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger på Nesbruktomta, både i eksisterende veg og i nytt terreng. VA-ledningene skal tilknyttes eksisterende ledningsnett i nord og i sør. Fra Havnevegen og fram til pumpestasjonen ved Wist skal det bygges gang- og sykkelveg parallelt med Ørbradden. Gata skal rettes opp med ny asfalt og gammel asfalt fjernes. Det skal bygges nytt gatelysanlegg på hele strekningen i Ørbradden fra Havnevegen til Eremitten.
Nybygg av jernbanespor og rampe for for av og pålasting av tunge kjøretøy ved godsterminal i Fauske
Bygging av nytt spor ved Fauske godsterminal. I tillegg skal det bygges ny rampe for av og pålasting av tunge kjøretøy. I tilknyting til det skal det også bygges tre nye veksler og foretas masseutskifting.
Riving og nybygg av pumpestasjon samt etablering av sjøledning og VA-ledninger i Narvik kommune
• Oppsetting av ny pumpestasjon • Riving av gammel pumpestasjon • Ca. 1200 m sjøledning til renseanlegget, samt ca. 115m ledninger i grunnen • 2 stykk nye overløpsledninger på ca. 160m og 50m.
Separering og oppgrdaering av vann- og avløpsledninger samt utskiftning av overbygning for vei og nyetablering av fortau i Bodø
Separering av AF-ledning til overvann - og spillvannsledning, nye vannledninger (inkl. VL 225 for brannvannsdekning til boligprosjektet I-Parken i Skillbakken) og nye stikkledninger til boliger. I oppdraget inngår også utskiftning av overbygning for vei, nyetablering av fortau i Skillbakken og fartshump i Lagårdsveien, samt etablering av gatelys.
Oppgradering av fortau og etablering av kollektivholdeplass for buss på Straumen
Planområdet strekker seg langs fv. 7478, Søster Brits vei, fra krysset ved Straumvassveien og avsluttes ved den kommunale veien inn til Langstranda. I planområdet inngår eksisterende kollektivholdeplass på østsiden av Søster Brits vei samt en ny kollektivholdeplass på vestsiden. Hensikten med planarbeidet er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei slik at nytt fortau kan etableres i tråd med nasjonal standard utarbeidet av Statens vegvesen. Planen legger videre til rette for etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Bris vei, sør for krysset til Bergveien. Gnr./bnr. for private eiendommer som inngår i planområdet 53/3, 53/4, 53/68, 53/67, 53/34, 53/28, 53/5, 53/77, 53/32, 53/205, 53/171, 53/89, 53/88, 53/152, 53/151, 53/91, 53/189, 53/92, 53/169, 53/21, 53/156, 53/331, 53/154, 53/52, 53/121, 53/458, 53/30, 53/29. Gnr./bnr. for kommunale eiendommer som inngår i planområdet 53/51, 53/49, 53/105, 53/136, 53/246
Sanering av vann- og avløpsledninger i Narvik kommune
Arbeidene omfatter hovedsakelig: • Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 1700 m vannledning, 950 m spillvannsledning og 130 m overvannsledning. • Levering og montering av 18 vannkummer • Levering og montering av 17 spillvannskummer • Levering og montering av 17 overvannskummer • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger • Reetablering av overflater inkl. vegoverbygning • Trafikkavvikling og midlertidig vann
Riving og nybygg av snøoverbygg og reparasjon av tunell ved Ofotbanen
Lengde 62 m. Arbeidene omfatter riving og nybygg av ett snøoverbygg Rastunellen Vest, samt reparasjoner av Sørdalstunellen Vest og 39-Bygget
Etablering av overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.