Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (1)
Beiarn (2)
Bindal (1)
Bodø (33)
Brønnøy (7)
(8)
Dønna (7)
Evenes (2)
Fauske (4)
Flakstad (3)
Grane (6)
Hadsel (5)
Hamarøy (3)
Hemnes (3)
Herøy (5)
Leirfjord (3)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (9)
Nesna (0)
Rana (9)
Rødøy (0)
Røst (1)
Saltdal (5)
Sortland (6)
Steigen (4)
Sømna (4)
Sørfold (6)
Træna (0)
Værøy (6)
Vefsn (4)
Vega (1)
Vevelstad (1)
Vågan (5)
Øksnes (1)
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Opparbeidelse av infrastruktur for datasenter på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Nybygg av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Øking av dagens sikkerhetsutrustning i tunnelene på E6 i Sørfold
De tunnelene dette dreier seg om er: Tennflogtunnelen 805m Daumannviktunnelen 822m Løkthaugtunnelen 725m Aspfjordtunnelen 1496m Kalviktunnelen 2729m Berrflogtunnelen 1407m Kannflogtunnelen 759m Gleflogtunnelen 501m Rauhammartunnelen 1250m Kobbhammartunnelen 837m Middagsfjelltunnelen 2074m Kobbskartunnelen 4457m
Vedlikeholdsarbeider med fjellsikring for Nordland fylkeskommune 2023-2025
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 år av gangen i 2 år 2026-01-01 til 2026-12-31 2027-01-01 til 20277-12-31.
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
BVP (Best Value Projects ). 7800 m2 areal park. Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling. En byggingsmasse på 39000-47000 kvm.
Oppgradering av ledelys i tunneler på Nordlandsbanen
Belysning rømningsvei tunneler NB. Led ledelysning i opptil 13 tunneler. 11 tunneler med lengde over 1000 meter og to særskilte brannobjekter.
Nybygg av rorbuer og småbåthavn ved Leirfjord
Detaljregulering er vedtatt. GNR/BNR: 40/5,40/18,40/24,40/26 m.fl
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, på strekningen fra krysset FV 17 og FV 143 ved Rishatten og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Kleivskarveien
Terrengtiltak, tørrmur, nett og bolt på Fylkesveg 7656 i Bø
Skredsikringsbehov middles. 550m lengde.
Nybygg av biogassanlegg i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel).
Utvidelse av industriareal mm i Straumsjøen
Gnr/bnr 39/36, 39/55, 39/100, del av 39/122, 39/130, 39/161, 39/174, 39/175, del av 39/179 og del av 39 sameie. Forslagsstiller ønsker å regulere en omlegging av 240 m av Handkleppveien for å få større uteområde i tilknytning til fiskeribygningen og tilhørende aktivitet, regulere en ny vei for å få bedre adkomst til eiendommen 39/36, regulere industriområdet med muligheter for fyllinger i sjø, deriblant molo, regulere industriområdet med muligheter for kaier, bygninger og tilbygg.
Sanering av VA-ledning i Ankenes i Narvik kommune
Ca. 530 meter grøfter for VA-ledninger. 8 stk vannkummer DN2000. 19 stk avløpskummer (OV/SP) DN1000. Riving/fjerning av asfalt, og reetablering av veganlegg.
Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Kalklavkraft AS (SUS). 2 km sjøkabel og 4,4 km luftlinje 22 kV. Vei 1,6 km. Brygge 100 m2. Produksjon 14,4 GWh.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Sandblåsing og maling av Trollelven viadukt
Overflatebehandling av Trollelven viadukt. Arbeidet vil bestå av bl.a. sanblåsing og overflatebehandling under sviller (løfte spor), brua og 5 stk. KL-master. Pendelpilarer skal vaskes og males.
Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger i Rana kommune
Etablering av vann- og avløpsledninger som sjøledninger. Det er 6 traseer, 5 for avløp (1 opsjon) og en for drikkevann.
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m. Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m. Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 st. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys:18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m. Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Infrastruktur for etablering av område for oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel
En kjølebasseng ska opprettes for testfacilitet av oljevern.
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Nybygg av bru i Beiarn
Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området
Nybygg av gang- og sykkelvei i Straumen
Planområdet er på ca. 25 dekar og er vist i Figur 1 og 2. Eiendommene som omfattes har gårds-/bruksnr. 53/198, 53/340, 53/73, 53/1, 53/294, 53/386, 53/388, 53/430, 53/392, 1000/1 (E6), samt eiendommen 53/1,4-5,11,13.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt i flere trin.
Rehabilitering av dam i Brønnøy kommune, fase 2
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av Dam Naustvikelv i Brønnøy Kommune. Arbeidene omfatter i hovedsak følgende: - Påstøp av ny betong på dammens luftside, damkrone og øvre del av oppstrøms side. - Utbedring av eks. overløp med meisling og påstøp av betong. - Fjerning av eks. rekkverk og levering og montering av nytt rekkverk. - Fjerning av en del vegetasjon rundt dammen, og noe mindre grunn- og terrengarbeider.
Riving og nybygg av snøoverbygg og reparasjon av tunell ved Ofotbanen
Lengde 62 m. Arbeidene omfatter riving og nybygg av ett snøoverbygg Rastunellen Vest, samt reparasjoner av Sørdalstunellen Vest og 39-Bygget
Etablering av overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde på Nesbruktomta (Baustein) i Mosjøen
Anlegget ligger på Nesbruktomta, mellom E6 og fjorden. Det skal legges nye vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger på Nesbruktomta, både i eksisterende veg og i nytt terreng. VA-ledningene skal tilknyttes eksisterende ledningsnett i nord og i sør. Fra Havnevegen og fram til pumpestasjonen ved Wist skal det bygges gang- og sykkelveg parallelt med Ørbradden. Gata skal rettes opp med ny asfalt og gammel asfalt fjernes. Det skal bygges nytt gatelysanlegg på hele strekningen i Ørbradden fra Havnevegen til Eremitten.
Etablering av nytt avløpsanlegg og fjerning av eksisterende slamavskillere i Narvik kommune
Avskjæring og oppsamling av flere eksisterende avløpsutslipp som skal føres til 2 nye renseanlegg (slamavskillere). I denne forbindelse skal 5 stk. eksisterende slamavskillere fjernes. Nytt avskjærende avløpsanlegg skal etableres ved Kjøpsvik skole. Avløp ved Hestneselva føres til ny slamavskiller som tilknyttes eksisterende utslippsledning, og det skal etableres mengderegulator oppstrøms renseanlegget. Eksisterende utslippsledning skal forsynes med nytt utslippsarrangement i enden av ledninga på ca. kt. -16.
Reetablering av eksisterende transportbane for Nexans til betong kulvert i Rognan, Saltdal kommune
Rehabilitering av 415 meter av transportbane som ligger i Saltdal kommune, og brukes i hovedsak av Nexans for transport av kabler fra fabrikk til utskipnings-kai. Eksisterende rørkulvert (ø1600 mm) skal graves opp og fjernes. Ny drensgrøft av komprimerende og drenerende masser inklusivt drens og overvannsystem skal etableres. Ny rektangulær betongkulvert med innvendige mål på 2000*1400 mm skal etableres i en tørr og stabil grøft. Kulverten skal tilbake- og overfylles med drenerende masser og det skal etableres en lukket grøft mellom Fiskvågveien og ny kulvert som leder vann til sandfang. For å ivareta trafikksikkerheten skal kulverten overfylles mot Fiskvågveien og overfyllingen skal formes som en voll over kulverten. Kulverten skal bygges i vanntett utførelse. For å gi plass til en utvidet grøft for kulvert og nye drensrør må deler av Fiskvågveien graves opp. Fiskvågveien skal reetableres og asfalteres i henhold til gjeldene krav for fylkesveg.
Etablering av energiforsyning og ombygg av tekniske anlegg på barne- og ungdomsskole i Leirfjord kommune
Bygging av ny energiforsyning med energibrønner og varmepumper, samt utskifting av 3 ventilasjonsaggregater og oppgradering til VAV-anlegg for 2 av disse, ved Leirfjord barne- og ungdomsskole.
Klargjøring av nye boligtomter på Holmen i Beiarn
Vil gi ca. 10 nye tomter. Ca. 170 m ny veg.
Etablering av magasin og tørrmur på Fylkesveg 76 i Brønnøy
Skredsikringsbehov middles. 70m lengde.
Etablering av magasin på Fylkesveg 76 i Brønnøy
Skredsikringsbehov middels. 500m lengde.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Rønvikgata til Parkveien.
Nybygg av fortau i Hadsel kommune
Ny fortau ca 120 m Vegetasjonsrydding - komplett, 450 m2 Skjæring av asfaltdekke 106 m Riving av faste dekker 80 m2 Graving 150 m3 Eksterne masser til bære- og forsterkningslag ca. 170 m3 Fundament av jordfuktig betong 116 m Kantstein av Granitt 116 m Forlenge en vannkum med 1 støttering Asfalt og dekkearbeider 410 m2
Nybygg av parkeringsplasser i Hadsel
Gnr/bnr 101/1, 3, 6-8, 10-11 og 15. Planavgrensning i sjø omfatter areal avsatt til flytebrygge med nødvendig plass til manøvrering, samt båtutsett. Det er ikke behov for mudring eller molobygging. På land ønskes det tilrettelegging for 20 parkeringsplasser, et mindre servicebygg og landfeste for flytebrygge. Detaljreguleringsplan vil vurdere også behov for naustbygging. Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Kvalsøy båtforening.
Utskiftning av vannledninger og etablering av nytt UV-anlegg ved vannverk i Værøy
Fra budsjett og økonomiplan. Vannledninger i eternitt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.