Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (4)
Beiarn (3)
Bindal (1)
Bodø (32)
Brønnøy (1)
(8)
Dønna (1)
Evenes (3)
Fauske (6)
Flakstad (0)
Grane (2)
Hadsel (10)
Hamarøy (1)
Hemnes (2)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (2)
Lødingen (2)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (9)
Nesna (1)
Rana (10)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (3)
Sortland (6)
Steigen (3)
Sømna (7)
Sørfold (1)
Træna (1)
Værøy (1)
Vefsn (5)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (5)
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Utvikling av havneområde på Rønvikleira i Bodø kommune
Planområdet ligger i Bodø på Rønvikleira, nord for Jernbanestasjonen og inkluderer ferjekaia og store deler av Jernbanevegen. Planområdet er i dag regulert gjennom områdeplan for Bodø Stamnetterminal (1256) til havn, næring, veg og jernbane. Varslet område er ca. 450 daa. Multiconsult i sammarbeid med Nordic utarbeider forprosjekt og reguleringsplan for terminalområdet.
Nybygg av biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel). Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Utbedring av innseiling Mo i Rana
Poretrykks- måling / installasjon: Cautus Geo – Lars Steinar Hefre. Spunting og utfylling sjeter.
Utskifting av sjøkabel over Rombaksfjorden i Narvik
•Spenningsnivå: 132 kV. •TraseLengde kabel: ca. 2,2 km. •Traselengde ny luftledning Øyjord: ca. 0,6 km.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. Samarbeidsavtale med Bodø kommune.
Fornyelse av kraftstasjon i Lødingen
Transformering: Reaktor (eksisterende) 40 MVAr, kondensatorbatteri 30 MVAr. Spenningsnivå: 132. Antall bryterfelt: 6 stk 132 kV2-brygerfelt og plass til reservefelt.
Nybygg av brannstasjon og driftssentral i Andøy kommune
Andøy kommune planlegger bygging av ny brannstasjon på gbnr. 42/382, 41/19 og 41/19/2, industriområdet Prærien.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Nordland fylkeskommune
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes. Veinettet omfatter totalt 794 kilometer vei, hvorav 29 kilometer er gang- og sykkelvei
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Etablering av nytt anlegg og tiltak i Storvatnet som sikrer vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya i Lurøy kommune
Gnr/bnr: 47/1, 2, 7, 18, 20 m.fl. Etablering av ny vannforsyning fra Storvatnet på Tonnes, med overføringsledning over Kvarøyfjorden. Vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av brannstasjon og hjelpemiddellager i Bø kommune
Bygget har følgende formål: 1: Ny brannstasjon (garasjer, lager og kontor). 2: Lokaler for feier (garasje og lagelokaler). 3: Lokaler for lagring og distribusjon av hjelpemidler (garasje og lagerlokaler). 4: Oppgradering av eksisterende parkeringsplass (opsjon). Byggets plassering er planlagt sør for Bøheimen bo-og behandlingssenter, og har adkomst via FV820.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger, rekke- og kjedehus, flermannsboliger og lavblokk/blokk i Bodø, trinn 1
Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 41/1408, 41/1419, 41/1551, 41/1581, 41/1585, 41/1586 og 42/888.
Nybygg av renseanlegg for avløpsvann på Sommarøy i Øksnes kommune
Renseanlegget skal bygges ved Kattneset i Myre, på tomt regulert for vann- og avløpsanlegg. Eksisterende renseanlegg skal bygges om til en pumpestasjon som pumper videre til det nye renseanlegget.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 4,7 km. Fra kryss Fv.82 Gulstadveien til kryss Fv.82 Lekangveien. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Sanering av vann- og avløpsanlegg i Bodø
I forbindelse med sanering av kommunalt vann- og avløpsanlegg i Rensmoveien, utvides saneringsarbeidet til å gjelde Rauds gate, samt deler av Håreks og Olav Trygvassons gate.
Nybygg av gangbru over jernbane på Saltfjellet
Det skal bygges to gangbruer over jernbanen på Saltfjellet, ved km 598 og km 600. Bruene er prosjektert i stål og med fundament i betong.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes i Hadsel
Markedsgata er ca. 422 meter lang. Det skal utbedres vann, avløp og overvann. Med i prosjektet skal det ihht. beskrivelse og tegninger også utbedres vei, fortau, kantstein, trekkekummer, trekkerør, veilys og skilting.
Rassikringstiltak langs Nordlandsbanen fra Mosjøen til Fauske i Nordland
Det skal utføres rassikringstiltak for sørpeskred, flom, snøskred i 3 strekninger. Mosjøen - Bjerka, Bjerka - Lønsdal og Lønsdal - Fauske.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Nybygg av sjøledninger i Bodø
Vannledninger i sjø mellom følgende steder:> Misvær - Støvset> Støvset - Sand/Hoset> Støvset - Skjerstad> Skjerstad - Ljønesveien.
Etablering av ny hurtigbåtkai i Øksnes
Eksisterende kai rives: både vestre kai-pir og østre kai-pir. Det skal etableres ny kai med kai-pir i området hvor vestre-kai pir ligger i dag. Den nye kai-piren planlegges slik at den strekker seg inntil 20 meter lengre ut i Myrvågen enn dagens kai. Ev. mindre tekniske anlegg/bygg for teknisk infrastruktur på land, og øvrige behov knyttet til kaiens funksjon. Universell utforming.
Etablering av infrastruktur og havneutbygging i Lødingen
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 623 000 m3 masse over et areal på omtrent 87 000 m2.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Bodø
Storespeed -området DC 11 er plassert i byen Bodø i Nord -Norge. Nettstedet er inne i et fjelltelekontor med EMP -beskyttelse opprinnelig bygget av Telenor. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige. Vannkraftverkstilkoblingen er nær.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av omlastingshall i Fauske sentrum
Gnr. 103, bnr. 1428, 1352, 1503 og 1630. Samt mindre del av 103/1613 og 103/1646 (veiareal) i Hammerveien på Vestmyra.Omlastingshallen vil bli foreslått med em maksimal høyde på pulttaket på ca 11,7 meter over innvendig golv i hallen. Størrelsen slik det er prosjektert er ca 504m2 (ca 28x18 meter).
Utvidelse av industriområde i Ballangen
Utfylling i sjø, vil gi 38.000 kvm nytt areal. Prosjektet vil bli gjennomført over tid.
Rehabilitering av vannledninger i Rana kommune
Rehabilitering av vannledninger med begrenset graveinnsats.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligfelt på Maurnes i Sortland
Ca. 14 boliger, det foreslås flermannsboliger med opptil 2 etg. Planområdet er på 15 daa.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 70 dekar.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Rønvikgata til Parkveien.
Utfylling i sjø ved Holandsfjorden i Meløy
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50000 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på omtrent 28000 kvadratmeter. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut. Etablering av oppdrettsanlegg for smoltproduksjon. NGI har gjort grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering,
Opparbeidelse av tomt for biogassfabrikk og tilleggsnæring ved industriområde i Sømna kommune
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Nybygg av høydebasseng i Vefsn kommune
Nytt prefabrikkert høydebasseng i glassfiber ved Mosjøen Lufthavn. Bassenget skal ha en dimensjon på ca. Ø12*5,0m noe som tilsvarer ca. 500m3.
Etablering av fortau i Kabelvåg, Vågan
Formålet med reguleringsplanen er å etablere ensidig fortau fra Hans Egedes plass og gjennom Villaveien til Storvåganveien.
Etablering av gjerder, porter og bommer ved flystasjon på Evenes
Forsvarsbygg skal inne på Evenes flystasjon ha montert noe supplering av eksisterende gjerder, porter og bommer. For å utføre denne typen montasjer er det ett behov for følgende typer arbeider: 1. Porter, bommer og gjerder inkl. test av sluttprodukt (Foraas Områdesikring) 2. Graving 3. Fundamenter 4. Elektro
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt på flere trin.
Etablering av betongplater på ladeplasser for elbusser samt etablering av sjåførtoalett ved ladeplass i Bodø kommune
Det skal etableres betongplater på ladeplasser for elbussene. Dette gjelder for ladeplassene i Løpsmarka, Stordalen, Bjørndalslia og Tverlandet i Bodø kommune. I betongplatene skal det legges varmekabler. I tillegg skal det på Tverlandet etableres sjåførtoalett.
Etablering av masseuttak i Herøy
Det er ønskelig å ta ut kortreiste steinmasser som skal brukes i Herøy kommune i forbindelse med oppdrag for entreprenørdriften Olaf Pettersen as. Det vil settes av buffersone mot Gotteløyveien og bebyggelse, og det vil gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket. Planområdet reguleres hovedsakelig til formålene; råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, LNFR m.m. Hele planområdet dekker et areal på 37,4 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.