Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sortland

Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.
Havneutbygging på Kringelen i Sortland
400 daa på land og 300 daa utfylling i sjøen.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk i Sortland
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk. Prosjektet knytter seg til å grave ut dårlige fyllmasser, erstatte dette med gode masser for underlag til betong og asfalt. I tillegg skal det etableres to sluker med rør ut av området, samt bygge mur av betongklosser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.