Alle aktuelle anleggsprosjekter i Narvik

Opparbeidelse av infrastruktur for datasenter på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Sanering av VA-ledning i Ankenes i Narvik kommune
Ca. 530 meter grøfter for VA-ledninger. 8 stk vannkummer DN2000. 19 stk avløpskummer (OV/SP) DN1000. Riving/fjerning av asfalt, og reetablering av veganlegg.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Riving og nybygg av snøoverbygg og reparasjon av tunell ved Ofotbanen
Lengde 62 m. Arbeidene omfatter riving og nybygg av ett snøoverbygg Rastunellen Vest, samt reparasjoner av Sørdalstunellen Vest og 39-Bygget
Etablering av nytt avløpsanlegg og fjerning av eksisterende slamavskillere i Narvik kommune
Avskjæring og oppsamling av flere eksisterende avløpsutslipp som skal føres til 2 nye renseanlegg (slamavskillere). I denne forbindelse skal 5 stk. eksisterende slamavskillere fjernes. Nytt avskjærende avløpsanlegg skal etableres ved Kjøpsvik skole. Avløp ved Hestneselva føres til ny slamavskiller som tilknyttes eksisterende utslippsledning, og det skal etableres mengderegulator oppstrøms renseanlegget. Eksisterende utslippsledning skal forsynes med nytt utslippsarrangement i enden av ledninga på ca. kt. -16.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.