Alle aktuelle anleggsprosjekter i Narvik

Opparbeidelse av infrastruktur for datasenter på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Rassikring ved E6 Efjorddalen i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 199m. Skredfaktor lav.
Riving og nybygg av pumpestasjon samt etablering av sjøledning og VA-ledninger i Narvik kommune
• Oppsetting av ny pumpestasjon • Riving av gammel pumpestasjon • Ca. 1200 m sjøledning til renseanlegget, samt ca. 115m ledninger i grunnen • 2 stykk nye overløpsledninger på ca. 160m og 50m.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Narvik kommune
Arbeidene omfatter hovedsakelig: • Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 1700 m vannledning, 950 m spillvannsledning og 130 m overvannsledning. • Levering og montering av 18 vannkummer • Levering og montering av 17 spillvannskummer • Levering og montering av 17 overvannskummer • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger • Reetablering av overflater inkl. vegoverbygning • Trafikkavvikling og midlertidig vann
Legging av rør, oppsetting av rekkverk og oppbygging av E10 i Narvik
Legging av ny Hærsletta rør, innvendig dim. 2,4 m på E10 ved Trældal i Narvik. Arbeidene består av forskaling/betongarbeider av plate og vingemurer i betong oppstrøms av rør. Legging av nytt rør, plastring av bekkeløpet både oppstrøms og nedstrøms av nytt rør, oppbygging av veien etter rørskifting, asfaltering og oppsetting av nytt rekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.