Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vefsn

Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde på Nesbruktomta (Baustein) i Mosjøen
Anlegget ligger på Nesbruktomta, mellom E6 og fjorden. Det skal legges nye vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger på Nesbruktomta, både i eksisterende veg og i nytt terreng. VA-ledningene skal tilknyttes eksisterende ledningsnett i nord og i sør. Fra Havnevegen og fram til pumpestasjonen ved Wist skal det bygges gang- og sykkelveg parallelt med Ørbradden. Gata skal rettes opp med ny asfalt og gammel asfalt fjernes. Det skal bygges nytt gatelysanlegg på hele strekningen i Ørbradden fra Havnevegen til Eremitten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.