Alle aktuelle boligprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av boliger i Gjøvik
250-350 boliger.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Ca 292 daa. Gnr/bnr: 142/319, 142/320 m.fl 1-4 etasjer.
Nybygg av leilighets- og næringsbygg i Hafjell, Øyer
97 leiligheter i seks bygg, 2.100 kvadratmeter næringsarealer og et felles garasjeanlegg på 6.800 kvadratmete
Nybygg av fritids-/turistleiligheter på Beitostølen i Øystre Slidre
Gnr/bnr: 3/45, 49, 217, 228, 466, 939, 1188, 1190 og 1295. Skibru over fv. 51. 2 forskjellige alternativer: Alternativ 1 legg til rette for om lag 150 eininger med tilhørende områderetta servicetilbud fordelt på tre utbyggingsområder med parkering i parkeringskjeller og utfartsparkeringsplass til sentrum. Alternativ 2 legge til rette for om lag 100 eininger fordelt på to utbyggingsområder. Om parkering i den sørlege delen av planområde vil bli lagt i parkeringskjeller er på bakken, er avhengig av høyd og tal etasjer på bygninger. Alternativet har verken områderetta bevertningstilbud eller utfartsparkering. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 1
Nærsenter, barnehage og totalt 350 nye boliger.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av boliger i Gran
16 tomter. Eneboliger med sekundærleilighet alternativt tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Hamar
Planlagt ferdigstillelse årsskiftet 2024/25. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av behandlingssenter i Dokka
Nybygg som erstating for brannskadet bygging, og for utvidet kapasitet på behandlingssenteret. Gnr/bnr: 16/5 og 16/20 deler av 16/1 og 149/10 er innlemmet av hensyn til adkomstvei/avkjørsel. 53,1 daa planområde.
Nybygg av eneboliger i Trysil, trinn 2 mfl
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av boliger i Ringsaker
20 eneboliger og 4 tomannsboliger.
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger. Gnr/bnr: 158/16,69,70.
Nybygg av boligområde i Raufoss
Planlagt bebyggelse er tenkt i form av konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av tre firemannsboliger og 8 kjedede eneboliger
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Stange
Gnr/bnr: 316/46, samt deler av gnr/bnr 439/10 og 318/2.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 2
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 3
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger på Vignes i Lillehammer kommune
Lillehammer kommune har behov for et forsterket botilbud tilpasset personer med særskilt atferdsproblematikk. Behovet er vurdert til 6 enheter, base for personalet kommer i tillegg. 4 av leilighetene skal være særskilt tilpasset brukere med atferdsproblematikk og de 2 andre skal ha ordinær tilpasning og skal benyttes som en overgangsleilighet for personer med atferds utfordringer som med styrket faglig jobbing kan flyttes til overgangs leilighet før de flyttes videre til ordinært bofellesskap. Bygget skal oppføres i to bygningskropper, bygg 1; leilighet 1-4 og pesonalbase bygg 2; og leilighet 5-6. Det skal oppføres en kald utebod pr. boenhet og en til personalbasen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Nybygg av boliger i Hov, trinn 2
Gnr/bnr: 43/1, 43/34, 43/111, 60/13, 60/45, 60/47, 61/11, 61/12, 61/49, 61/91 og 303/1.
Nybygg av boliger i Nordre Land
37 daa. Området som består av eiendommene gnr. 126/1, gnr. 126/42 og deler av gnr. 124/2, hvor gnr.126/1og del av gnr. 124/2 disponeres av Huspartner AS og 126/42 eies av Nordre Land kommune.
Nybygg av eneboliger i Jordet, trinn 1
5 ledige tomter i gammelt boligfelt.
Nybygg av boligområde i Alvdal
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 800-1.000 m2.
Nybygg av boligområde i Hamar
Eneboliger med mulighet for rekke/ flermannsboliger på enkelte tomter.
Riving av uthus og nybygg av eneboliger i Ringsaker
Endringen gjelder Smedsbergvegen 46 (gnr/bnr 742/17) og Storenga 27 (gnr/bnr 742/130). Planen omfatter riving av uthus og nybygg av fire nye eneboliger.
Nybygg av leiligheter/utleieboliger i området mellom Engerdal torg og Engeråa
Prosjektet tar utgangspunkt i at Engerdal kommune ønsker at utbygger skal oppføre leiligheter med kommunen som leietaker på 4-7 leiligheter. Utbygger bestemmer omfang av leiligheter som bygges totalt.
Riving og nybygg av boliger i Lillehammer kommune, del 2
Lillehammer kommune har i dag totalt 12 boenheter i Moabakken 27-45. 6 av disse er nye og ble ferdigstilt i januar 2022. Nå skal de 6 neste boligene rives og 6 nye enheter skal bygges. Det er ønskelig at alle 6 boenhetene skal være i en bygningskropp og alle skal etableres på samme plan. Hver enkelt boenhet skal ha egen (delvis skjermet) inngangsparti.
Nybygg av firmannsbolig i Os
4 leiligheter oppdelt i 76 kvm2 og 89 kvm per leilighet. Søstergata 8, 10 og 12.
Nybygg av eneboliger i Svullrya
Tomter for salg: Skogvegen 8, gnr/bnr 24/134, 1.582 m2. Skogvegen 10, gnr/bnr 24/129, 1.266 m2. Mogopvegen 4, gnr/bnr 113/164, 1.034 m2.
Rehabilitering av fasader på leiligheter i Gjøvik
Sigurd Islandsmoens veg 3 - 9 består av 4 stk fem-mannsboliger med totalt 20 leiligheter som sårt trenger en utvendig rehabilitering.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Elvesuset 6, 1064 m2. Kloveberget 7, 1010 m.
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 1
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Tilbygg av omsorgsboliger i Nord-Fron kommune
Tilbygget skal oppføres i samme stil som eksisterende boliger i Givravegen 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.