Aktuelle nybygg av anlegg i Innlandet fylke

Hestnestunnelen med nærliggende dagsoner, Kleverud-Åkersvika
Underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa og bygging av Hestnestunnelen.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg mellom Tynset og Kvikne
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av næringsområde og transformering av område til forretning og bolig i Hov
Planområdet omfatter heler eller deler av eiendommene gnr/bnr. 59/1, 61/7, 61/59, 61/97, 59/50, 61/90, 59/98, 59/12 og 59/100. Planområdet er 17,8 daa. Planen omfatter etablering av et nytt næringsareal i Hov sentrum langs Hovlandsvegen samt å transformere eksisterende næringsområde lengst nord i planområdet til en kombinasjon av forretning og bolig.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av boliger i Hamar kommune
Bygging av vei-, elektro-, vann- og avløpsanlegg for Gåsbuveien, Krokstien og Imerslundsmarka med tilhørende avkjørsler/kryss, pumpeledning, offentlig lekeareal samt gangbru over Gåsbuveien.
Nybygg av bru på Rv. 3 i Tynset
Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 150-160 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 30-50 hytter i trinn 1.
Etablering av mobiltelefonmaster i Nord-Østerdalen
Kommunene i Nord-Østerdalen har til hensikt å inngå kontrakt om bygging og drift av mobiltelefonmaster, for å utøke områder med dårlig dekning i Nord-Østerdalen. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunene i Nord-Østerdalen sitt behov for utbedring av områder med dårlig dekning for mobiltelefon og mobildata i områder med svak dekning.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Sanering og etablering av ny vannledning fra Fårlundguta til Blindtarmen i Østre Toten kommune
Ny vannledning fra Fårlundguta til Blindtarmen, inkl. en trase langs Blindtarmen til eksisterende VA-nett, total lengde ca. 1600 meter. Opsjon for to områder, Hagebakken - Engebakken og Hanestadhagen hvor det skal legges ny offentlig avløpsledning i tillegg til sanering av vannledning.
Etablering av infrastruktur for utvidelse av eksisterende boligområde i Nord-Aurdal
25-35 boenheter i form av eneboliger/tomannsboliger. Utvide eksisterende boligområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 18/279, 18/33, 18/18, 18/38, 18/411 ig 18/315, og ligger nord for eksisterende boligområde på Marsteinshøgda.
Utbygging av mobildekning i Stange kommune
Utbygging av mobildekning i områder inne i og i tilknytning til Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA), der det er dårlig mobildekning i dag. Formålet er å øke sikkerheten for de som ferdes i områdene og å underlette den virksomhet som foregår inne på allmenningen, særlig skogdrift og beitebruk. I tillegg finnes det noen husstander i utkanten av området, hvor det er lite sannsynlig med utbygging av fiberbasert bredbånd og hvor det er ønskelig med fast mobilt bredbånd som erstatning. Utbyggingen vil gjennomføres som et investeringsprosjekt for kommunen. Det medfører at kommunen må være eier av de fysiske lokasjonene. Vinner av konkurransen vil bli tildelt en totalentreprisekontrakt for bygging av master på tilbudte lokasjoner. Mastene vil leies ut til leverandøren i en 10 års periode mot at disse driftes og vedlikeholdes i avtaleperioden, i henhold til den tilbudte dekning i tilbudet. Leverandøren vil disponere mastene og står for det tekniske utstyret.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Fagernes
Infrastruktur for boligfelt med 20 nye tomter. Veg, vann og avløpsledninger og kabelgrøfter. Veganlegget (adkomstveger/gangveger) har samlet lengde på 800 meter. VA-anlegget omfatter 526 meter VA-grøft, med tilhørende ledninger og kumsystem.
Etablering av støytiltak og deponi i Magnor
Hensikten med planen er å regulere eksisterende motocrossbane og innarbeide ev. tiltak mot støy. Det vil også reguleres inn et kommunalt deponi for hageavfall, kvist og rene jordmasser. Gnr/bnr: gnr./bnr.: 60/43, 273, 377, 386, 408, 492, 515, 523, 526, 531, 819, 820, 847, 848, og fnr. 386/1 og 386/2, samt deler av fylkesveg på 93/2 og 3. Støyrapport: Sweco.
Asfaltering av vei i Kongsvinger
Dette gjelder Ellens veg og Jernbanegata mellom Ellens veg og Jernbanegata 47/52. Prosjektets omfang er på totalt 375 meter.
Nybygg av renseanlegg og sanering av renseanlegg i Berg-Kvisler
Nybygg av prefabrikkert renseanlegg og sanering av eksisterende renseanlegg.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Tynset
Parkveien til industriområdet.
Etablering av ny tilkomst samt gang- og sykkelvei til skole samt oppgradering av parkeringsareal i Lesja sentrum, (Levande Lesja 2022)
Lesja sentrum som innebærer ny tilkomst til Lesja skole, oppgradering av parkeringsareal, etablering av Hjertesone og gang- og sykkelvei fra forbi Lesja skole.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Vågå
Infrastruktur for 4 boenheter.
Etablering av rasteplass langs Fylkesveg 255 ved Verksodden i Sør-Fron
Etablere en rasteplass langs fv. 255 ved Verksodden, som startpunkt for Langsua nasjonalpark. Området er i dag gruslagt og brukes som parkeringsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.