Aktuelle nybygg av anlegg i Innlandet fylke

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss. Etablering av overvannsledning mellom Mosåsa PS- Hunder.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av politistasjon i Tynset kommune
Nye politistasjonen skal bygges ved siden av brannstasjonen.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre. Kostnad: 40,0 mill. kr. Fylkeskommunens andel av totalkostnad på 71,6 mill. kr
Nybygg av politistasjon på Magnormoen på riksgrensen mellom Norge og Sverige
Gnr/bnr: 61/433, 61/396 og 74/35. Planen omfatter bygging av norsk-svensk politistasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige på Magnormoen. BTA: 1.200-2.000 m2. Planarbeidet omfatter planlegging på begge sider av grensen. På norsk side vil det utarbeides en detaljreguleringsplan etter den norske Plan- og bygningsloven (2008), mens det på svensk side vil utarbeides en «detaljplan» etter den svenske Plan- och bygglagen (2011). Dette varselet gjelder for planarbeidet som gjøres på norsk side av grensen, men det er parallelt med dette sendt ut et tilsvarende varsel på svensk side. Selv om det løper to parallelle planprosesser er prosjektet å anse som ett, og planprosessene på begge sider vil underveis samkjøres så godt som mulig. Reguleringsplan vil også vurdere muligheten for å regulere et tilbygg på Morokulien infosenter på Eiendommen 61/396.
Nybygg av miljøgate gjennom Gran sentrum
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata. Miljøgateprosjektet omfatter byggingen av 650 meter ny fylkesvei og 350 meter kommunal vei. Det skal også bygges 1.350 meter med fortau og sykkelvei. Et område på 5.500 kvadratmeter skal dypstabiliseres.
Nybygg av beredskapssenter i Sør-Aurdal
Gnr/bnr: 22/191, 22/2 og 115/1. Mulighetsstudie: Norconsult.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen Riksveg 3 Kolomoen–Hovda i Østerdalen
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs med rv. 3 på strekningen Kolomoen–Hovda. Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal være på strekningen fra krysset E6/rv. 3 ved Kolomoen og til Hovda rasteplass. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Etablering av infrastruktur for utbygging av hyttefelt i Lesja
Totalt ca. 1200 enheter samt service og næring på Bjorli fjellandsby.
Reparering av vegbru over Lågen ved Ringebu
Ny vegbru over Lågen ved Ringebu.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport langs med Riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs rv. 15 i kommunene Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden fra rv. 15 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-15 oppstillingsplasser.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Nybygg av høydebasseng i Gjøvik
Høydebassenget består av to sirkulære basseng på 800 m³ hver, med et ventilkammer mellom. Taket skal ha tilgang for publikum via en gangpassasje fra Øverbyvegen.
Etablering av ny infrastruktur ved industrpark i Raufoss, Vestre Toten kommune
Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Næringspark ANS. Etablering av pumpestasjon på separat prosjekt.
Riving av eksisterende bru og nybygg av bru på E39 på Stokkjølen i Gjøvik kommune
Etablering av midlertidig tilkomst til E39 på Stokkjølen, etablering av byggegrop Leirvika, midl. omlegging av elv og etablering av voll/dam og gangforbindelse over elva, fjerning av eksisterende kulvert gjennom tidl. E39 i Leirvika, ny plass-støpt betongkulvert for Stokkelva, ca. 4,8 x 13 meter, brurekkverk, muring, plastring og øvrig erosjonssikring, reetablering av elvebunn, reetablering av veg og avkjørsler, rekkverkssetting, transport til og fra masselager/massedeponi, avsluttende planering og ferdigstilling av anleggsområde, masselager og deponi. Det skal etableres en midlertidig gangveg for kryssing av elva ovenfor tiltaksområdet. Langs den midlertidige elvekryssingen skal det tosidig settes opp solid rekkverk/sikringsgjerde 1,5 meter høyt. Kryssingen skal være dimensjonert for ATV. Den skal holdes åpen til enhver tid inntil opprinnelig hovedveg er reetablert. Oppfylling for elvekryssing skal også fungere som sperre for vann til byggegrop, og skal være omfylling for start av midlertidig rørtrasé for bortleding av elva i byggefasen. Utføres som dam med kjerne av tette masser jfr. beskrivelse og plangrunnlag. Entreprenøren skal etablere en midlertidig avkjørsel iht. beskrivelse mot E39 på Stokkkjølen. Denne skal betjene bebyggelsen i Leirvika som ligger nord for Stokkelva. Avkjørselen skal stå klar når dagens bruforbindelse i Leirvika blir stengt, og den skal fjernes når behovet bortfaller. Siktsoner skal etableres ved flytting av rekkverk. Stokkelva er fiskeførende. Ferdigstilt prosjekt skal tilrettelegge for anadrom fiskeoppgang gjennom Stokke bru. Personell med fiskefaglig kompetanse skal være til stede under deler av gjennomføring av tiltaket. Dette for å sikre at tiltaket bygges slik at fisk kan vandre forbi den nye brua etter endt anlegg, samt at andre avbøtende tiltak blir ivaretatt.
Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Etablering av ladestasjoner i Trysil kommune
Det skal etableres infrastruktur for lynladere på følgende lokasjoner: • Coop Marked Ljørdalen, Skårvegen 2, 2425 Ljørdalen • Matkroken Søre Osen, Osensjøen vest 11, 2428 Søre Osen • Joker Jordet, Gammelvegen 25, 2430 Jordet • Nærbutikken Østby, Landsvegen 25, 2423 Østby • Nærbutikken Søre Trysil, Elvdalsveien 1861, 2427 Plassen • Grendehuset Vidsyn i Flendalen, Skardlivegen 40, 2420 Trysil • Sentralt i Eltdalen – Ved gårdsbruket Strandby i Eltdalen, gårdsnr. 51, bruksnr. 84 • Circle K Nybergsund, Elvdalsvegen 2, 2422 Nybergsund
Etablering av ny høydebasseng i Trysil
Nytt høydebasseng med kapasitet på 550 m3. Bassenget skal kobles sammen med eksisterende basseng HB218 og eksisterende ventilkammer PV217.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Etablering av døgnhvileplass for tungtransport langs Riksveg 3, Atna–Kvikne i Innlandet fylkeskommune
Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal ligge på strekningen fra den sørlige avkjøringen til fv. 219 ved Atna, og til fylkesgrensen Innlandet/Trøndelag. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Nybygg av renseanlegg i Losnabakken, Ringebu kommune
Nytt renseanlegg for 300 pe i Losnabakken. Det er inngått kontrakt med Odin Miljø AS om det prosessmessige utstyret som skal inn i bygget. Boring under E6.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.
Etablering av nye VA-pumpestasjoner i Tynset kommune
To pumpestasjoner for VA anlegget i Motrøa.
Nybygg av VA-ledning ved bru på Plassen
Det er allerede etablert ca. 300 meter med vann- og avløpsledninger samt satt ned to nye vannkummer samt etablert stake- spylebrønner i henhold til va-norm. Entreprenør har ikke godkjenning til å krysse elven Folla før tidligst 15. juni. Slutdato er avhengig av oppstartsdato.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 1
Infrastruktur for 24-48 boenheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Nybygg av trykkøker i Gjøvik kommune
Ny vannpumpestasjon utenfor høydebassenget på Honne, Biri.
Utskifting av VA-ledning i Trysil
Rehabilitering av ca 200 meter VAO-ledningsnett.
Etablering av baderampe og badeflåte ved badeplass i Lillehammer kommune
2stk badeplasser i Lillehammer som skal bli universelt utformet.
Etablering av sauegjerde ved videregående skole i Stange kommune
Gjerdinga skal være komplett inklusive port og en samlekved.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.