Aktuelle nybygg av anlegg i Innlandet fylke

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider fra Furnesbakken til Stange omfatter ny Tangen stasjon. 12 km. Ceequal-sertifisering.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av kraftledning (jordkabel) i Ringebu kommune og Sør-Fron kommune
Vevig har fått løyve til å byggje ein 66 kV jordkabel frå Harpefoss kraftstasjon til Sør-Fron transformatorstasjon. Kabelen vil vere om lag 4,7 km lang og skal gravast ned langs Kongsvegen og Sigurdsvegen gjennom Harpefoss sentrum. Deretter vil den gå under dyrka mark sør for Omformarvegen og krysse Meierivegen nord for Breivegsbrua. Ein skal rive luftleidninga som i dag går sør for Harpefossen og kryssar Harpefossjuvet på tre stader.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre. Kostnad: 40,0 mill. kr. Fylkeskommunens andel av totalkostnad på 71,6 mill. kr
Nybygg av miljøgate gjennom Gran sentrum
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.
Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Rensk, bolting og nett på Riksveg 2 i Tynset
Reinsk, bolting, nett m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein, jord.
Rensk, bolting og gjerde på Riksveg 15 i Våga
Reinsk, bolting, gjerde m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein.
Nybygg av bilverksted og kontor i Lillehammer kommune
Tomtestørrelse: 10.000 m2. Viken Lås og Sikkerhet AS er leverandører av Låg og Beslag
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Etablering av gang- og sykkelvei, oppbygging av fylkesveg og rehabilitering av VA-anlegg mfl i Ringsaker kommune
Samarbeidsprosjekt. - Etablering av gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen, ca. 750 meter. - Rehabilitering av VA- anlegg for Ringsaker kommune, ca. 700 meter. - Oppbygging av eksisterende fylkesveg med ny overbygning og dekke, ca. 700 meter. - Nytt veglysanlegg i Fagerlundvegen med intensivbelysning for krysningspunkt. - Utbedring av Båhusbekken bru med nye kantdragere og rekkverk. - Arbeid med omlegging og ivaretakelse av høyspent, lavspent, fiber og fjernvarme.
Etablering av infrastruktur for nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 170.000 tonn biometanol.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Lillehammer
Sigrid Undsets veg mellom Nordsetervegen ved Stampesletta/Kiwi og Gudbrandsdalsvegen ved Lillehammer helsehus, en strekning på ca 2.5 km.
Sanering av planoverganger og etablering av nytt krysningspunkt ved Bækkemovegen i Elverum
Fem usikra planoverganger skal saneres og erstattes av ett nytt krysningspunkt. Det nye krysningspunktet, inkl. ny adkomstvei, vil utgjøre ny kobling mellom Kverndalsvegen (fv. 2118) og eiendommene på vestsiden av jernbanen i Bækkemovegen. Planområde er på ca. 88 daa.
Etablering av grunnvannsbrønner og vannbehandlingsanlegg samt oppgradering av vannverk m.m i Engerdal kommune
Etablering av 5 nye grunnvannsbrønner i fjell og nytt vannbehandlingsanlegg med grunnarbeid, bygg og prosess samt høydebasseng i felt AF, oppgradering av vannverk i felt J, sanering og etablering av to nye trykkøkere for vann, samt oppgradering av to eksisterende trykkøkere for vann.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Etablering av mobiltelefonmaster i Nord-Østerdalen
Kommunene i Nord-Østerdalen har til hensikt å inngå kontrakt om bygging og drift av mobiltelefonmaster, for å utøke områder med dårlig dekning i Nord-Østerdalen. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunene i Nord-Østerdalen sitt behov for utbedring av områder med dårlig dekning for mobiltelefon og mobildata i områder med svak dekning.
Etablering av nya pumpestasjoner i Eidskog kommune
3 pumpestasjoner PS1 Skotterud PS2 Walmannsvegen PS3 Magnor Øst
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av ladestasjoner i Trysil kommune
Hurtiglader må ha støtte for Type 2, Mode 3 og ha en spenning på minimum 400V. På hver lokasjon skal det oppføres 2 ladestolper med 2 uttak på hver, totalt 4 ladepunkter per lokasjon.
Etablering av ny høydebasseng i Trysil
Nytt høydebasseng med kapasitet på 550 m3. Bassenget skal kobles sammen med eksisterende basseng HB218 og eksisterende ventilkammer PV217.
Nybygg av infrastruktur ved boliger i Rena
Infrastruktur for 45 tomter.
Nybygg av solkraftverk i Alvdal kommune
Grunnforberedelser og fjerning av vegetasjon, samt noen bygningstekniske installasjoner
Nybygg av VA-ledning i Tingberg, Tretten
Øvre trykksone Tingberg ledningsanlegg Haug-Øyer kirke.
Etablering av mørk fiber mellom Fokstugu og Bane NOR telerom på Dombås
Mørk fiber mellom FOKSTUGU-C1100B01A, 2660 Dombås og Bane NORs telerom, Fokstua stasjon, Trondheimsvegen 1054 2660 Dombås.
Perimetersikring av område samt etablering av sykkelskur i Hamar
Graving, asfaltering, støpning av mur, montering av naturstein, samt bygging av et sykkelskur.
Ny gang- og sykkelveg i Ringsaker
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Utskifting av VA-ledning i Trysil
Rehabilitering av ca 200 meter VAO-ledningsnett.
Etablering av reservekraft-/nødstrømsanlegg i Os sentrum
Reservekraft/nødstrøm på 6 lokasjoner i Os sentrum. Anskaffelsen omfatter oppføring av et enkelt bygg for plassering av generator, levering og installasjon av reservestrømaggregat, oppføring av ledningsnettverk og eventuelle påkrevde endringer i dagens strøminnføringsnettverk for påkobling av reservestrømaggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.