Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestland fylke

Alver (7)
Askvoll (5)
Askøy (5)
Aurland (20)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (13)
Bremanger (17)
Bømlo (5)
Eidfjord (3)
Etne (7)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (1)
Gloppen (10)
Gulen (11)
Hyllestad (2)
Høyanger (18)
Kinn (22)
Kvam (8)
Kvinnherad (14)
Lærdal (4)
Luster (23)
Modalen (4)
Osterøy (2)
Samnanger (1)
Sogndal (23)
Solund (2)
Stad (9)
Stord (2)
Stryn (16)
Sunnfjord (22)
Sveio (0)
Tysnes (2)
Ullensvang (21)
Ulvik (3)
Vaksdal (13)
Vik (3)
Voss (12)
Årdal (5)
Øygarden (4)
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Overbygg på Fv 615 Gjølsvora i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Sogn 2022-2027
Gjelder kommunene Sogndal, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Vik, Hol og Vang.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9303 i Vestland
Felles utlysning for Hardanger og Sogn. Gjelder veger E16, Rv13, Rv7, Rv5 og Rv52.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Forlengelse av rullebane på Førde lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Breddeutvidelse av vei E134 mellom Tveit-Gjerde i Etne
20 km totalt på 4 delstrekninger.
Opprusting av Fv 75 på vestsiden av Storavatnet i Fitjar
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Terrenginngrep på Fv 5744 Vedvikura i Eid
Middels prioritert i rassikringsplan.
Rassikringstiltak på Rv 15 Dårflåt i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Ledevoller.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Fangnett.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Utdyping av farled, gjennomseiling Ytre Steinsund i Solund
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023.
Utbedring av rv 609, Askvoll-Førde
Prosjektet ligger på marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene.
Rehabilitering av vei og ledningsnett i Stryn kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Sikkerhetstiltak av kommunal vei eller dam i Stryn
For krav om at demning skal vere i samsvar med damsikkerheitsforskrift.
Tilrettelegging av fortau, kanstopp for buss samt utbedring av veg på Askøy
Del av gbnr/6/1197 m.fl. Planområdet utgjør 57 dekar. Det er lokalisert øst på Askøy, og omfatter den kommunale vegen Svartedalsvegen. Planforslaget legger til rette for fortau langs hele strekningen, kantstopp for buss, samt utbedring av vegen i eksisterende trasé.
Nett på Fv 611 Redalslia I i Naustdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 720m.
Skredvoll på Fv 5637 Berrteigskreda i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 70m.
Isnett og bolting på Fv 614 Svelgenvatnet III i Bremanger
Middels prioritert i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.