Alle planlagte byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (18)
Andøy (31)
Beiarn (10)
Bindal (11)
Bodø (111)
Brønnøy (19)
(11)
Dønna (15)
Evenes (16)
Fauske (38)
Flakstad (21)
Gildeskål (24)
Grane (14)
Hadsel (32)
Hamarøy (23)
Hemnes (39)
Herøy (19)
Leirfjord (22)
Lurøy (15)
Lødingen (8)
Meløy (106)
Moskenes (10)
Narvik (91)
Nesna (10)
Rana (73)
Rødøy (7)
Røst (4)
Saltdal (15)
Sortland (53)
Steigen (13)
Sømna (16)
Sørfold (22)
Træna (2)
Værøy (5)
Vefsn (34)
Vega (8)
Vevelstad (5)
Vågan (60)
Øksnes (15)
Etablering av batterifabrikk og nybygg av næringsarealer i Narvik
Formålet med planen er å legge til rette for etablering for næringsarealer for virksomhet basert på store mengder «grønn» energi innen industri, lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag. Det er i all hovedsak det kombinerte formålet industri/lager områdene skal reguleres til. Planområdet er ca. 5000 daa. hvor næringsformål er - 1.000 daa. Batterifabrikk.
Ny flyplass på Leknes i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av industripunkt på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av produksjonsanlegg for hydrogen og ammoniakk ved Skoglund, rørgatetunnel for transport av ammoniakk og avsaltet sjøvann, samt desalineringsanlegg, lagringsanlegg for ammoniakk og kaianlegg ved Lallasletta. Fremtidig arealbruk knyttet til næring og annen industri planlegges videreført etter gjeldende reguleringsplan for øvrige arealer på Skoglund. Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Ny E10 gjennom Lofoten, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
Konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten. Inkl ferjeforbindelse Bodø-Moskenes/Leknes. Mulig inkl andre transportsektorer, og spørsmålet om fremtidig flyplass på Gimsøy.
Etablering av landbasert lakseoppdrett på Toft i Brønnøysund
Ca 500 dekar. Landbasert oppdrettsanlegg, med tilhørende smoltanlegg, slakteri, foredling og slambehandling.
E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold, Parsell 1
Ca. 21,5 km ny E6 på strekningen fra Megården til Sommerset. På strekningene inngår tre tunneler på til sammen ca. 13,8 km, ca. 6,9 km. veg i dagen samt to større brukonstruksjoner på til sammen ca. 730 m. I tillegg inngår flere mindre konstruksjoner, kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveger, stikkrenner, vegutstyr, elektro mv
Nybygg av grønt ammoniakkanlegg i Korgen, Hemnes
Planområdet er på ca. 1078 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering og utvikling av industriområde.
E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold, Parsell 2
KVU overlevert samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anbefaler ny E6 med nye tunneler- og bruer. Avstanden Fauske-Mørvikbotn vil da bli 64 km mot dagens 75 km. Byggetid 4-6 år.
E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold, Parsell 3
KVU overlevert samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anbefaler ny E6 med nye tunneler- og bruer. Avstanden Fauske-Mørvikbotn vil da bli 64 km mot dagens 75 km. Byggetid 4-6 år.
Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 11 000 m.
Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 2 m.fl.
Ca. 50 dekar. Totalt ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Nybygg av leiligheter, næring og hotell i Mo sentrum
Ca 76000 kvm. 500-600 enheter. Tidligere prosjekt Hotellkvartalet, Taxi 1 - Taxi 2 og Busstomta inngår. Prosjektnamn ikke fastsatt.
Nybygg av studentboliger og boliger i rekke, blokk og hybler i blokk i Bodø
Planområdet omfatter hele eller deler av 41/24, 41/1310, 42/53 og 42/615. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som skal hjemle bygging av studentboliger og boliger (ordinære og for startlåntakere) med tilhørende parkering og uteoppholdsareal, samt bygg med fellesfunksjoner (f.eks. nærbutikk, tjenesteyting, etc.). Det tenkes boliger i rekkehus og i blokk, og studentboliger i blokk. Eksisterende studentboliger, foruten en firemannsbolig helt i øst, vil bli foreslått revet for å kunne bygge nye boliger. 3-8 etasjer. Ca 400 studentboliger og 90 ordinære boliger. Området tenkes todelt med studentboliger på den nordlige delen og ordinære boliger på den sørlige delen, adskilt med gatetun/gangstrøk. Området tenkes anlagt med offentlige områder (gangveien/gatetunet), halvoffentlige områder (tun) og lekeområder fordelt rund på feltet.
Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig. Gnr/bnr 24/68 m. fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for akvakulturanlegg (landbasert oppdrettsanlegg) for Bogen Aqua AS og utvidelse av Slaggen næringsområde for Evenes kommune. Utvidelsen av næringsarealer vil skje ved utfylling i sjø. Planen skal avklare behov for flytting og/eller oppgradering av etablert havneanlegg med kai, samt ev. flytting av småbåthavn. Områderegulering uten krav om ytterligere detaljregulering for oppdrettsanlegg: Ny reguleringsplan skal utarbeides som en områderegulering, men med detaljerte føringer for Bogen Aqua AS sin virksomhet slik at det ikke er behov for ytterligere detaljregulering foe etablering av landbasert oppdrettsanlegg eller for utfylling i sjø. Plantiltaket omfatter utfylling i sjø for opparbeidelse av næringsarealer samt etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kaianlegg. Utdyping og utbedring av dagens kai kan være aktuelt. Planen vil åpne for vesentlig utvidelse av etablert næringsarealer herunder nye næringsbygg på samlet mer enn 15 000 m2. Landbaserte oppdrettsanlegg vil også kreve kaianlegg for båter med kjøldybde 6-7 meter.
Nybygg av kraftverk i Hattfjelldal kommune
Effekt på 60 MW. 126 GWh/år. Kraftverket skal bygges i fjell.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av leiligheter på Grubåsen i Rana
250-300 boenheter skal bygges. 3-7 etasjer. Gnr./bnr.: 24/4, 24/6, 24/27, 24/89, 24/97, 24/103, 24/194, 24/352 og 24/376.
Nybygg av boliger ved Rundheia i Sortland
Gnr: 15. Bnr: 12, 315, 777, 2027, 2081.
Etablering av næringsområde i Skonseng
Gnr. 94 Bnr. 97 – Røssvollveien 38, tilleggsareal: 94/78, 94/67, 94/12, 94/41 og p.a. 94/5. Skissert utbyggingsområde er på ca. 130 daa, dette gir da 65.000 m2 bebygd næringsareal, inkludert parkeirngsbehov. Følgende formål innenfor planområdet planlegges: Lager, næring, kontor, lett industri (enten som egne områder, eller som kombinertformål, veger med tilhørende areal, parkeringsareal, en type friområde/grønnstruktur (mellom elven og øvrig areal), friområde i vann og annet grønt vegareal mot E6. Det planlegges ikke for rene kontorlokaler eller kjøpesenter/handelsnæring.
Nybygg av boliger og dagligvarehandel i bydel Bødøsjøen i Bodø
Boliger ca 26000 m2 BRA. Handel ca 1500 m2 BRA. Planen er å bygge mellom 160 og 200 leiligheter i blokk, 50 til 70 i rekkehus og 50-80 leiligheter i terasseblokker. I tillegg vil de legge til rette for dagligvarehandel. Området er delt inn i tre byggefelt - A, B og C. Gnr/bnr 37/400, 506 m. fl. Ca 47,6 dekar.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 2
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av settefiskanlegg i Vevelstad kommune
Lauknes industri- og næringsområde. Aquaculture Innovation AS ønsker å benytte området Strandneset på vestsiden av fv.17 (Forvikveien) til å etablere et nytt marint næringsområde. Det planlegges smoltproduksjon for akvakultur. Dette involverer blant annet opparbeidelse av tomt med rundt 20 000 m2 bygningsmasse i første fase med adkomstvei fra fylkesveg 17 og kaianlegg.
Nybygg av næringsområde på Strand i Sortland
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnær næringsbebyggelse i tilknytning til det gamle fergeleiet på Strand på ny fylling i sjø. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av stadion i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye stadionet skal bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Mål om å sertifisere planen til 95 % oppnåelse som Outstanding» i Breeam Communities. Planområdet omfatter disse eiendommene g/bnr.: 38/3, 310, 253, 339, 765, 143/2, 4, 145/91, 92, 93, 97. Størrelse: ca. 94 dekar.
Nybygg av boligområde i Evenes
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 5/8, 5/55, 5/64, 5/74, samt deler av 5/8, 5/17, 36/1 og 0/0. Det foreslås etablert opptil ca. 200 eneboliger og flermannsbolig i 1-2 etasjer. Flermannsboliger er en blanding av 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av hotell og leiligheter i Mo i Rana
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et multifunksjonelt bygg på totalt 20 etasjer, inneholdende 120 hotellrom, konferansearealer på ca. 600 m2 og andre hotellfasiliteter. På gateplan etableres arealer for butikker, spisesteder, og i toppetasjen legges det til rette for skybar og utsiktsplattform. Prosjektet inkluderer 24 leiligheter i de øvre etasjene. På taket av konferanseanlegget etableres felles uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nabolaget, allmennheten, barnehagen, hotellets gjester og beboere. Behov for parkering løses i hovedsak under bakken. Planområdet består av Sørlandsveien 49 og Thomas von Westens gate 3 og 5, i tillegg til eksisterende Helma hotell
Forlengelse av kryssingsspor mm. i Søsterbekk i Narvik
Ligger på prioriteringslisten på Ofotbanen (NTP 2014-2023).
Nybygg av produksjon av sokler til vindturbiner mm i Nesna kommune
Gnr/bnr: 47/1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 24, 37, 51, 67, 69. Varslet planområde er på ca 1600 dekar. Planen skal tilrettelegge for produksjon av sokler til vindturbiner, lagring av deler til vindturbiner, montering av vindturbiner og lagring av ferdigmonterte vindturbiner med sokler i sjø. Planen vil ha til hensikt å tillate gjenfylling av Engentjønna og bruk av området til lagringsformål. Området nordøst for Engentjønna skal planeres til område for monteringsutstyr for vindturbinene. Det planlegges å sprenge ned deler av Skarberget, og fylle ut Engentjønna for å kunne etablere et område for lagring og montasje av vindturbiner for havvind. Det skal anlegges kaifront for mottak av turbindeler.
Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av næring-, produksjons- og kontorsbygg m.m. i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsutbygging/utvikling, trygg ferdsel og kai.
Nybygg av fabrikk og dypvannskai i Drag
Eksisterende bebyggelse utgjør 11.340m2 ( 12.666 inkludert nytt verkstedbygg og mellomlagertelt). Ny bebyggelse innenfor området i størrelsesorden 18.500m2 - 25.000 m2.Forslag til planområde ca 238 dekar. Formålet med reguleringen er å sikre videre drift ved å utvide TQC sitt industri- og lagerområde/ containerhavn samt å tilrettelegge for frakt over sjø istedenfor over land ved å etablere en dypvannskai. Forslagsstiller har listet opp 16 berørte eiendommer innenfor foreslått planområde: 260/11, 129, 129/1, 232, 237, 237/1, 238, 286, 288, 289, 305, 399, 400 og 402 samt 0/ og 291/1.
Nybygg av helsehus på Stormyra i Bodø
80-90 korttids sykehjemsplasser, samt legevakt. Ca 14000 kvm, med 3-4 etasjer inkludert parkeringsanlegg under bakken. Planområdet er ca. 31,8 daa og omfatter hele eller deler av gnr/bnr 143/2, 145/10, 145/61, 38/16, 38/103, 38/253, 38/318, 38/349, 38/459, 38/473, 38/743, 38/753, 138/4319, 138/4324, 138/4454, 138/4769.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av kinoanlegg i Bodø sentrum
Storgata 12-16 og Dronningens gate 11 A-B-C. Stiftet selskap, eiere bak selskapet: Otto Koch AS, TK Eiendom AS og Postillon AS.
Nybygg av flerbrukshall i Lamarka, Sortland
Den aktuelle byggetomten er avsatt til idrettsbygg i gjeldende reguleringsplan, samtidig er området en del av Sortland idrettspark som er avsatt til idrettsformål i Byplan. Den nye flerbrukshallen skal kobles opp mot eksisterende idrettsanlegg, samtidig vil flerbruk av infrastruktur som uteområder, gang og sykkelveier, atkomstveier, parkering osv. gi merverdi og flerbruk. Området ligger sentralt, med gangavstand fra skoler, barnehager og eldresenter, bussterminal og sentrum.
Nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Nybygg av hotell- og næringsbygg i Narvik
Kontorbygg på 6 etasjer og hotell på 11 etasjer. 200-250 rom. Adresse: Kongens gate 26 og Dronningens gate 27. Gnr/bnr: 40/234 og 40/238.
Etablering av industriområde med utskipningshavn for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniak i Hemnes kommune
Planarbeidet dreier seg om å tilrettelegge for ny industri på Helgeland - utvikling av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk - enten på Mula eller i Sundsmarka i Hemnes kommune. Endelig valg av lokasjon for etablering vil avklares gjennom planprosessen. Foreslått planområde er på ca. 5609 dekar og omfatter eiendommene 42/1, 42/2, 42/4, 42/9, 42/10, 42/10/1, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31 samt sjøarealer
Videreutvikling av gamle Narvik sykehus
UNN flytter til nytt sykehus i Narvik i løpet av Q4-2024. Eiendommen til gamle Narvik sykehus er som følge av dette klar for transformasjon. Norion Næringsmegling er engasjert som rådgiver for transaksjonen. Selgere er UNN (bygninger) og Statsbygg (grunn) Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial. Mulighetsstudie fra Henning Larsen AS illustrerer potensialer for hvordan eiendommen med eksisterende sykehusbygg kan transformeres og utvikles for ny bruk. Hotell-, kontor- og boligformål i form av hybelleiligheter er vurdert som de mest realistiske funksjoner for hovedbygningen i fremtiden På den ubebygde delen av tomten er det skissert innpassing av 10 bolighus med ca 110 leiligheter (forutsetter riving av noen bygg). Det henvises til planvurdering og mulighetsstudie med illustrasjoner utarbeidet av Henning Larsen AS Eiet tomt på ca 42.403 kvm Hovedbygningen/sykehuset med areal på ca 15.955 kvm BTA fordelt på 8 etasjer. Oppført i flere etapper i perioden fra 1938-2003 Frittstående bygninger med støttefunksjoner for sykehuset utgjør ca 2.128 kvm BTA Boliger med bruttoareal på ca 1.913 kvm BTA (16 leiligheter) På tomten er det p.t. etablert ca 175 parkeringsplasser I perioden frem til nytt sykehus er fullt operativt vil UNN leie tilbake hele eiendommen, årlig leie i perioden, 7.5 MNOK Verdivurdering fra OPAK angir 3 alternativer verdier i intervallet 64.5 MNOK – 80,6 MNOK Oppstart budgivning, tentativt juni 2024 etter nærmere orientering fra megler
Rassikring/ny tunnel på Fv 811 Vikten II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 595m.
Nybygg av boligområde i Bodø
Gnr/bnr 69/1, 69/23, 69/31, 69/137 og 69/216. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur. Det legges til rette for utbygging av inntil 130 boenheter med en blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus samt noe flermannsbolig og lavblokk
Utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.
Omlegging av veg i tunnel på E10 Rørvikvatnet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1255m.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Totalt 250 dekar.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 9-11/Sjøgata 18-20. Gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359 mfl. Det legges til rette for to nybygg over en sammenhengende næringssokkel. 2600 m² nye nærings- og kontorlokaler i tillegg til eksisterende.
Etablering av næringsområde i Sortland
GNR/BNR: 15/13,2138, 16/6 (eller 36), 42, 50, 56, 129, 176, 177,76/1,48/1.
Etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell mm i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting og bevertning, med tilhørende parkering. Planen innebærer ombygg/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet (gnr. 138 bnr. 2279 og 4191). Opptil 50 leiligheter.
Etablering av område for oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel
En kjølebasseng ska opprettes for testfacilitet av oljevern.
Nybygg av hotell, forretning mm i Sortland
Planområdet består av gnr/bnr. 15/2216, 15/2193, 15/2284 og del av 15/1455, 15/2019 og 15/201. Planområdet er på ca. 7.4 dekar og ligger ved Havna og Kulturfabrikken i Sortland sentrum. Planområdet består i dag hovedsakelig av Scandic hotell i sør og parkeringsarealer mot havna i nord. Formålet med planarbeidet er å undersøke en effektiv og miljømessig utnyttelse av planområdet, ved å legge til rette for ny bebyggelse innenfor planområdet med varierte høyder, formål og funksjoner, og muligheten til å utvide dagens Scandic hotell.
Nybygg av forretning i Sortland
Detaljplanen foreslår å etablere et handelssenter.
Ny og ombygg til boliger, kontor, restaurant, mm i Stokmarknes
Prosjektet består av 4 delprosjekter: Eiendommene: GNR/BNR: 64/1 43, 64/278, 64/296, 64/295: (totalt areal 32,1 mål) Delprosjekt l: Potensielt boligomräde, GNR/BNR 64/143: (areal 12,7 mäl) (Tomt vest for Industribygget). • Regulering til boligområde og kystkultursti. • Det er muligens fortidsminne funn på området som må hensyn tas. Delprosjekt 2: Industribygg omräde, GNR/BNR 64/295: (areal 13,8 mäl) • Vurdere om industribygningen egner seg som base for å realisere boliger på taket. • Omregulere til industri-, kontor-, boligformål og kystkultursti, samt grendehus, utkikkspunkt og restaurant. Delprosjekt 3: Boligomräde: GNR/BNR 64/278: (areal 5,6 mäl) (Tomt øst for Industribygg). • Reguleres til boligformål og kystkultursti. Delprosjekt 4: Kyststi: GNR/BNR 64/296: • Regulere til og kystkultursti og areal for jordvarme
Ny- og ombygg av leiligheter og næring i Bodø
Gnr./bnr. 38/119 og 38/385. Ombygg av Herredshuset til leiligheter. Mulighet for nybygg av 2 hus med leiligheter og næring, totalt 85 enheter. Det er utarbeidet mulighetsstudie for eiendommen hvor antatt utbyggingspotensial er ca 9.212 kvm BTA, fordelt som følger; 5.511 kvm BTA boliger (85 boligenheter) 991 kvm BTA kontor/forretning/dagligvare 263 kvm BTA kulturinstitusjon 627 kvm BTA kjeller næringsareal 1.820 kvm BTA P-kjeller (91 p-plasser)
Nybygg av boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 19/166, 19/116, 19/125, 19/126, 19/144 samt deler av 19/114, 98/1. Eneboliger, rekkehus og 2-6 mannsboliger. 80-100 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse i bratt terreng. Ved maksimal utnyttelse vil reguleringsplanen kunne romme ca. 100 nye boenheter. Det legges opp til private og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, felles parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og avløpsanlegg. Planområdet er på Ca. 84 daa. Gnr/bnr 136/1, 136/4, 136/6, 136/8, 136/ 9, 136/10, 136/13, 136/15, 136/19, 136/21, 136/27.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sortland
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.