Alle planlagte byggeprosjekter i Vågan

Ny flyplass på Leknes i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Omlegging av veg i tunnel på E10 Rørvikvatnet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1255m.
Omlegging, tunnel og grøft på E10 Svolværfjellet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. 169 + 130 + 293 m.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Purkholmen nord. Gnr. 18/ Bnr. 2, 435, 2372, 2394, 2395 samt kommunalt sjøareal i nord. Det åpnes for etablering av inntil 80 nye boenheter i tre leilighetsbygg, mens gjeldende plan åpner for 32 i samme område. Sør for bygg på 18/2372 planlegges ikke nye tiltak, men ny plan skal tilpasses til etablert havnepromenade.
Nybygg av rådhus i Vågan kommune
Planområdet er på ca. 6,1 dekar og omfatter adressen Storgata 29 og Roald Amundsens gate 18. Selve planområdet omfatter eiendommen 18/172 samt deler av eiendommene gbn18/2, 18/13 og vegareal i Sivert Nilsen gate, Håkon Kyllingsmarks gate og Torget. Hensikten med planen er å muliggjøre nytt rådhus som en kombinasjon av nybygg og rehabilitert bebyggelse. Forslagstiller ønsker å samlokalisere flere av kommunens enheter i samme bygg, inntil 150 arbeidsplasser. Gjennom planarbeidet utredes mulig samlokalisering av bibliotek, kino og annen offentlig tjenesteyting.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Svolvær
Ca. 60 leiligheter. Planområde ca 10,7 dekar.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Kabelvåg
Intensjonen med planforslaget er å utarbeide en detaljregulerings-plan som legger til rette for nye boligtomter innenfor areal avsatt til bolig i kommuneplan. Den videre prosess vil vise hvordan boenhetene vil fordele seg på bygningstypologi. Foreløpige vurderinger er at inntil 35 boliger med variert bebyggelse er ønskelig å få ført opp, fra eneboliger til flermannsboliger.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av fritidsboliger på Sauøya i Henningsvær
Ca 47,5 daa. Ca. 33 hytter á 100-120 m2 pluss mulighet for felles servicebygg
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Videreutvikling av eksisterende næringsområde for akvakultur på Kleppstad i Vågan
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringsområde for akvakultur. Det er søkt om delingstillatelse for erverv av areal fra gnr. 58 bnr. 3, som skal tillegges bnr. 15. Planområdet er bebygd med oppdrettsanlegg, bestående av driftsbygning og merder. Arealet ønskes regulert til akvakultur med mulighet for utfylling i sjø forlengelse av dagens molo og bygging av kai. Samtidig ønskes det å få anlegget under tak og planlegges ca. 4000 – 5000 m2 ny bebyggelse på det utfylte området.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Nybygg av hotell, spa, kai mm i Henningsvær
Forslagsstiller ønsker å etablere en reiselivs- og kulturbasert næring med eksklusive overnattings- og opplevelsesfasiliteter. Intensjonen er å utvikle et anlegg med 12-18 store soverom med en-suite bad og generøse fellesarealer, som leies ut som en helhet til en besøksgruppe. Det er dermed ikke tenkt som tradisjonell hotelldrift, men et “bemannet hjem”.
Nybygg av kaianlegg i Svolvær
Dersom avtale inngås med transportselskaper/aktører som vil etablere seg i området vil det bli utlyst til kaibygging.
Nybygg av næringsbygg, lager samt utvidelse av kai i Svolvær
Gnr./bnr. 18/4, 18/2062 og 18/2086 på Kjeøya (Kuba). Nothall, mellomlager og utvidelse ekisterende kai.
Nybygg av boliger i rekke i Bodø
10-15 enheter i rekke.
Utvikling av turistformål i Vågan
Planlagt for fritids/turistformål, camping/bobiler, to småbåtshavner med flytebrygger og åpning av kanal ved Nestjønna. Ca 70 mål.
Nybygg av leilighetsbygg i Kabelvåg
Planområdet omfatter eiendommen gnr. 12 bnr. 210 samt kommunal eiendom gnr. 12 bnr. 1 og del av kommunal veg Steinvegen.
Ombygging til habiliteringsboliger i Vågan kommune
Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteirngsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Kabelvåg
Intensjonen med planforslaget er å utarbeide en detaljregulerings-plan som legger til rette for nye boligtomter innenfor areal avsatt til bolig i kommuneplan. Den videre prosess vil vise hvordan boenhetene vil fordele seg på bygningstypologi. Foreløpige vurderinger er at inntil 35 boliger med variert bebyggelse er ønskelig å få ført opp, fra eneboliger til flermannsboliger.
Utvidelse av bofelleskap i Vågan kommune
Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Grunnarbeider ved bru/vei i Kabelvåg
Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.
Etablering av boliger for hardbruk i Svolvær
Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornying av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring.
Energioppgradering av bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering, oppgradering av bygningsmassen.
Energioppgradering i bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterisolering.
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Etablering av gatelys i Vågan kommune
Ses i sammenheng med utvikling av bygningsmasse/hotellprosjekt.
Renovering av fasade på sykehjem i Kabelvåg
Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970). Det er søkt tilskudd.
Ombygg av kantinegulv ved idrettspark i Kabelvåg
Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs.
Oppgradering av lekeplass ved skole i Svolvær
Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat.
Etablering av solskjerming ved skole i Svolvær
Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.
Ombygg for rømningsvei ved barnehage i Kabelvåg
Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.
Etablering av utebelysning ved skole i Svolvær
Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.