Alle planlagte byggeprosjekter i Gildeskål

Nybygg av boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Feøya, Fleinvær
Planområdet har størrelse på ca. 240 daa, av det er ca. 60 daa land på Feøya.
Nybygg av industriområde i Gildeskål
Fra kommunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boliger i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boligområde på Inndyr
Det er etterspørsel etter attraktive boligtomter på Inndyr, og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for noen flere boligtomter i planområdet. Skeineshaugen ligger i kommunesenteret, med nærhet til skole, barnehage, viktige senterfunksjoner og sosiale møteplasser. Å satse på sentrumsutvikling og tettstedsnær boligutvikling er en av målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel.
Etablering av akvakulturlokalitet i Gildeskål kommune
Søker er Organic Seafarm AS og søknaden gjelder lokalitet for torsk utenfor Våg i Gildeskål kommune. Søkt størrelse er 3599 tonn MTB.
Nybygg av småbåtshavn med molo samt nybygg av boliger og utleiehytter på Sandvika i Gildeskål
Gnr/bnr: 79/15, 2, 14, 23. Ca 109,6 daa. Planområdet ligger i Sandvika som ligger langs Sandvikveien (Fylkesvei 478) på Sandhornøy i Gildeskål kommune. 1-2 etasjer. Grunneiere: Einar Andre Thommesen, Trygve Tollefsen Oddgun og Laila Nicolaisen, Ingvald og Per Erik Hanssen, Tor Erik og Trond,og Karina Olsen, John Henrik Kaspersen. Hjalmar Andersen.
Nybygg av brannstasjon i Vågsosen på Sandhornøy, Gildeskål Kommune
Det skal ikke være overnatting der, og sporadisk opphold.Bygget skal være på 1. etasje, estimert BTA 50-100 m2.Byggets innhold:Garasje med plass til en brannbil.Lagringsplass for materiell og utstyr for brannvesenet.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Gildeskål
Strekningen er på ca. 2 kilometer fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde på Inndyr
Det er etterspørsel etter attraktive boligtomter på Inndyr, og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for noen flere boligtomter i planområdet. Skeineshaugen ligger i kommunesenteret, med nærhet til skole, barnehage, viktige senterfunksjoner og sosiale møteplasser. Å satse på sentrumsutvikling og tettstedsnær boligutvikling er en av målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Campingplassen vil legge til rette for tilbud av faste plasser, døgnplasser og teltplasser. Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål på østsiden av Strandveien og på tidligere barnehageområde (gnr./bnr. 3/73) på vestsiden av Strandveien. På barnehageområdet ønskes det i tillegg åpnet for kafé/bevertning. Området for eksisterende butikk tas med for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon, samt at området mellom butikken og tidligere barnehage medtas som frilufts-/rekreasjonsområde hvor det blant annet ønskes tilrettelagt for minigolf, o.l.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.