Alle planlagte byggeprosjekter i Leirfjord

E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold, Parsell 2
KVU overlevert samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anbefaler ny E6 med nye tunneler- og bruer. Avstanden Fauske-Mørvikbotn vil da bli 64 km mot dagens 75 km. Byggetid 4-6 år.
Nybygg av kunnskaps- og opplevelsesenter Leirfjord
Planområdet ligger ved Åselva i Leirfjord kommune og omfatter del av gbnr 68/4 m.fl. Forslagsstiller, Kunnskapsparken Helgeland, ønsker hovedsakelig å regulere gbnr 68/4 m.fl. til formålene, kulturinstitusjon, park, småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, uthus/naust/badehus, LNFR, bruk og vern av sjø og vassdrag, samferdselsformål, parkering, eksisterende fritidsbebyggelse m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 99,25 daa inkl. areal i sjø. Det er ønskelig å bygge et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi og verdiskaping. Del av gbnr 68/4, 68/12, 68/18, 68/19 og 68/4/1, 65/1, 65/8, 113/6. Planområdet er på ca. 96,5 daa inkludert areal i sjø. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsiden til Arven; https://kraftarven.no/
Nybygg av industri og havneformål i Leines
50 mål. Områdesregulering er vedtatt.
Nybygg av leiligheter i Leirfjord
Forslagsstiller ønsker å regulere resten av planområdet, gbnr 58/249 og 58/320 dvs. de 2 eiendommene i øst, til boligformål med konsentrert boligbebyggelse, to bygninger med henholdsvis 12 og 4 boenheter.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom. 7-8 byggemåneder.
Nybygg av gang og sykkelvei fra Leland til Slettan i Leirfjord
Gnr. 58, bnr. 2, 19, 37, 41, 58, 74, 280, 213, 214, 215, 382, 411, 429 og gnr. 113, bnr. 1.
Tilrettelegging av fortau, sikring av utearealer og parkeringsløsning ved barnehage i Leirfjord kommune
Det må utarbeides reguleringsplan som legger til rette for bygging av fortau på samme siden av veien som Leland barnehage, sikring av utearealer ved barnehagen samt parkeringsløsning. I tillegg må reguleringsplan gjennomgås og oppdateres.
Nybygg av bru i Leirfjord kommune
Idag Bk 6-28, etter tiltak Bk 10-60.
Ombygg av bru i Leirfjord kommune
Idag Bk 6-28, etter tiltak Bk 10-60.
Etablering av offentlig parkeringsplass i Bardal
Behov for å etablere offentlig parkeringsplass i Bardal til turisme mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.