Alle planlagte byggeprosjekter i Evenes

Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.
Nybygg av boligområde i Evenes
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 5/8, 5/55, 5/64, 5/74, samt deler av 5/8, 5/17, 36/1 og 0/0. Det foreslås etablert opptil ca. 200 eneboliger og flermannsbolig i 1-2 etasjer. Flermannsboliger er en blanding av 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Etablering av boliger og næringsbygg i Evenes kommune
Ca 130 daa. Beliggende mellom fylkesveien (Lilandsveien) og Øysundet boligfelt. Kommunen planlegger å bruke området til boligformål, men ønsker også å regulere arealer til lettere næringsformål på området.
Utvikling av skoletomta i Evenes
Bogen skole er nå revet, og rivingen har frigitt areal som Evenes kommune primært ønsker å benytte til barnehageformål og boliger. Alternativ 1 29-31 enheter. Alternativ 2 37-39 enheter. Gnr/bnr: 24 3, 43, 44, 57, 88, 94 108, 115, 117, 118, 119, 120, 125, 128, 132, 144, 213, 216, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 (nausttomter). 25/1, 43. 32/1.
Nybygg av leiligheter i Bogen
Evenes kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere. Boligene skal være aldersvennlige. Avtalen gir Evenes kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som omfattes av avtalen. Boligbygger/boligutleier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Evenes kommune ønsker boligprosjektet etablert på gnr. 23 , bnr. 96 i Bogen med totalt 12-16 boenheter. Tomten er på ca. 3,6 da, og overleveres byggeklar fra Evenes kommune 1.9.2023 for 3.000.000 kr. (selvkost). Det bør fortrinnsvis være en fordeling mellom 3 roms boenheter (2 soverom) og 2 roms (1 soverom). Det foreligger rammetilltatelse for 16 boenheter på tomt som det eventuelt kan videreutvikles.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i flermannsboliger på Liland
Omregulering av gjeldende reguleringsplan til høyere bedre arealutnyttelse enn dagens situasjon. Planen skal videreføre dagens boligformål, men legge til rette for moderne leilighetsbygg. Flatt tak/skrå tak. Planen omfattes av tomtene 9, 10, 11 og 12 i boligområde B6 i reguleringsplanen «Birkelund og Flåtta».
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg ønsker å inngå leie av 18 enheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Evenes
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 5/8, 5/55, 5/64, 5/74, samt deler av 5/8, 5/17, 36/1 og 0/0. Det foreslås etablert opptil ca. 200 eneboliger og flermannsbolig i 1-2 etasjer. Flermannsboliger er en blanding av 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Etablering av gjerder, porter og bommer ved flystasjon på Evenes
Forsvarsbygg skal inne på Evenes flystasjon ha montert noe supplering av eksisterende gjerder, porter og bommer. For å utføre denne typen montasjer er det ett behov for følgende typer arbeider: 1. Porter, bommer og gjerder inkl. test av sluttprodukt (Foraas Områdesikring) 2. Graving 3. Fundamenter 4. Elektro

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.