Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Innlandet fylke

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
Nytt krabbefelt på E136 Stuguflaten - Rødstøl
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utført 2020-2023.
Rehabilitering av kontor til Innlandet fylkeskommune i fylkeshuset i Hamar
Prosjektet er totalrehabilitering og innvendig ombygging av et kontorbygg i 8 plan over bakkenivå og 2 plan under bakkenivå. Fasaden blir i hovedsak urørt, utover innvendig overflatebehandling.
Utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Utvidelse av campingplass ved Botsenden i Ringsaker
273 daa. Ca. 50-55 nye utleiehytter.
Omregulering av forretning til bolig/næring i Gausdal
Gnr/bnr 32/35, 32/37, 32/84. Av disse eiendommene er kun 32/37 bebygd pr. i dag Kommunen ønsker å tilrettelegge for at bygningen/den nye eiendommen kan benyttes til bolig og/eller næring, herunder kontor, ved avhending av eiendommen.
Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Moelv
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering ved nasjonal turistveg i Lofoten
Det utvikles plan for utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Vaksdal, Voss, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Vik, Aurland, Lærdal, Vang og Hol kommune.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Utbedring av forfall på Fv 24 Ilgo-Sand i Nord-Odal
3420 m. ÅDT 3500. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Forberedende arbeider til ny trasé for dobbeltspor på Dovrebanen
I denne forberedende entreprisen skal det skiftes ut ca. 350 m underbygning til ny trasé for dobbeltspor. Det skal etableres midlertidig anleggsadkomst til massehåndteringsanlegget ved Nesten-Skjerden inklusiv bygging av anleggskulvert i dagens Dovrebane
TS-tiltak/tiltak mot utforkjøringsulykker på Fylkesveg 216 i Ringsaker
Formålet med planforslaget er å øke trafikksikkerheten på fylkesveg 216. Følgende tiltak skal bidra til å bedre trafikksikkerheten: Utbedre krysset mellom fylkesveg 216 og fylkesveg 228 (Kvernstukrysset). Gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget av utforkjøringer på fvlkesveg 216 og 228. Etablere busslomme i sørgående retning på fylkesveg 216 sør for Kvernstubrua. Den private turvegen "Helsevegen" langs fylkesveg 216 er innarbeidet.
TS-tiltak/tiltak mot utforkjøringsulykker på Fv 30 Koppang-Åkrestrømmen i Stor-Elvdal
ÅDT 500. 13,5 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2018-2021.
Tillbygg av barnehage i Ringebu
Prosjektet består i hovedsak av et tilbygg tiladministrasjonsdelen, samt noe ombygging ved tilbygget og et tilbygg med toaletter, garderober for ansatte, samt et nyttrengjøringsrom. I det samme tilbygget kommer 2 nye avdelinger for henholdsvis 9 småbarn og 18 store barn med felles kjøkken.I underetasjen på tilbygget blir det et teknisk rom og sprinklerrom. Resterende del av underetasje er et åpent areal foroverdekket utelek og mulighet for noe lagring for tekniske fag.Utvendig skal det etableres en ny port og hc-rampe fra parkeringsplass til hovedinngangene. Eksisterende parkeringsplass skalutvides og trafo flyttes. Mot Kjønnåsvegen skal det settes opp ny støyskjerm.Samt utvidelse av VA anlegg i deler av Kjønnåsvegen.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Grinder-Noret i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Kirkenær-Åsnes grense i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Rehabilitering av kraftverk i Sikkilsdalen, Nord-Fron kommune
For å realisere prosjektet skal det anskaffes utstyr til anlegget spesifisert i 3 tilbudsforespørsler. Denne konkurransen gjelder elektromekanisk leveranse bestående av vannturbin, generator, regulator og kontrollanlegg. Se egen konkurranse for systemkonfigurasjon og drift og egen konkurranse for batteri for lastutjevning/stabilisering av nett.
Etablering av bredbånd i Sør-Odal kommune
Området i Sør-Odal omfatter om lag 150 boenheter og 79 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter.
Etablering av massemottak i Fåberg
Prosjektet totale areal er: 228,4 daa.
Hamar-Fåberg, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomføring 2022-2023.
Utvidelse av kirkegårdsanlegg vid Selsverket
Bakgrunn for reguleringsplan er behov for utvidelse av eksisterende kirkegård med kiste- og urnegraver samt minnelund og etablering av ny parkeringsplass.
Svillebytte på flere strekninger på Dovrebanen fra Brumunddal i sør til Fåvang i Nord
Bytte av ca 18 000 sviller, svilletype JBV 54 og DualRail 60 benyttes. Sveising og nøytralisering av ca 12 000 lm skinne. 1. og 2. gangspakking av totalt ca 8 km spor. Benytte GVUL på alle parseller sør for Lillehammer. Pukksupplering på alle svillebytteparseller.
Svillebytte på delstrekning Rørosbanen i Innlandet 2022
Bytte av sviller på delstrekning Rørosbanen: km 271,586 - km 272,303, ca. 1195 sviller, km 174,40 – km 175,719 ca. 2165 sviller, km 247,705 - 248,033, ca. 550 stk. sviller, Bytte av sporvekselsviller ved Elverum stasjon SPV 32, km 158,605 , ca. 42 sporvekselsviller
Gjerde og porter til PHS Sæter for Kongsvinger kommune
Det skal etableres områdesikring av indre område på Sæter gård for å ha bedre kontroll på ferdsel inne på campus, samt for å beskytte lokalbefolkningen som uforvarende risikerer å havne opp i øvelsessituasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.