Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stange

Utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Forberedende arbeider til ny trasé for dobbeltspor på Dovrebanen
I denne forberedende entreprisen skal det skiftes ut ca. 350 m underbygning til ny trasé for dobbeltspor. Det skal etableres midlertidig anleggsadkomst til massehåndteringsanlegget ved Nesten-Skjerden inklusiv bygging av anleggskulvert i dagens Dovrebane

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.