Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (1)
Askøy (1)
Aurland (1)
Austevoll (0)
Austrheim (3)
Bergen (39)
Bremanger (4)
Bømlo (1)
Eidfjord (2)
Etne (3)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (6)
Kvam (6)
Lærdal (1)
Luster (3)
Modalen (1)
Osterøy (3)
Samnanger (4)
Sogndal (2)
Solund (0)
Stad (3)
Stord (3)
Stryn (3)
Sunnfjord (5)
Sveio (6)
Tysnes (0)
Ulvik (2)
Vaksdal (0)
Vik (2)
Voss (6)
Årdal (8)
Øygarden (19)
Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Ombygg av badehus til scenekunsthus og påbygg av kontor i Bergen
Opsjon på et fire etasjer påbygg med kontorlokaler på Frontbygget.
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Rehabilitering av administrasjonsavdeling på skole i Tertnes
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, driftsarealer, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Utvidelse av svømmehall i Odda
Påbygg med opplæringsbasseng, tilrettelegging for universell utforming garderobar og tilkomst alle basseng, attraktive aktivitetar for born og vaksne. Planprosess parallelt. Gnr/bnr 60/189, 59/125, 123, 122, 60/129.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Ombygg av bibliotek i Bergen
Biblioteket skal oppgraderes med nye tekniske anlegg for luft, lys og varme. Tiltakene omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, nytt vanninntak som medfører graving i historisk grunn rundt Biblioteket. Oppgradering av lys og varme i samme arealer. Bygningstekniske tiltak i form av nye tekniske rom på loft, oppgradering og forsterkning av etasjeskille, innkassing av ventilasjonskanaler, utskifting av systemhimlinger etc. Prosjektet er prosjektert og løsninger i fredet areal er omforent med Fylkeskonservator. Prosjektet skal gjennomføres med åpent bibliotek.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Etablering av nytt legekontor på Svortland i Bømlo kommune
Bømlo kommune har teikna leigekontrakt med Hellvik Eigedom AS for leige av det nye legesenteret på Svortland. Det nye legesenteret skal ha 10 legekontor med plass til dei fem legane som i dag held til på Kystlegane samt fem nye legekontor. Det ligg inne opsjon på to ekstra legekontor på noko lengre sikt.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Utvidelse av kontorbygg og nybygg av verksted/lager i Førde
Det planlegges utvidelse av eksisterende kontorbygg og verksted/lager mot sør og mot øst. Bygg som ligger sør i planområdet (Fjærevegen 7), vil beholdes inntil videre og brukes som det er, men i detaljregulering planlegges det et bygg på tre etasjer med formål næring/tjenesteytelse/lager. Bygget må kunne ha en høy 1 etasje (ca. 5 meter) og to etasjer med normal høyde. Midlertidig lagerbygg mellom disse byggene vil fjernes og erstattes med nytt lagerbygg.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang. Leverandør av lekeplassutstyr: Kompan.
Utvidelse- og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Etablering av desentralisert luftbehandlingsanlegg i klasserom for barne- og ungdomsskole i Bergen kommune
Olsvik skole fordeles over 2 plan med 2 fløyer i hvert plan. Klasserommene er i gjennomsnitt 60 m2, og er beregnet for inntil 30 personer. Inneklimamålinger viser at flere klasserom i begge fløyene har dårlig luftkvalitet, med høye verdier av CO2. For å forbedre inneklima er det besluttet å installere desentralisert ventilasjon – romaggregater i hvert av 29 klasserom.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Lokal møteplass med eit variert og attraktivt lågterskeltilbud for fysisk aktivitet. Uformell stad for å treffast og vere saman både i og utanføre skuletida, stor verdi for Etnesjøen som eit sosialt utandørs samlingspunkt.
Oppgradering og rehabilitering av svømmebasseng og gymsal ved skole i Fonnes
Prosjekt oppgradering og rehabilitering av symjebasseng på Kaland skule. Oppgradering ved overflate og oppgradering gymsal. Det er gjennom fleire rundar blitt utført oppgraderingar og vedlikehaldsarbeid. Dette prosjektet har som mål å gjennomføre ei fullstendig rehabilitering av bassenget. Oppgradering og rehabilitering av symjebassenget. Overflate og oppgradering av gymsal/storstove, samt overbygg inngangsparti til gymsal/symjebasseng. Arbeidet har som føresetnad at det i så stor grad som mogleg må skje i tida bassenget skal vere stengt. Det må lagast plan for gjennomføring.
Påbygg av hotell i Odda
Påbygg av 1 etasje på eksisterende bygg.
Renovering av kirke i Leikanger, Stad kommune
Bygningsmessige arbeid utomhus, inkl maling, nye innvendige varevindauge, ombygging toalett.
Til- og ombygg av kontorlokaler i Bergen kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Bergen kontoret ønskes utvidet med ca. 25 kontorplasser.
Rehabilitering av grasdekke og ev etablering av kunstgrasdekke i Aurland
Rehabilitering av grasdekke, eventuelt etablering av kunstgrasdekke på deler av Aurland stadion.
Ombygg til lokaler for dagaktivitetstilbud i Sogndal
Prosjektet har tidlegare vore omtalt som ombygging Fossetunet. Prosjektet omhandlar etablering av lokalar for dagaktivitetstilbodet til brukargruppa rus og psykisk helse.
Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Arealeffektivisering og ventilasjonsarbeider i kontor i Odda
Ventilasjon for å betre inneklima, og arealeffektivisering ved ombygging for å auka antal kontorplassar. Bygget har stort ventilasjonsaggregat på taket med kapasitet til denne etasjen.
Utbedring av uteområde ved ungdomsskole på Steinsland
Sund Ungdomsskule har behov for eit uteareal som kan aktivisera elevane. Skuleområdet er også ein viktig del i lokalsenteret Stranda, og vil vera eit viktig nærmiljøanlegg for senteret.
Rehabilitering av eksisterende fasade på bu- og omsorgssenter i Kvaløy
Rehabilitering av eksisterende fasade på Bu- og servicesenter på Bygg A og avbøtande tiltak på fasadar på Bygg B og Bygg C.
Ombygg av tak og fasade på skule på Straume
Foldnes skule, fasadeoppgradering blått bygg: Kledninga har begynt å råtna, og det er stor sjanse for skade på veggkonstruksjonen. Vindaugene er gamle og bør skiftast. Foldnes skule, tak: Taket er gammalt og det er vasslekkasje på alle takvindaugene
Opparbeidelse av multisportbane, rehabilitering ballbinge samt oppgradering av uteområde ved skole i Austrheim kommune
Opparbeiding av multisportbane, rehabilitering eksisterande ballbinge kunstgras, opparbeiding av zip line, bakketrampoline og andre aktivitetar for skule. Opparbeiding av murar og beplantning. Legging av asfaltdekke og fallunderlag.
Oppgradering av uteområde ved skule på Straume
Det er behov for fleire aktivitetar og generelt oppgradering av uteareala.
Rehabilitering av løpebane ved friidrettsanlegg på Hosteland i Masfjorden kommune
Rrigg og drift, fjerning og deponering av gammal løpebane og begge sektorane, avretting med grus, kant sarg, drenerende asfalt på løpebane og sektorane, kunststoff dekke løpebane og sektorer øst, linjering løpebane og 100m bane.
Riving og miljøsanering av skole og barnehage i Tælavåg
Miljøsanering og riving av Telavåg skule og barnehage. Bygga er integrert.
Tilak på kirke og bygging uthus i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Haga. Største tiltaket er bygging av eit uthus.
Tilak på tak og våpenhus ved kirke i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Aadland. Største tiltaket gjeld tiltak på tak og våpenhus.
Oppgradering av energisentral ved universitet i Bergen kommune
Oppgraderingen omfatter i hovedtrekk sanering av to store eldre oljekjeler, installasjon av nye varmepumper, tilpasninger i eksisterende distribusjonsnett for varme, etablering av maskinrom (rom i rommet) for varmepumpene og rehabilitering av energisentralens eksisterende fasade.
Utskifting av fasade på folkemuseum i Kvam kommune
Utskifting av fasade for Storeteigen folkemuseum som består av eit eldre tun med flere bygg.
Utskifting av storkjøkkenutstyr ved sykehjem på Straume og Skogsvåg
Det er behov for å foreta utskiftninger av storkjøkkenutstyr på Sundheimen og Fjell Sjukeheim.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Ønskje om å bygge eit aktivitetsanlegg som blir nytta både i skuletid og på fritida.
Utskiftning av ventilasjon i svømmehall i Høyanger
Det er behov for å skifte ein av to bassengaggregat i Høyangerbadet
Utskifting av varmepumper i skole i Brattholmen
Tre av fire varmepumper er defekt og må erstattast med nye.
Skifte av ventilasjonsanlegg på skule i Knarrvik
Bytte av ventilasjonsanlegg på Hjelteryggen skule.
Ombygg av kontor i rådhuset på Straume
Optimalisering av kontorplassar på rådhuset.
Miljøsanering og riving av skule i Glesvær
Miljøsanering og riving av Glesnes skule planlagt i 2024 med atterhald om at Glesnes ungdomslag ikkje overtek skulen til etablering av folkehøgskule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.