Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (6)
Askvoll (2)
Askøy (3)
Aurland (3)
Austevoll (1)
Austrheim (1)
Bergen (41)
Bremanger (3)
Bømlo (4)
Eidfjord (2)
Etne (3)
Fedje (1)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (1)
Høyanger (2)
Kinn (5)
Kvam (3)
Lærdal (1)
Luster (2)
Modalen (1)
Osterøy (0)
Samnanger (1)
Sogndal (2)
Solund (0)
Stad (2)
Stord (3)
Stryn (1)
Sunnfjord (5)
Sveio (4)
Tysnes (1)
Ulvik (2)
Vaksdal (0)
Vik (1)
Voss (1)
Årdal (2)
Øygarden (7)
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Etablering av nytt legekontor på Svortland i Bømlo kommune
Bømlo kommune har teikna leigekontrakt med Hellvik Eigedom AS for leige av det nye legesenteret på Svortland. Det nye legesenteret skal ha 10 legekontor med plass til dei fem legane som i dag held til på Kystlegane samt fem nye legekontor. Det ligg inne opsjon på to ekstra legekontor på noko lengre sikt.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Ombygg av skole til felles oppvekstsenter i Lærdal
Kommunestyret har vedtatt ombygging av Borgund skule til felles oppvekstsenter med samlokalisering av skulen og barnehagen.
Nye fritidstomter, ny turløype og ombygg av dagens veiadkomst i Eidfjord
Planområdet ligg ca. 6 km øst for Vøringsfossen og rett øst for eksisterande skisenter. Førmålet med planendringa er å tilrettelegga for ny turløypa, betre dagens vegløysning og fortetta deler av området med nye fritidstomter.
Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Tilbygg av ungdomsskole i Frekhaug
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Utvidelse- og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Lokal møteplass med eit variert og attraktivt lågterskeltilbud for fysisk aktivitet. Uformell stad for å treffast og vere saman både i og utanføre skuletida, stor verdi for Etnesjøen som eit sosialt utandørs samlingspunkt.
Oppgradering kjøkken på alderspensjonat i Kvinnherad kommune
Oppgradering av kjøkken ved Ølve alderspensjonat til godkjent produksjonskjøkken.
Utvidelse av feriesenter i Kvinnherad
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og vidare drift av feriesenteret, med nye oppstillingsplassar for bubilar, nye hytte- og teltområder, oppgradert strandområde i tillegg til å ta omsyn til flaumsone i området. Planområdet er om lag 56 daa, og omfattar areal frå eigedomane gnr./bnr. 123/13, 123/113, 123/116, 123/382 131/3 og 131/4.
Oppgradering av museum i Bergen
Garderobe og toaletter ska oppgraderes.
Tilbygg av skole i Alver kommune
Bygget skal inneholde klasserom, garderobe og grupperom.
Ombygg til lokaler for dagaktivitetstilbud i Sogndal
Prosjektet har tidlegare vore omtalt som ombygging Fossetunet. Prosjektet omhandlar etablering av lokalar for dagaktivitetstilbodet til brukargruppa rus og psykisk helse.
Rehabilitering av grasdekke og ev etablering av kunstgrasdekke i Aurland
Rehabilitering av grasdekke, eventuelt etablering av kunstgrasdekke på deler av Aurland stadion.
Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Ombygg og rehabilitering av kontorlokaler og kantinebygg i kultursenter i Askøy kommune
Ombygging / rehabilitering av kontorlokaler i 2 etasje på Møllehuset og Kantinebygget i Strusshamn Kultursenter.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av kringkasterstasjon i Erdal, Askøy kommune
Rehabilitering av mur-fasade på Bergen Kringkaster - Erdal - Askøy kommune. I tillegg til opsjon på rehabilitering av innervegger, himling, vinduer samt noen mindre elektro og rørleggerarbeid.
Ombygging av lobby på Stenersen museum i Bergen kommune
Montere spesialbygd benk, bord og kledning av heissjakt.
Rehabilitering av fotballbane i Bergen kommune
Ny kunstgressflate vil være ca. 106*59 m inkl. sikkerhetssoner.
Ombygg av uteområde ved skole i Etne
Ønskje om å bygge eit aktivitetsanlegg som blir nytta både i skuletid og på fritida.
Utskiftning av ventilasjon i svømmehall i Høyanger
Det er behov for å skifte ein av to bassengaggregat i Høyangerbadet
Oppgradering av uteområde og ballbinge ved skoler i Bergen kommune
Ulsetskogen skole: -Ballbinge - bytte av banedekke. -Ballfanger. -Rundstokk. -Mindre asfaltarbeider. -Mindre grunnarbeider. -Transport. Haukås skole: Ballbinge - Fjerne og deponere gammelt kunstgress. Justere grusdekke med gradering. Innkjøp og legging av pad's. Montering av nytt kunstgress. Transport.
Rehabilitering av tak på museum i Bergen
Komplett rehabilitering av tak med arker, opplett, renner.
Oppgradering av heis ved sykehjem i Bergen kommune
Dette gjelder 1 stk. heis som skal moderniseres ved Frieda Fasmers Minne sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.