Alle aktuelle boligprosjekter i Agder fylke

Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
158 boenheter. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 39/7, 15, 38/53.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen 69 boenheter med variert småhusbebyggelse.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 4
Ca. 30 leiligheter totalt ca. 3500 BRA. Eks p-kjeller.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamresanden
Gnr/bnr: 98/549, 95/550 og del av 299/240 og 98/28. Passivhus. Etablering av to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 10 bygg med 60 leiligheter.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Nybygg av ferieleiligheter på Bortelid i Åseral
12-14 stk leiligheter. 6 stk leiligheter på 65-70 m2, 6-8 stk leiligheter på ca 110 m2.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192.
Nybygg av firemannsbolig og tomannsboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 9-12 boenheter.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr 24/62, 226
Nybygg av leiligheter i Flekkefjord
Tilpasset for enslige beboere med et visst omsorgsbehov.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kristiansand
Teglstien 1, 3 og 5 og Teglverksveien 15A, 17, 19 og 21. Gnr/Bnr: 152/1450 m.fl.
Til- og ombygg av aktivitetssenter på Snartemo i Hægebostad kommune
Det skal bygges nytt aktivitetssenter med tilhørende personalrom og omsorgsboliger med bemanning. Det skal bygges fire nye omsorgsboliger, derav en spesielt tilpasset og tilrettelagt for beboer, med personalbase i nær tilknytning. De nye omsorgsboligene knyttes sammen med 5 eksisterende boliger via påkobling til eksisterende forbindelsesgang. Eksisterende bygg på tomten, aktivitetssenter med kjeller fra 1966, samt boliger E, F og G fra 1978. skal rives. Øvrige 4 omsorgsboliger (A-D) med forbindelsesgang til dagsenteret er oppført i 1999, skal beholdes og oppgraderes, sammen med omsorgsbolig (H) fra 2005 – som holder omtrent samme standard som bygningsmasse fra 1999.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 418/33, 81, 82 og 601/173 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Tonstad
2 tomter for bygging av enebolig eller tomannsbolig og 2 eneboligtomter.
Nybygg av leilighetsbygg i Søgne
Gnr/bnr: 28/44 og 131 mfl.
Nybygg av eneboliger i Vegårshei
Gnr/bnr: 33/1, 2. Spredt bebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 16/172 og 144.
Nybygg av kommunal utleiebolig i Vegårshei kommune
Arbeidet omfatter bygging av ny bolig på tomt B14 i Mauråsen boligfelt. Boligen er planlagt som enebolig og har en egen del som er tilrettelagt for HC-bruk. Den tilrettelagte delen i første etasje skal inneholde soverom, romslig bad, kjøkken og oppholdsareal og eget soverom m/WC for brukerstyrt personlig assistent eller annet hjelpepersonell.
Nybygg av enebolig i Langedal, Froland
Totalt 12 eneboligtomter, 1 tomt gjennstår for salg.
Nybygg av bolig i Evje
Tomt 689 m2. Salgspris: 380.000 kr.
Oppføring av ROP-bolig i Lindesnes kommune
3,3 millioner inkl mva. Lindesnes kommune planlegger en enebolig i Nodelandsveien 26 i Mandal. Boligen ligger landlig på en tidligere branntomt. På tomta står grunnmuren til det tidligere huset, en uskadet garasje og rester av en mindre bygning. Det er ikke etablert offentlig vann og avløp på tomta, men en borehullsbrønn. Godkjent avløpsløsning foreligger ikke. Det er entreprenørens ansvar å søke om separatutslipp fra boligen og ha dette godkjent før boligbyggingen kan igangsettes. Garasjen skal beholdes, mens rester etter andre bygg skal rives. Tomta skal fylles opp mot vest og planeres. Anskaffelsen innebærer fjerning og deponering av alle bygningsrester fra tidligere bolig og beskrevne skur på branntomt, grunnarbeider, etablering av ny bolig, opparbeidelse av uteareal som biloppstillingsplass (tilrettelagt med areal for fremtidig oppsetting av garasje), etablere ny avkjørsel med tilstrekkelige frisiktsoner. Rydde vegetasjon i frisiktssoner og på boligtomta i området mot øst og nordøst for å åpne opp for utsikt, masseutskifte og opparbeide plenarealer. Oppgradere avkjørsel fra garasje (som skal beholdes) på motsatt side av fylkesveien, sanere alt inventar/avfall i garasjen, vaske, soppbehandle, male 2 strøk samt renske takrenner/skifte ut defekte nedløpsrør/renner, gå over/vaske og bytte ut alt av defekte takstein på garasje.
Enøk-tiltak på kommunale bygg i Hægebostad kommune, 2022
Følgende ENØK-tiltak er aktuelle å gjennomføre: - Eiken Bu- og Omsorgssenter (EBO): Skifte/utbedring av varmepumpe, oppgradering av to av dagens ventilasjonsanlegg, nye undersentral mot eksisterende SD-anlegg Desigo CC eller nytt SD-anlegg mv. - Helse og sosialsenteret: Nytt ventilasjonsanlegg med kjølebatteri, vannbåren varme, nytt komplett SD-Anlegg mv. - Eiken barnehage: Oppgradering eksisterende ventilasjonsanlegg og oppgradering av skjemategninger i eksisterende SD-anlegg Desigo CC. - Kollemo skole: Oppgradering/optimalisering av ventilasjon for garderober til svømmehall.
Etablering av heis på kommunale leiligheter i Kristiansand kommune
Kristian IV gate 93 består av en 11-etasjer høy blokk. I blokken er det til sammen 46 kommunale leiligheter. Brannrådgiver har tidligere vurdert bygget, og har konkludert med at det er behov for brannmannsheis i bygget. Bygget har kun 1 eksisterende heis, og det bor beboere med nedsatt førlighet. Kort montasjetid av ny heis er derfor en høy prioritet. I tillegg til montasje av ny heis, skal det bygges ny sluse ved hver inngang til heis fra kjeller til 11. etasje. Sluse er ikke en del av denne forespørselen.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.