Alle aktuelle boligprosjekter i Agder fylke

Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13
Nybygg av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg i Randesund
Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av leiligheter i Vågsbygd, Kristiansand
Massivtrekonstruksjon. Gnr/bnr: 13/123-125, 194, 195, 837. 4-6 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen 69 boenheter med variert småhusbebyggelse.
Utvikling av eiendom med forretning og boligbebyggelse i Farsund
Gnr/Bnr: 1/457 og 1/451. 35-50 leiligheter.
Nybygg av fritidsleiligheter/utleieenheter samt skianlegg med servering m.m på Hovden i Bykle
Etablering av fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner.
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 3
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 41-54 boenheter.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 3
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 4
Ca. 30 leiligheter totalt ca. 3500 BRA. Eks p-kjeller.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter og townhus på Lund
Selveierleiligheter fra 40 kvm til 90 kvm.
Nybygg av ferieleiligheter på Bortelid i Åseral
12-14 stk leiligheter. 6 stk leiligheter på 65-70 m2, 6-8 stk leiligheter på ca 110 m2.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192.
Nybygg av boliger med parkeringskjeller i Kristiansand kommune
Strandpromenaden 31 og Østre Strandgate 56 B.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 10 bygg med 60 leiligheter.
Nybygg av firemannsbolig og tomannsboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 9-12 boenheter.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Planområde: 2,3 daa. Planen omfatter B1 og B2. B1= 2 leilighetsbygg med totalt 8 boenheter. B2= 3 eneboliger.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr 24/62, 226
Nybygg av boliger i Evje
Tomt: 3800 m2
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kristiansand
Teglstien 1, 3 og 5 og Teglverksveien 15A, 17, 19 og 21. Gnr/Bnr: 152/1450 m.fl.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i rekke i Farsund
3 eneboliger og 4 eneboliger i rekke.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Til- og ombygg av aktivitetssenter på Snartemo i Hægebostad kommune
Det skal bygges nytt aktivitetssenter med tilhørende personalrom og omsorgsboliger med bemanning. Det skal bygges fire nye omsorgsboliger, derav en spesielt tilpasset og tilrettelagt for beboer, med personalbase i nær tilknytning. De nye omsorgsboligene knyttes sammen med 5 eksisterende boliger via påkobling til eksisterende forbindelsesgang. Eksisterende bygg på tomten, aktivitetssenter med kjeller fra 1966, samt boliger E, F og G fra 1978. skal rives. Øvrige 4 omsorgsboliger (A-D) med forbindelsesgang til dagsenteret er oppført i 1999, skal beholdes og oppgraderes, sammen med omsorgsbolig (H) fra 2005 – som holder omtrent samme standard som bygningsmasse fra 1999.
Nybygg av eneboliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 40/18, 40/53 og deler av 299/98 og 39/7.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Tonstad
2 tomter for bygging av enebolig eller tomannsbolig og 2 eneboligtomter.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
4 boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av kommunale boliger i Arendal
Inntil 2 tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Evje
2-3 tomter gjennstår for salg. Kan bebygges med både eneboliger og flermannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Bakkane
Gnr/bnr: 63/39 og 44. Ca. 700 m2/tomt.
Nybygg av eneboliger, båthus og båtplass i Flekkefjord
Gnr/bnr: 66/24, 206 og 207. Utvidelse av eiendom med 2 nye boligtomter, 1 nytt båthus og utvidelse av båthus med ekstra båtplass.
Nybygg av kommunal utleiebolig i Vegårshei kommune
Arbeidet omfatter bygging av ny bolig på tomt B14 i Mauråsen boligfelt. Boligen er planlagt som enebolig og har en egen del som er tilrettelagt for HC-bruk. Den tilrettelagte delen i første etasje skal inneholde soverom, romslig bad, kjøkken og oppholdsareal og eget soverom m/WC for brukerstyrt personlig assistent eller annet hjelpepersonell.
Nybygg av bolig i Evje
Tomt 689 m2. Salgspris: 380.000 kr.
Nybygg av enebolig i Bygland
Ca. 1200 m2 tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.