Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (1)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (27)
Brønnøy (2)
(1)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (1)
Flakstad (1)
Grane (3)
Hadsel (4)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (1)
Røst (1)
Saltdal (4)
Sortland (5)
Steigen (1)
Sømna (3)
Sørfold (4)
Træna (1)
Værøy (1)
Vefsn (5)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (1)
Rassikring/varslingsanlegg og radar på Fylkesveg 837 Høgfjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1043m.
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
Vedlikeholdsarbeider med fjellsikring for Nordland fylkeskommune 2023-2025
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 år av gangen i 2 år 2026-01-01 til 2026-12-31 2027-01-01 til 20277-12-31.
Forberedende arbeider for Rv. 80 Sandvika - Sagelva (Bypakke Bodø)
Følgende arbeider inngår i denne entreprisen: - Sprengning, utlasting og transport ca 34 000 m3 med berg fra fang grop. - Ca 50-60 % av berget skal sorteres, lastes og fraktes til Nordvika. Tenkes brukt i forsterkningslag fase 2. Resterende stein skal benyttes til anleggsområde/veier og/eller fylles i skiferbrudd ved Nordvika. - Etablere to mot fyllinger på Ystnes og Kistrand 5600 m3 - Rivning og fjerning av 12 fritidsboliger/hytter med tilhørende anneks og tekniske installasjoner. - Vegetasjonsrydding i fase 1 og forberedelse fase 2.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Reetablering av eksisterende transportbane for Nexans til betong kulvert i Rognan, Saltdal kommune
Rehabilitering av 415 meter av transportbane som ligger i Saltdal kommune, og brukes i hovedsak av Nexans for transport av kabler fra fabrikk til utskipnings-kai. Eksisterende rørkulvert (ø1600 mm) skal graves opp og fjernes. Ny drensgrøft av komprimerende og drenerende masser inklusivt drens og overvannsystem skal etableres. Ny rektangulær betongkulvert med innvendige mål på 2000*1400 mm skal etableres i en tørr og stabil grøft. Kulverten skal tilbake- og overfylles med drenerende masser og det skal etableres en lukket grøft mellom Fiskvågveien og ny kulvert som leder vann til sandfang. For å ivareta trafikksikkerheten skal kulverten overfylles mot Fiskvågveien og overfyllingen skal formes som en voll over kulverten. Kulverten skal bygges i vanntett utførelse. For å gi plass til en utvidet grøft for kulvert og nye drensrør må deler av Fiskvågveien graves opp. Fiskvågveien skal reetableres og asfalteres i henhold til gjeldene krav for fylkesveg.
Utskifting av masser på Nesbruket i Vefsn, trinn 1
Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.
Utfylling av industriområde i Træna kommune
Utfylling av Galtneset industriområde, steinproduksjon blokk og fylmasse i steinbrudd.
Sandblåsing og maling av Trollelven viadukt
Overflatebehandling av Trollelven viadukt. Arbeidet vil bestå av bl.a. sanblåsing og overflatebehandling under sviller (løfte spor), brua og 5 stk. KL-master. Pendelpilarer skal vaskes og males.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Utskiftning av 6 stk. ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7 på Sandnessjøen Sykehus i Alstahaug kommune
Utskiftning av 6 stk ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7. Disse ventilasjonsaggregatene består av ett stort aggregat System 1, som forsyner system 2, 3, 4 og 5 med forvarmet tilluft, samt besørger all avtrekksluft og varmegjenvinning fra alle disse ventilasjonssystemene. System 6 er ventilasjon til storkjøkkenet og helt adskilt fra de andre. Dette skal også skiftes. System 2, 3, 4 og 5 er rene tillufts-systemer. Disse skal erstattes med ordinære ventilasjonssystemer med tilluft og avtrekk.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Rehabilitering av dam i Brønnøy kommune, fase 2
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av Dam Naustvikelv i Brønnøy Kommune. Arbeidene omfatter i hovedsak følgende: - Påstøp av ny betong på dammens luftside, damkrone og øvre del av oppstrøms side. - Utbedring av eks. overløp med meisling og påstøp av betong. - Fjerning av eks. rekkverk og levering og montering av nytt rekkverk. - Fjerning av en del vegetasjon rundt dammen, og noe mindre grunn- og terrengarbeider.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Separering og oppgrdaering av vann- og avløpsledninger samt utskiftning av overbygning for vei og nyetablering av fortau i Bodø
Separering av AF-ledning til overvann - og spillvannsledning, nye vannledninger (inkl. VL 225 for brannvannsdekning til boligprosjektet I-Parken i Skillbakken) og nye stikkledninger til boliger. I oppdraget inngår også utskiftning av overbygning for vei, nyetablering av fortau i Skillbakken og fartshump i Lagårdsveien, samt etablering av gatelys.
Oppgradering av fortau og etablering av kollektivholdeplass for buss på Straumen
Planområdet strekker seg langs fv. 7478, Søster Brits vei, fra krysset ved Straumvassveien og avsluttes ved den kommunale veien inn til Langstranda. I planområdet inngår eksisterende kollektivholdeplass på østsiden av Søster Brits vei samt en ny kollektivholdeplass på vestsiden. Hensikten med planarbeidet er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei slik at nytt fortau kan etableres i tråd med nasjonal standard utarbeidet av Statens vegvesen. Planen legger videre til rette for etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Bris vei, sør for krysset til Bergveien. Gnr./bnr. for private eiendommer som inngår i planområdet 53/3, 53/4, 53/68, 53/67, 53/34, 53/28, 53/5, 53/77, 53/32, 53/205, 53/171, 53/89, 53/88, 53/152, 53/151, 53/91, 53/189, 53/92, 53/169, 53/21, 53/156, 53/331, 53/154, 53/52, 53/121, 53/458, 53/30, 53/29. Gnr./bnr. for kommunale eiendommer som inngår i planområdet 53/51, 53/49, 53/105, 53/136, 53/246
Sanering av vann- og avløpsledninger i Narvik kommune
Arbeidene omfatter hovedsakelig: • Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 1700 m vannledning, 950 m spillvannsledning og 130 m overvannsledning. • Levering og montering av 18 vannkummer • Levering og montering av 17 spillvannskummer • Levering og montering av 17 overvannskummer • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger • Reetablering av overflater inkl. vegoverbygning • Trafikkavvikling og midlertidig vann
Oppgradering av fjellanlegg i Andøy kommune
Forsvarsbygg eier et fjellanlegg ved Andøya som skal sikres mot vanninntrenging slik at anlegget ikke behøver vedlikehold i fremtiden. Fjellhallen hvor anlegget/bunker ligger brukes/eies av Andøy energi, deler av denne fjellhall inneholder kritiske installasjoner som forsyner Andøya med energi og kan ikke bli berørt av tiltaket.
Uttak og utfylling av steinmasser på basen på Horvnes i Sandnessjøen
Denne entreprisen omfatter grunnarbeider i forbindelse med uttak av steinmasser i område I3 og I1 samt transport og utfylling av massene i området BI1. Massene skal fylles i sjøbassenget i området som er omkranset av tidligere utlagte omrammingssjeteer og tidligere utlagte fyllinger mot land og sjete for småbåthavn. Massene skal legges ut på eksisterende sjøbunn i området. På sjøbunnen ligger det sandmasser med varierende mektighet, og nederst mot berg er det konstatert bløte siltige leirmasser. For å minimere setninger for fyllingen og i eksisterende sjøbunn, skal eksisterende sjøbunn rives opp med gravmaskin før utfylling, slik at nye fyllmasser får fjellkontakt.
Rassikringstiltak på E10 Bøpollen i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 150m.
Rehabilitering av overvannsledning og spillvannsledninger samt etablering av ny vannkum i Leirfjord kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering/fornyelse av en ca. 380 m overvsannsledning/kulvert som leder Skoledalsbekken gjennom bebyggelsen på Leland. Nærliggende spillvannsledninger skal også rehabiliteres og legges i felles grøft med overvannsledninga. Det skal også settes ned en ny vannkum og klargjøres for ny vannledning til sykehjemmet.
Utskifting og sanering av drivstofftank på Værøy
Det skal på Værøy byttes en nedgravd 40m3 GUP-tank, til en ny 20m3 GUP-tank, pga. skade på dagens tank. Den gamle GUP-tanken skal saneres og avhendes i henhold til miljøkrav. Ny tank skal leveres og monteres i henhold til leggeanvisning fra produsent og kobles til eksisterende rør.
Tiltak ved steinbrudd/masseuttak i Herøy
Planområdet som ønskes regulert ligger på Skardsøya i Herøy kommune, og omfatter deler av gbnr 54/140. Hele planområdet dekker et areal på ca. 80,6 daa inkludert areal i sjø. Området er omsluttet av fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, kai, havneområde i sjø m.m. Hensikten med reguleringsplanen er å gi rammer for drift av masseuttaket og sikre steinressurser, samt å påse at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket.
Ombygg av hovedvannledning i Trofors
Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.
Renovering av fyrtårn i Herøy kommune
Utvendig og innvendig renovering av fyrtårn ved Svinøy fyrstasjon. Renovering av fyrtårn i støpejern og sokkel av plasstøpt betong, renoveringen skal utføres etter antikvariske prinsipper. Utvendig fyrtårn av støpejern, eksisterende glass ved fyrlykt skal plukkes ut, mens rutene er ute skal stålet renses (sandblåsing) og overflatebehandles før ruter remonteres. Fyrtårn av støpejern skal sandblåses i sin helhet med fjerning av maling og rust før overflatebehandling. Innvending skal overflater og innvendig kledning fjernes, det påpekes her at fyrtårnet inneholder rester av kvikksølv og materialene kan derfor inneholde spor av dette. Sokkel av plasstøpt betong, her skal eksisterende maling slipes vekk og ny overflatebehandling utføres. Prosjektet omfatter også legging av polyuretanbasert belegg på betong-galleri.
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk i Sortland
Opparbeidelse av areal til mottaksbinge for treverk. Prosjektet knytter seg til å grave ut dårlige fyllmasser, erstatte dette med gode masser for underlag til betong og asfalt. I tillegg skal det etableres to sluker med rør ut av området, samt bygge mur av betongklosser.
Mudring og dumping i sjø ved Tjøtta fergekai for å sikre adkomst til større båter i Alstahaug
Tiltaket omfatter sprenging og mudring av 1000m3 berg og sediment som skal dumpes i fordypninger like utfor tiltaksområdet over et areal på 2550m2, som vil medføre en reduksjon i innseilingsdybde fra 9-10m til ca. 8,5 meter.
Legging av rør, oppsetting av rekkverk og oppbygging av E10 i Narvik
Legging av ny Hærsletta rør, innvendig dim. 2,4 m på E10 ved Trældal i Narvik. Arbeidene består av forskaling/betongarbeider av plate og vingemurer i betong oppstrøms av rør. Legging av nytt rør, plastring av bekkeløpet både oppstrøms og nedstrøms av nytt rør, oppbygging av veien etter rørskifting, asfaltering og oppsetting av nytt rekkverk.
Rehabilitering av vann-, spillvann- og overvannsledninger i Per Persaveien på Ytteren i Rana kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering av ca. 250 m med vann-, spillvann- og overvannsledninger.
Reparasjon og utbedring av bruer i Hattfjelldal kommune
Reparasjon/utbedring av totalt 7 bruer.
Fornyelse av pumpeledning og kummer i Sjøgata i Bodø
Rørfornye ca. 650 meter med PVC DN400 pumpeledning i Sjøgata, Bodø kommune.
Utvidelse og oppgradering av parkeringsplass ved kirkegård i Bodø kommune
Eksisterende parkeringsplass skal utvides og oppgraderes. Parkeringsplass skal utvides i hovedsak mot sør. Terrengvollen mellom parkeringsplass driftsbygg fjernes. I vest stenges adkomst til midlertidig p-plass. Parkeringsplassen vil få 71 plasser fordelt på 6 rader. Det er 3 stk HC plasser.
Konsulenttjenester for revurdering, flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger for dammer i Bodø kommune
5 dammer. Dam Vestre Svartvatn Vollenvassdraget 3880 Fyllingsdam 2 Dam Svartvatn Vollenvassdraget 2714 Murdam 2 Dam Øvre Vollvatn Vollenvassdraget 3878 Fyllingsdam 2 Dam Nedre Vollvatn Vollenvassdraget 3879 Fyllingsdam 2 Dam Vågøyvatn Bodøgårdselva 2986 Betong gravitasjonsdam med fyllingsdamtilslutninger 2
Kjøp av IR-skanning for asfaltarbeider i hele Norge, 2023
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 21 dekkekontrakter som gjennomføres i 2023: 11-2023-04 Rv og ev - Sør Rogaland 11-2023-05 Rv og ev - Nord Rogaland 15-2023-03 Rv Møre og Romsdal 18-2023-01 Helgeland og Salten 18-2023-02 Hålogaland 30-2023-01 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2023-05 Oppland 34-2023-06 Hedmark 38-2023-01 Vestfold 38-2023-02 Telemark 42-2023-01 Aust-Agder 42-2023-02 Vest-Agder 46-2023-01 Ev og rv i Hordaland 46-2023-02 Ev og rv i Sogn og Fjordane 50-2022-05 Trøndelag egenskapskontrakt 50-2023-03 Rv nord i Trøndelag 50-2023-04 Rv sør i Trøndelag 54-2023-01 Sør- og midt-Troms 54-2023-02 Nord-Troms inkl. Tromsøområdet 54-2023-03 Vest-Finnmark 54-2023-04 Øst-Finnmark
Konsulentoppdrag for geologisk kompetanse i forbindelse med bygging og utbedring av nye og gamle veger i Norge
Den nye avtalen mellom NGU og Vegvesenet ar fire hovedområder: Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt Georelatert naturfare Miljøgeologi Ressursgeologi
Etablering av kunstinstallasjon i form av et juletre ved havnen i Bodø
Treet er per nå omtrent 2,1 meter bredt, 3,6 meter høyt og med et fundament på 1,9 meter i dybde. Prosjektet tar sikte på at treet er ferdig produsert og montert til 1. desember 2023. Plassering er tenkt i enden av Storgata, ved havnen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.