Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (0)
Beiarn (2)
Bindal (1)
Bodø (17)
Brønnøy (1)
(3)
Dønna (3)
Evenes (0)
Fauske (2)
Flakstad (1)
Grane (2)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (1)
Narvik (4)
Nesna (0)
Rana (2)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (1)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (2)
Træna (2)
Værøy (2)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (0)
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Øking av dagens sikkerhetsutrustning i tunnelene på E6 i Sørfold
De tunnelene dette dreier seg om er: Tennflogtunnelen 805m Daumannviktunnelen 822m Løkthaugtunnelen 725m Aspfjordtunnelen 1496m Kalviktunnelen 2729m Berrflogtunnelen 1407m Kannflogtunnelen 759m Gleflogtunnelen 501m Rauhammartunnelen 1250m Kobbhammartunnelen 837m Middagsfjelltunnelen 2074m Kobbskartunnelen 4457m
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Bodø
Gnr/bnr: 37/160, 37/173, 37/203, 37/223, 37/251, 37/255, 37/259, 37/263, 37/264, 37/265, 37/266, 37/271, 37/272, 37/273, 37/274, 37/275, 37/278, 37/310 Adresse: Anneråsen, sør for Toppseilveien. Størrelse: 22 daa. Det er planlagt å etablere 30-40 boenheter med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det er fortrinnsvis planlagt leiligheter, men det kan være aktuelt å dele opp noen av rekkehusene i flere boenheter. Utnyttingsgrad er maks BYA=35%. Parkering er tenkt løst på egen tomt i øst og i felles carportanlegg i vest.
Utskifting av masser på Nesbruket i Vefsn, trinn 1
Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.
Sanering av VA-ledning i Ankenes i Narvik kommune
Ca. 530 meter grøfter for VA-ledninger. 8 stk vannkummer DN2000. 19 stk avløpskummer (OV/SP) DN1000. Riving/fjerning av asfalt, og reetablering av veganlegg.
Sandblåsing og maling av Trollelven viadukt
Overflatebehandling av Trollelven viadukt. Arbeidet vil bestå av bl.a. sanblåsing og overflatebehandling under sviller (løfte spor), brua og 5 stk. KL-master. Pendelpilarer skal vaskes og males.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Reetablering av eksisterende transportbane for Nexans til betong kulvert i Rognan, Saltdal kommune
Rehabilitering av 415 meter av transportbane som ligger i Saltdal kommune, og brukes i hovedsak av Nexans for transport av kabler fra fabrikk til utskipnings-kai. Eksisterende rørkulvert (ø1600 mm) skal graves opp og fjernes. Ny drensgrøft av komprimerende og drenerende masser inklusivt drens og overvannsystem skal etableres. Ny rektangulær betongkulvert med innvendige mål på 2000*1400 mm skal etableres i en tørr og stabil grøft. Kulverten skal tilbake- og overfylles med drenerende masser og det skal etableres en lukket grøft mellom Fiskvågveien og ny kulvert som leder vann til sandfang. For å ivareta trafikksikkerheten skal kulverten overfylles mot Fiskvågveien og overfyllingen skal formes som en voll over kulverten. Kulverten skal bygges i vanntett utførelse. For å gi plass til en utvidet grøft for kulvert og nye drensrør må deler av Fiskvågveien graves opp. Fiskvågveien skal reetableres og asfalteres i henhold til gjeldene krav for fylkesveg.
Etablering av energiforsyning og ombygg av tekniske anlegg på barne- og ungdomsskole i Leirfjord kommune
Bygging av ny energiforsyning med energibrønner og varmepumper, samt utskifting av 3 ventilasjonsaggregater og oppgradering til VAV-anlegg for 2 av disse, ved Leirfjord barne- og ungdomsskole.
Klargjøring av nye boligtomter på Holmen i Beiarn
Vil gi ca. 10 nye tomter. Ca. 170 m ny veg.
Uttak og utfylling av steinmasser på basen på Horvnes i Sandnessjøen
Denne entreprisen omfatter grunnarbeider i forbindelse med uttak av steinmasser i område I3 og I1 samt transport og utfylling av massene i området BI1. Massene skal fylles i sjøbassenget i området som er omkranset av tidligere utlagte omrammingssjeteer og tidligere utlagte fyllinger mot land og sjete for småbåthavn. Massene skal legges ut på eksisterende sjøbunn i området. På sjøbunnen ligger det sandmasser med varierende mektighet, og nederst mot berg er det konstatert bløte siltige leirmasser. For å minimere setninger for fyllingen og i eksisterende sjøbunn, skal eksisterende sjøbunn rives opp med gravmaskin før utfylling, slik at nye fyllmasser får fjellkontakt.
Utskifting og sanering av drivstofftank på Værøy
Det skal på Værøy byttes en nedgravd 40m3 GUP-tank, til en ny 20m3 GUP-tank, pga. skade på dagens tank. Den gamle GUP-tanken skal saneres og avhendes i henhold til miljøkrav. Ny tank skal leveres og monteres i henhold til leggeanvisning fra produsent og kobles til eksisterende rør.
Konsulenttjenester for skredfarekartlegging i Område Nord, Trøndelag og Innlandet
Gjelder område Nord, Trøndelag og Innlandet. Bane NOR Område Nord ønsker å få kartlagt skredfaren fra sideterreng langs jernbanen på strekningene Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Skredfaren fra fjell og berg, alle typer løsmasseskred, samt snøskred og isnedfall skal vurderes i dagsoner.
Rassikringstiltak på E10 Bøpollen i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 150m.
Utskiftning av vannledninger og etablering av nytt UV-anlegg ved vannverk i Værøy
Fra budsjett og økonomiplan. Vannledninger i eternitt.
Oppgradering av gatelys i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av hovedvannledning i Trofors
Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.
Oppgraderingstiltak av vei og VVA-anlegg i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Vegen skal rehabiliteres fordi strekningen har gamle VA-ledninger og er ikke utbygd med overvannsledning. Utskifting av ca 200 m VA-ledninger, legging av overvannsledning og oppbygging av gata.
Uvidelse av parkeringsplass ved omsorgssenter i Sømna
Opparbeidelse av ca. 300 m2 ekstra parkering nedenfor Sømna Omsorgssenter.
Utskifting av fordelingskum i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Fordelingskum må byttes ut og erstattes med en større plassbygd kum med overbygg. Det må legges til rette for overvåkning av vannmengder og trykk til Glein, Løkta og hovedledning nordover via Åkerøya.
Utskifting av avløpsledning ved skole i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Ca 700 m.
Rassikring ved vei i Trofors
På bergskjæring ved Turmoveien er det registrert til dels store mengder med løst berg og delvis nedfall på veg. For å unngå nedfall på trafikkert veg bør bergskjæringen renskes og eventuelt sikres med bolt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.