Aktuelle nybygg av anlegg i Agder fylke

Nybygg av vei, Byklestøylane - Hartevatn i Bygland, delstrekning 2
6 km. Ny rv. 9 skal ha en vegbredde på 7,5 meter.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 3608/3610 i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 2
Ca. 3,1 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 4
Ca. 3,2 km. Totalt 4 parseller.Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Nybygg av gang- og sykkelveg og kurveutbedring på riksveg 9 i Valle og Bygland kommune
Prosjektet omfatter bygging av 1550 meter med ny GS-veg langs Rv. 9 på strekningen Fjellskar – Haukedalsvegen på Rysstad i Valle kommune, samt ca. 450 meter med ombygging/kurveutbedring av Rv. 9 ved Moisbekk i Bygland kommune.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 3
a. 1,8 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Opparbeidelse av torg/park på dekket over parkeringskjeller i Kristiansand kommune
Området skal opparbeides som en møteplass med gang- og oppholdsarealer, sitteplasser, plantefelt og lekearealer.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Infrastruktur for industritomter med et samlet areal på: 755 dekar.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 3
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Opparbeidelse av infrastruktur i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Riving og nybygg av bru i Lyngdal
Bygging av ny bro med integrert gang og sykkelsti og rivning av eksisterende. Broen utføres i betong med fritt spenn på 15 meter.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Ny ettspenns platebru i slakkarmert betong over Heståna mellom Dølemo og Tverrstøyl i Åmli kommune. Spennlengden på brua er 15 meter og total brubredde er 8,5 meter. Den nye brua skal etableres sør for eksisterende bru på Rv. 41 over Heståna.
Etablering av visningshegn og parkeringsplass for biler og bobiler i Iveland
Etablering av visningshegn for elg og videreutvikle Viltgården som en turistattraksjon med fokus på naturupplevelser.
Utbedring av VA-anlegg i Flekkefjord
Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende anlegg, ny VL samt splitting av fellesledning OV/SP fra Øvreid til lekeplassen i Årnesskogen.
Nybygg av fortau og VA-ledning i Flekkefjord
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av kjørevegen til Grønnes, på strekningen sør for gnr. 206, bnr 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.
Nybygg av høyspentnett i Kristiansand
AE Nett oversender med dette forelegging av høyspentnett i forbindelse ny nettstasjon og høyspentkabler ved Høvågveien i Kristiansand kommune.
Opparbeide for infrastruktur for nybygg av eneboliger i Søgne
Gnr/bnr: 431/306, 431/308, 431/305 og 431/307. Adresse: Juviga 16, 17, 18 og 19.
Nybygg av brygge i kristiansand
Adresse: Svanedamsveien 48 A og B.
Nybygg av brygger, naust med mere i Farsund
Gnr/bnr: 212/1, 212/14, 212/38, 212/39. 3 naust. 20-30 meter brygge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.