Alle aktuelle anleggsprosjekter i Agder fylke

Nybygg av hovedvannledning i Arendal og Grimstad kommune
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom vannbehandlingsanlegget ved Rore (i Grimstad kommune) og høydebassenget ved Lindtveit (i Arendal kommune). Gnr/bnr: 417/2, 417/22, 417/17, 417/21, 417/24, 417/4, 70/4, 70/1, 70/5,9,14, 70/2, 70/1, 69/97, 69/24, 69/40, 69/70 mfl.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett m.m. i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps- og tiløpskanaler. Kilandsfoss kraftverk skal bygges mellom de eksisterende kraftstasjonene Flatenfoss og Bøylefoss. Kraftverket vil produsere 38 GWh per år, tilsvarende energiforbruket til ca. 2 000 husstander.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Riving og nybygg av renseanlegg i Birkeland
Birkenes kommune skal bygge nytt renseanlegg på Birkeland. Anlegget skal dimensjoneres for 6 000 pe. Anlegget skal bygges på samme tomt som eksisterende renseanlegg. Etter at det nye anlegget er ferdig, skal det gamle rives. Anlegget skal bygges i flomutsatt område.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 3
a. 1,8 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Oppgradering av kommunale veier i Hægebostad, del 2 med flera
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026 39 kilometer vei.
Nybygg av parkeringshus i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt. Gnr/bnr: 79/163, 79/49, 79/93 og 79/2.
Ombygg av Fv 42 Sveindalsvegen - Tveitekleiva
Prosjektet er delt inn i 3 delstrekninger. -Sted 1 (b), FV42 S9D1 ca. m5000 - m5800 (Tveitekleiva) -Sted 2 (c), FV42 S9D1 ca. m8500 – m9000 -Sted 3 (d), FV42 S9D1 ca. m 9600 - 9900.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Agder fylkeskommune
09-0493 Storstraumen: RV9 S11D1 fra m9472 til m9514. Det skal etableres nye avlastningsplater i hver ende i brua, og utskifting av asfaltfuger. 09-0565 Fennefoss: RV9 S7D1 fra m8993 til m9148. Det skal utføres betongreparasjon på pilarer under vann, og det skal i tillegg fjernes utstikkende armeringsjern på pilarer over/under vann 09-0436 Reiårsfossen: RV9 S13D1 fra m2496 til 2506 m. På det ene landkaret er det utgraving/erosjon som må utbredes, samt arbeid med betongreparasjon på toppen av kantdrager på begge sider av brua.
Omlegging av Fylkesveg 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Fornying og nybygg av høyspennt ledning Bøylefoss-Haugsjå
Fornying av 5 kV Haugsjå - Bøylefoss Deler av strekningen flyttes og vil få fellesføring med 66 kV Flaten - Bøylefoss
Etablering av visningshegn og parkeringsplass for biler og bobiler i Iveland
Etablering av visningshegn for elg og videreutvikle Viltgården som en turistattraksjon med fokus på naturupplevelser.
Utvidelse av gravplass i Kristiansand kommune
Areal for utvidelsen er ca. 1,8 daa, men oppdraget omfatter også oppgradering av deler av eksisterende gravplass og grøntareal.
Sanering av demning i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Tilbygg av parkeringskjeller, leiligheter og ombygg til leiligheter i eksisterende leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Strandpromenaden 31 og 33 og Østre Strandgate 56B. 3 og 4 etasjer.
Terrenginngrep og rensk på Fylkesveg 460 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Nybygg av høyspentnett i Kristiansand
AE Nett oversender med dette forelegging av høyspentnett i forbindelse ny nettstasjon og høyspentkabler ved Høvågveien i Kristiansand kommune.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Bygging av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 460 i Lindesnes
Det skal opparbeides ca. 300 meter G/S-vei og fortau langs eksisterende kjørevei. Frist for ferdigstillelse er 02-07-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Bygging av nytt veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt på totalt 17 tomter på Skeime i Vanse. Samt 250m GS-veg langs fv 43.
Etablering av nettstasjon og ladestasjon i Kristiansand
Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive en nettstasjon i tilknytning til Shell Walhalla i Kristiansand kommune med grunnflate på ca. 12,1 m² og høyde 2,46 m, med: • En transformator med omsetning 22(11)/0,48 og ytelse 1,6 MVA. • Nødvendig høyspenningsanlegg.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
10 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Sanering av vei i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Forberedende arbeider i forbindelse med rehabilitering av kunsgressbane i Kristiansand
Deler av banens oppbygging skal fjernes. og massene skal erstattes med gode drenerende masser - og oppbygging med drensasfalt som avsluttende lag. Asfaltsikkerhetssonen skal asfalteres på nytt, med fall mot kunstgresset. Det skal etableres tiltak mot granulatflukt, samt skal lysanlegg oppgraderes.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Valle
Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, samt tilrettelegge for ein sosial møteplass ved tjønna med t.d. sittebenkar, gapahuk, vaffelbu, badeplass, leikeapparat og stiar. Gnr/bnr: 64/2, 64/102, 68/2 og 64/2/3.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Infrastruktur for 9 boligtomter.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Birkenes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Froland kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Gjerstad kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Grimstad kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Kvinesdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Åseral kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok.
Utbygging av bredbånd i Lyngdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok.
Utbygging av bredbånd i Evje og Hornnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Evje og Hornnes: Dåsvannsdalen
Utbygging av bredbånd i Arendal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok.
Riving og nybygg av bru i Vennesla kommune
Dagens bru har skader og det er behov for omfattende rehabilitering.
Konsulenttjenester for utførelse av undersøkelser som danner grunnlag for en resipientvurdering i Lillesand kommune
Resipientvurderingen som skal utføres skal belyse påvirkningen fra kommunale avløpsrenseanlegg og overløp fra utvalgte pumpestasjoner.
Utbygging av bredbånd i Birkenes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Birkenes kommune: Flå-Søre Herefoss, Nesveien-Gauslå, Mosfjell og Svaland.
Utbygging av bredbånd i Froland kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Froland kommune: Haugsjå.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Sirdal kommune: Feed-grensen til Rogaland og Tjørhom (Klattane).
Utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Lindesnes kommune: Mæresland-Vågestad, Skofteland-Svinstad og Tjomsland-Håland-Hennestad.
Utbygging av bredbånd i Grimstad kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Grimstad kommune: Inntjore, Stalleland-Metveit.
Utbygging av bredbånd i Kvinesdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Kvinesdal kommune: Åmland-Årstøl.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.
Nybygg av småbåthavn i Flekkerøy
Småbåthavn med 16 båtplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.