Alle aktuelle byggeprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (46)
Flesberg (5)
Flå (7)
Gol (6)
Hemsedal (3)
Hol (12)
Hole (4)
Kongsberg (21)
Lier (15)
Modum (9)
Nesbyen (7)
Ringerike (25)
Rollag (2)
Sigdal (10)
Ål (7)
Nybygg av kjøpesenter, storvarehandel, hotell og boliger på Åssiden i Drammen
225 mål. Ny bydel på Åssiden travbane, ca. sju kilometer vest for E18 ved Brakerøya. Omkring 100 000 kvm + 46 000 kvm bolig. Ca. 1000 boliger.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av forretning, kontor- og næringsareal m.m. samt parkeringsplasser til ansatte ved Drammen nye sykehus ved Brakerøya stasjon
4-14 etasjer. Ca. 46.500 kvadratmeter forretning, noe service- og tjenestevirksomhet i tillegg til kontor- og næringsareal samt 600 parkeringsplasser som skal brukes til ansatteparkering for det nye sykehuset og den kommende Fjordbyen.
Nybygg av hytter i Gol kommune
Planlegger totalt mellom 400-500 enheter.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger på Konnerud i Drammen
4-6 etasjer og inntil 10.000 kvm BRA bolig. Pettersvollen, felt BBB5.
Nybygg av import-anlegg på Holmen i Drammen
Porter: Port-service Øst AS - Frode Johannesen Rekkverk: GBS Produkter AS - Ain Peedo Adgangskontroll: Neowit AS - Frederik Poulsen Gulvavrettning: TV Gulvavretting AS - Joacim Myhre Sykkelstativer: Laud Produkter AS - Anne Lampinen Solceller: Solenergi FUSen AS: Ana Christina Chagas
Nybygg av hotell i Lierstranda fjordby på Brakerøya
3 sammenbygde huskropper. LARK tak - Lark Landskap AS LARK bakkeplan - SLA Norge AS RIB Prefab - Loe betongelementer AS Økologi & BIM - Sweco Norge AS
Nybygg av verksted, vaskehall, kontor og lager m.m. i Lier
Mellom 6000-7000 m2. Gjellebekkstubben 2 og 6.
Nybygg av boliger og næring på Nymoen i Kongsberg
120 stk boenheter. Næring i 1 etasje. Spunting entreprenør: Entreprenørservice AS
Nybygg av fritidsboliger i Sigdal kommune
Det vil være aktuelt med frittliggende fritidsboliger og arealer med konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter.
Nybygg av fritidsboliger i Sigdal kommune
Det vil være aktuelt med frittliggende fritidsboliger og arealer med konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Nesbyen kommune
gnr/bnr: 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/130, 62/131, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62,138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/158, 62/159, 62/160 og 62/266.
Nybygg av boliger på Øvre Justad
Ca 80-90 boliger. Mest eneboliger og rekkehus med enstaka mindre leilighetsbygg. Del av gnr/bnr: 82/1
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse). Gnr. 10 / Bnr. 202, 203 og 16, m.fl.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg
gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl.
Nybygg av kontor i Lierstranda fjordby på Brakerøya
1 huskropp ihop med Bygg 3 A, Hotellet som er 3 sammenbygde huskropper. LARK tak - Lark Landskap AS LARK bakkeplan - SLA Norge AS RIB Prefab - Loe betongelementer AS Økologi & BIM - Sweco Norge AS
Etablering av ny hovedvannforsyning i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Nybygg av rekkehus på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av industriområde i Follum, Hønefoss
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av plass- og energikrevende industri. Planen legger videre til rette for etablering av støttefunksjoner som gjør tilførsel, deling og sambruk av energi og overskuddsvarme mulig.
Nybygg av kjedete leiligheter og eneboliger i kjede i Drammen
Gn r/bnr: 117/501, 117/736, 167, 168, 996 og 435. En mindre del av planområdet omfatter eiendommer 250/17, 29, 79 mfl. Prosjektet omfatter 5 husrekker i to etasjer og loft, sammanholder 34 kjedete leiligheter i ulike størrelser og en husrekke med 4 eneboliger.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av blokkbebyggelse i Hønefoss
Gnr/bnr: 38/25, 44/19, 44/98, 38/62 og deler av 37/28, 37/29 og 44/13.
Tilbygg av bankbygg på Gol, Ål
Prosjektet omfatter utvidelse av det eksisterende administrasjonsbygget med et to etasjers nybygg på til sammen 1.400 kvadratmeter med tilhørende kjeller på 1.100 kvadratmeter. Byggget skal kobles sammen med eksisterende bygg i alle etasjer. BREEAM NOR- Excellent.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av hytter, garasje/uthus m.m. i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og ombygg av verneverdig handelshus til sentrumsformål i bydel Bragernes i Drammen
3 mål. Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15. 25 leiligheter med parkering under bakken. Handelsstandens hus skal bevares og brukes til sentrumsformål, de vil bruke den gamle bygningen til kontorer og bevertning. Fem etasjer med tilbaketrukket femte etasje.
Nybygg av bilanlegg i Drammen kommune
Lås & Beslag: Låssentret AS - Magne Pedersen
Nybygg av leiligheter i Gol sentrum
Parkeringskjellere på 1700m2 Forrettningsbygg 1400m2
Nybygg av fritidsleiligheter og tilbygg av hotell i Geilo
24 hotellrom og 9 fritidsleiligheter. Det legges til rette for tur- og skiløype gjennom planområdet.
Nybygg av næringsbygg i Kongsberg
BREEAM- Very Good. Energiklasse B.
Utvidelse av produksjonslokaler i Ringerike
Østre del av planområdet . Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av produsjonslokaler i Ringerike
Sørvest for Randsfjordbanen. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av fritidsboligområde i Gammelseter, Sigdal
Videreutvikling med frittliggende fritidsboliger og arealer med konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Etablering av fritidsboliger i Sigdal kommune
Eksklusivt område i snaufjellet. Fantastisk utsikt til fjell og vann. Eventyrlige solforhold. Avstand fra Eggedal sentrum, 8-9 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, 1-2 km. Det går flotte skiløyper og turstier gjennom området.
Nybygg av boliger i Modum kommune
Ca. 93 daa. Variert boligbebyggelse; for eksempel en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.
Nybygg av boliger i Modum kommune
Ca. 93 daa. Variert boligbebyggelse; for eksempel en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.
Etablering av fritidsboliger, leiligheter og næring i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold, lun beliggenhet. Avstand til Eggedal sentrum, ca. 5 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 2 km. Det går flott skiløype og tursti like forbi området.
Nybygg av boligområde i Saggrenda, Kongsberg kommune
gnr. 108, bnr. 200, gnr. 116, bnr.1 m.fl.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Nybygg av fritidsboliger i Gol
Inntil 35 nye mindre enheter. På 11 av tomtene kan man bygge 2 enheter/tomt.
Etablering av infrastruktur for skole og idrettsområdet i Hol kommune
Gjelder området mellom Highland hotell og skiskytterarenaen ved Geilohallen.
Etablering av kombinert bolig- og forretningsbygg i Kongsberg kommune
Bygge ut eksisterende bygningsmasse i flere trinn, med hovedintensjon å kunne tilby et mer moderne serviceanlegg med bedre plass. Det er også ønskelig at dagens containere, som benyttes til oppbevaring av dekk («dekkhotell»), skal fjernes, og at dekklagring blir en del av den fremtidige bygningsmassen. Planforslaget medtar også utvikling av eiendom gnr./bnr. 7426/1 til boligformål. Boligbebyggelse vil på begge eiendommene kunne inneholde konsentrert blokkbebyggelse og/eller annen type bebyggelse med leiligheter.
Utvidelse av boligområde i Hemsedal, trinn 4 mfl
I gjeldende plan er det tillatt med en tomannsbolig på hver tomt på T26 og T27 og en flermannsbolig med inntil 6 enheter på tomt T24 og T25. Bakgrunnen for ønskede endringer er at arealet er sentrumsnært og det er viktig å utnytte det på mest mulig rasjonell måte. Endringen vil øke tilgang på boligenheter, og variasjonen i tilgjengelige boligtyper i Hemsedal.
Nybygg av boligområde ved Geilo
Totalt kan det bli aktuellt med ca. 15 boenheter.
Nybygg av lagerseksjoner på Hønefoss
Gnr/bnr: 50/400 del av. Seksjonene selges som lager, uten ventilasjon og innredning.
Etablering av infrastruktur for fritidsboligområde i Sigdal kommune
Infrastruktur for frittliggende fritidsboliger og arealer med konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter.
Etablering av tømmerterminal i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430
Nybygg av fjernvarmesentral i Lier kommune
Erstatte de tre små anleggene med en større varmesentral plassert sør for Hegg Gartneri. Et større anlegg får bedre røykgassrensning, bedre forbrenning, kan bruke et fuktigere brensel og gir en økt leveringssikkerhet. Søkt produksjon 15,52 GWh. Søkt effekt 9,70 MW.
Tilbygg av to nye barnehageavdelinger ved Geilo barnehage i Hol kommune
To nye avdelninger, dvs 36 barn. Tilbygg på 300-400 kvm. Vognhall 53 kvm.
Nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.