Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger og næring på Nymoen i Kongsberg
120 stk boenheter. Næring i 1 etasje. Spunting entreprenør: Entreprenørservice AS
Nybygg av boligfelt i Kongsberg
gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg av næringsbygg i Kongsberg
BREEAM- Very Good. Energiklasse B.
Nybygg av boligområde i Saggrenda, Kongsberg kommune
gnr. 108, bnr. 200, gnr. 116, bnr.1 m.fl.
Etablering av kombinert bolig- og forretningsbygg i Kongsberg kommune
Bygge ut eksisterende bygningsmasse i flere trinn, med hovedintensjon å kunne tilby et mer moderne serviceanlegg med bedre plass. Det er også ønskelig at dagens containere, som benyttes til oppbevaring av dekk («dekkhotell»), skal fjernes, og at dekklagring blir en del av den fremtidige bygningsmassen. Planforslaget medtar også utvikling av eiendom gnr./bnr. 7426/1 til boligformål. Boligbebyggelse vil på begge eiendommene kunne inneholde konsentrert blokkbebyggelse og/eller annen type bebyggelse med leiligheter.
Nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Kongsberg
Etablering av infrastruktur for 20.000-40.000 m2 næringsbebyggelse.
Etablering av badstue og servicebygg langs tursti ved fellesområde i Kongsberg kommune
To prefabrikkerte bygninger som skal betjene funksjonene som badstue, skifterom med tillhørende fasiliteter og toalett-/servicebygg for allmenheten. Byggene skal være tilpasset universell utforming og være vinterisolert og frostsikret
Tilrettelegging av fortau/gangveiløsning i Kongsberg
Planarbeidet skal resultere i en reguleringsplan som legger til rette for en helhetlig løsning for myke trafikanter som skal til og fra Gamle Gomsrudvei. Planforslaget vil legge opp til gjennomgående fortau/gangveiløsning som bygger videre på eksisterende fortau/gangvei sør og nord for planområdet. Fortau/gangveiløsningen vil følge eksisterende fortau på østsiden av veien sør i planområdet, deretter krysse over veien sør for krysset og i krysset, samtidig som kjørebanen innsnevres for deler av strekningen rett sør for krysset for å gi plass til fortau og overgangsfelt. Trafikksikkerhet er hovedtema for planarbeidet.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 12 nye boenheter. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.