Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av kjøpesenter, storvarehandel, hotell og boliger på Åssiden i Drammen
225 mål. Ny bydel på Åssiden travbane, ca. sju kilometer vest for E18 ved Brakerøya. Omkring 100 000 kvm + 46 000 kvm bolig. Ca. 1000 boliger.
Nybygg av forretning, kontor- og næringsareal m.m. samt parkeringsplasser til ansatte ved Drammen nye sykehus ved Brakerøya stasjon
4-14 etasjer. Ca. 46.500 kvadratmeter forretning, noe service- og tjenestevirksomhet i tillegg til kontor- og næringsareal samt 600 parkeringsplasser som skal brukes til ansatteparkering for det nye sykehuset og den kommende Fjordbyen.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger på Konnerud i Drammen
4-6 etasjer og inntil 10.000 kvm BRA bolig. Pettersvollen, felt BBB5.
Nybygg av import-anlegg på Holmen i Drammen
Porter: Port-service Øst AS - Frode Johannesen Rekkverk: GBS Produkter AS - Ain Peedo Adgangskontroll: Neowit AS - Frederik Poulsen Gulvavrettning: TV Gulvavretting AS - Joacim Myhre Sykkelstativer: Laud Produkter AS - Anne Lampinen Solceller: Solenergi FUSen AS: Ana Christina Chagas
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse). Gnr. 10 / Bnr. 202, 203 og 16, m.fl.
Nybygg av leiligheter på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av kjedete leiligheter og eneboliger i kjede i Drammen
Gn r/bnr: 117/501, 117/736, 167, 168, 996 og 435. En mindre del av planområdet omfatter eiendommer 250/17, 29, 79 mfl. Prosjektet omfatter 5 husrekker i to etasjer og loft, sammanholder 34 kjedete leiligheter i ulike størrelser og en husrekke med 4 eneboliger.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av leiligheter og ombygg av verneverdig handelshus til sentrumsformål i bydel Bragernes i Drammen
3 mål. Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15. 25 leiligheter med parkering under bakken. Handelsstandens hus skal bevares og brukes til sentrumsformål, de vil bruke den gamle bygningen til kontorer og bevertning. Fem etasjer med tilbaketrukket femte etasje.
Nybygg av bilanlegg i Drammen kommune
Lås & Beslag: Låssentret AS - Magne Pedersen
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Plattformtiltak på Hokksund statsjon i Drammen
Mellomplattformen rives i sin helhet og bygges opp på nytt med høyde og bredde iht. dagens regelverk. Sideplattformen heves og forlenges i nordvestlig ende. Etablering av snøsmelte anlegg for å forenkle vinterdrift.
Nybygg av eneboliger ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Etablering av vann-og avløpsledninger i Mjøndalen, Drammen kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak fremføring av nye VA-ledninger i berg. Over deler av ledningstraseen er det eksisterende bebyggelse. I tillegg skal det etableres nye kummer, og en mindre del av ledningsanlegget skal etableres med tradisjonell graving.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Utskifting av kunstgress på stadion i Drammen kommune
Nytt kunstgress-system på Marienlyst stadion, samt opsjon på utlegging av kunstgressdekket som ble fjernet fra Marienlyst over på Åskollen.
Etablering av paviljonger ved skole i Drammen
Prosjektet omhandler prosjektering, fundamentering, montering, leie, drift og vedlikehold og nedrigging av skolemoduler
Rehabilitering av vannledninger i Drammen kommune
3 delstrekk: Delstrekk A: Edvard Stangs gate:290m utblokking og inntrekking av VL180PE.75 m renovering av vannledning med armert foring.5 nye vannkummer.Kryssing av trykksatt VL800MSTAsfalteringDelstrekk C: Brandenggata:65 m utblokking, med inntrekking av ny VL180PE, samt 3 varerør (VL63PE) for stikkledninger. Stikkledninger tilknyttes i kum.2 nye vannkummer, 1 sandfang og 1 bisluk.Delstrekk E: Herman Wildenveys gate:250 m utblokking og inntrekking av VL180PE.42 m utblokking av AF230BTG med inntrekking av VL63PE og AF200PE.1 nye vannkum, 3 baio-kummer, 1 ny AF-kum, 1 sandfang, 1 stake-/spylekum og 1 bisluk.
Etablering av ny teleskoptribune til samfunnshus i Drammen
Teleskoptribune med minimum 200 nummererte seter fordelt på 9-10 rader.
Rødmerking av sykkelfelt langs med kommunale veier i Drammen by
Totale lengden er ca. 1,2 km i 4 meters bredde. Rødmerkingen skal være av type kaldplast (akryl) eller lignende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.