Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (6)
Andøy (5)
Beiarn (3)
Bindal (0)
Bodø (23)
Brønnøy (4)
(3)
Dønna (8)
Evenes (1)
Fauske (7)
Flakstad (4)
Grane (8)
Hadsel (11)
Hamarøy (1)
Hemnes (18)
Herøy (5)
Leirfjord (5)
Lurøy (3)
Lødingen (3)
Meløy (7)
Moskenes (2)
Narvik (35)
Nesna (3)
Rana (12)
Rødøy (3)
Røst (0)
Saltdal (8)
Sortland (12)
Steigen (8)
Sømna (4)
Sørfold (3)
Træna (0)
Værøy (2)
Vefsn (9)
Vega (5)
Vevelstad (0)
Vågan (21)
Øksnes (3)
Nybygg av næringsområde på Strand i Sortland
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnær næringsbebyggelse i tilknytning til det gamle fergeleiet på Strand på ny fylling i sjø. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av helsehus på Stormyra i Bodø
80-90 korttids sykehjemsplasser, samt legevakt. Ca 14000 kvm, med 3-4 etasjer inkludert parkeringsanlegg under bakken. Planområdet er ca. 31,8 daa og omfatter hele eller deler av gnr/bnr 143/2, 145/10, 145/61, 38/16, 38/103, 38/253, 38/318, 38/349, 38/459, 38/473, 38/743, 38/753, 138/4319, 138/4324, 138/4454, 138/4769.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av kinoanlegg i Bodø sentrum
Storgata 12-16 og Dronningens gate 11 A-B-C. Stiftet selskap, eiere bak selskapet: Otto Koch AS, TK Eiendom AS og Postillon AS.
Nybygg av flerbrukshall i Lamarka, Sortland
Den aktuelle byggetomten er avsatt til idrettsbygg i gjeldende reguleringsplan, samtidig er området en del av Sortland idrettspark som er avsatt til idrettsformål i Byplan. Den nye flerbrukshallen skal kobles opp mot eksisterende idrettsanlegg, samtidig vil flerbruk av infrastruktur som uteområder, gang og sykkelveier, atkomstveier, parkering osv. gi merverdi og flerbruk. Området ligger sentralt, med gangavstand fra skoler, barnehager og eldresenter, bussterminal og sentrum.
Nybygg av hotell- og næringsbygg i Narvik
Kontorbygg på 6 etasjer og hotell på 11 etasjer. 200-250 rom. Adresse: Kongens gate 26 og Dronningens gate 27. Gnr/bnr: 40/234 og 40/238.
Etablering av næringsområde i Sortland
GNR/BNR: 15/13,2138, 16/6 (eller 36), 42, 50, 56, 129, 176, 177,76/1,48/1.
Nybygg av forretning i Sortland
Detaljplanen foreslår å etablere et handelssenter.
Etablering av ferie og fritidsbebyggelse med tilhørende nærings og servicefunksjoner i Dønna
Formålet med regulering er å tilrettelegge for et attraktivt område for ferie og fritidsbebyggelse med tilhørende nærings og servicefunksjoner. Det planlegges rundt 70 boenheter i frittliggende hytter, konsentrert rorbu/sjøhusbebyggelse og leilighetsbygg. Det skal videre tilrettelegges for næringsaktiviteter knyttet til lokale bedrifter og reiselivsnæring, overnatting, servering og utleie samt servicefunksjoner tilknyttet næringen. Reguleringsplan omfatter også opparbeidede arealer for fritidsaktiviteter og parsellhager i tillegg til områder for friluftsliv og rekreasjon.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 2, mfl
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av folkehøgskole i Øvre Valnesfjord, Fauske
Sjunkhatten folkehøgskole gnr/bnr. 66/10 m.fl. i øvre Valnesfjord i Fauske kommune. Planområdet er på ca. 18,1 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny folkehøgskole med plass til inntil 75 elever og med et bygg på ca. 3700 m2 BTA. Det planlegges ett hovedbygg med plass til undervisning, administrasjon, bespisning og sosiale aktiviteter, samt en egen fløy i opptil tre etasjer som skal huse internatet.
Nybygg av barneskole, kultur, bibliotek og forsamling m.m på Myre i Øksnes kommune
Gnr/bnr 65/51, 63, 86, 92, 109, 120, 121, 148, 188, 199, 202, 204, 276, 372, 522, 772.
Nybygg av hotell og kontor ved flyplass i Bodø kommune
Gnr/bnr: 138/4190, 2633, 4171, 4773, 4029, 2633, 2390 Og 143/2. Riving av eksisterende boligbrakke og tilrettelegging for utbygging av kombinert formål kontor, hotell og tjenesteyting. 6.500 - 7.000 kvadratmeter.
Nybygg av leilighetshotell samt påbygg av næringsbygg i Mo i Rana
Gnr/bnr 20/446, Strandgata 7, bygging av leilighetshotell,1 bygg med 70 enheter for utleie og en felles parkeringskjeller. Takterrasse. Gnr/bnr 20/64 Strandgata 3-5, påbygg av ny etasje på eksisterende næringsbygg, ca 800 kvm.
Nybygg av barneskole på Frydenlund i Narvik
Ny kommunal 2-parallell barneskole på Frydenlund inklusive utearealer og nødvendige atkomster for gående, syklende og kjørende. Renovering av gamle gulskola, nybygg med glassovergong. Riving av rødskola, det blå helsehuset og grønnskolen.
Nybygg av rådhus i Vågan kommune
Planområdet er på ca. 6,1 dekar og omfatter adressen Storgata 29 og Roald Amundsens gate 18. Selve planområdet omfatter eiendommen 18/172 samt deler av eiendommene gbn18/2, 18/13 og vegareal i Sivert Nilsen gate, Håkon Kyllingsmarks gate og Torget. Hensikten med planen er å muliggjøre nytt rådhus som en kombinasjon av nybygg og rehabilitert bebyggelse. Forslagstiller ønsker å samlokalisere flere av kommunens enheter i samme bygg, inntil 150 arbeidsplasser. Gjennom planarbeidet utredes mulig samlokalisering av bibliotek, kino og annen offentlig tjenesteyting.
Nybygg av skole, barnehage m.m. i Narvik
Gnr/bnr 223/1 m.fl. Skole som planlegges skal være beregnet for ca. 80 elever og rundt 40 ansatte. I tillegg planlegges barnehage og uteoppholdsarealer med lekeplasser og ballbane med fl. Passiv hus.
Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Stokmarknes
Gnr/Bnr: 65/32, 65/692, 65/32 og deler av 65/358 og 103/3. Planområdet er ca. 19 daa. Det foreslås lagt til rette for ny bebyggelse for forretninger, tjenesteyting, kontorbedrifter, overnatting, småbåthavn, boliger m.m. innenfor planområdet.
Nybygg av fritidsbebyggelse og marina m.m. i Stamsund
Hensikten med planen er å kunne legge til rette for ca. 45-50 frittliggende fritidsboliger med tilhørende tomter. Planinitiativet beskriver at det omfatter å tilrettelegge for fritidsboliger, naust, utleieenheter/turisme, nødvendig samferdsel og adkomst, samt småbåtanlegg med brygge. 45-50 frittliggende fritidsboliger.
Nybygg av hytter i Narvik
50 hyttetomter.
Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Utvidelse av hotell i Narvik
Gnr/bnr 40/1340, 825, 1258. Inntil 120 nye hotellrom, konferansefasiliteter med konferansesal/kultursal, for ca 900 personer samt restaurant og fellesarealer. Grønne tak.
Nybygg av næringsområde i Hamarøy
Formålet med planen er å omregulere de to kaibyggene på Skutvik kai til næring, slik at de kan selges til kommersielle aktører og på den måten sikre videre bruk. Selve kaiområdet skal fortsatt være åpent for offentligheten. For å sikre trafikksikker adkomst og parkering inkluderes også arealer på motsatt side av veien i planen. Planen legger ikke opp til videre utvikling av området, formålet med planen er først og fremst bevaring av bygningsmassen og kulturmiljøet. Planen vil derfor også ta sikte på å legge føringer for utformingen av de to kaibyggene, slik at dagens utforming blir utgangspunktet for den videre bruken.
Nybygg av kontor/tjenesteyting og forretning i Øksnes kommune
BKB2: Området kan benyttest til kontor/tjenesteyting og forretning. 9429 kvm tomt. Total areal BK1B, 2 og 3 37,1 daa, total BRA 15000 kvm.
Ny utforming av teknisk Kvartal i Narvik sentrum
Sentrumsgården, Brannstasjon, Teknisk rådhus og OT-Gården er stilt til disposisjon.
Nybygg av containermuseum for Museum Nord i Sortland kommune
Gaia Vesterålen er et initiativ i regi av Museum Nord, lokalisert til Sortland. Målet med initiativet er å etablere et museum der man ved hjelp av ny teknologi vil illustrere sammenhengen mellom fortid og nåtid og hvordan klima og miljø har påvirket fortid, nåtid og vil påvirke vår egen framtid.
Nybygg av næringsområde i Straumsjøen
Etablering av forretninger, tjenesteyting, kontorformål og parkering. Gnr/bnr 37/1, 73, 122.
Nybygg av kunnskaps- og opplevelsesenter Leirfjord
Planområdet ligger ved Åselva i Leirfjord kommune og omfatter del av gbnr 68/4 m.fl. Forslagsstiller, Kunnskapsparken Helgeland, ønsker hovedsakelig å regulere gbnr 68/4 m.fl. til formålene, kulturinstitusjon, park, småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, uthus/naust/badehus, LNFR, bruk og vern av sjø og vassdrag, samferdselsformål, parkering, eksisterende fritidsbebyggelse m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 99,25 daa inkl. areal i sjø. Det er ønskelig å bygge et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi og verdiskaping. Del av gbnr 68/4, 68/12, 68/18, 68/19 og 68/4/1, 65/1, 65/8, 113/6. Planområdet er på ca. 96,5 daa inkludert areal i sjø. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsiden til Arven; https://kraftarven.no/
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Ombygg av hovedlegekontor og tannklinikk m.m. i Rødøy kommune
Samlokalisering av lokaler for VTA bedriften Rødøy Produkter og hovedlegekontor med tannhelse.
Utvidelse av hotellromskapasitet i Rana
100 nye rom. Utvidelsen tenkes løst i et frittstående bygg lokalisert sørøst for hotellet på et areal som i dag er parkeringsareal for hotellet. Eksisterende og nytt parkeringsbehov dekkes ved etablering av parkeringsgarasje under nybygg. BYA for nybygg ca (970m2) inkludert bakkeparkering (ca 390 m2) er ca1360 m2.
Nybygg av fritidsboliger på Sauøya i Henningsvær
Ca 47,5 daa. Ca. 33 hytter á 100-120 m2 pluss mulighet for felles servicebygg
Etablering av fritidsboliger og naust i Efjord, Narvik
Reguleringsplanen legger til rette for 18 fritidseiendommer og 10 naust i strandsonen. Det tillates også båtopplagringsplass foran naustene. 3 tomter skal selges.
Nybygg av hytteområde i Sørvågen
27 frittliggende tomter.
Nybygg av hytter på Gamfossen Øst i Junkerdal
31 frittliggende tomter. Hyttefeltet har attraktive eiendomstomter som blir levert med vei, vann, kloakk, bredbånd og strøm.
Nybygg av hotell i Øksnes
Den planlagte bebyggelsen består av et hotell med ca. 30 rom, restaurant, bar, møteroms- og aktivitetsfasiliteter mm. Planområdet omfatter hele gnr./bnr. 70/68 og 70/45 i tillegg til deler av 70/1 og litt av grøften på eksisterende vegareal. Byggetid 2-3 år.
Nybygg av hytteområde i Molde kommune
30 frittliggende tomter.
Nybygg av alpintraser og heistraser i Narvikfjellet
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/1327, 40/878, 88/1, 0/0, Fagernesfjellet, Narvik kommune. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for nye traseer til VM i alpint.
Nybygg av fritidsboliger, turistanlegg mm i Hadsel
Gnr. 21 bnr. 4, 37, 40, samt del av gnr. 103/1, Målet er å tilrettelegge for fritidsboliger, verksted og turistanlegg/campingplass med tilhørende anlegg, deriblant noen helårsboliger tilknyttet næringsvirksomheten i området. En av de eksisterende bygningene i området er allerede restaurert. Planen er å utvikle området med ny og spennende bebyggelse med moderne arkitektur som er nøye tilpasset omgivelsene. Det legges også til rette for fellesarealer bl.a. for aktiviteter knyttet til reiselivsanlegget inkl. lekearealer og restaurering av kaianlegg og etablering av flytebrygge på sjøsiden.
Nybygg av industri og havneformål i Leines
50 mål. Områdesregulering er vedtatt.
Nybygg av næring i Fauske
18,6 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
17,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
14,4 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Tilrettelegging for byheis fra Narvik sentrum til Fagernesfjellet
Anlegget skal bestå av 3 stasjoner (nedre, mellom og øvre stasjon) og ni frittstående stolper på bakkeplan (høyde ca. 5,9 til 36,9 m) samt kabler og passasjervogner over mark.
Utvikling av næringsvirksomheter i Meløy
Småskalabasert virksomhet. I situasjonsplanen er det inntegnet to bygninger i ett felles bygg. Endelig byggehøyde er ikke fastsatt, men det vil sannsynligvis legges til rette for bebyggelse i inntil 2-3 etasjer. 2 bygg à 1500 kvm. Utfylling i sjø.
Tilbygg av næring og kontor i Narvik
Tilbygg til eksisterende bygg, ljusgård.
Etablering av fritidsbebyggelse med naust og småbåtsanlegg i Dønna kommune
FBF1 10-12 enheter. FBF2 6-8 enheter. Planområdet er totalt ca 73,5 daa, herav ca 60 da landareal
Nybygg av fritidsbustader i Herøy
Nye fritidsbustader, molo, småbåthamn, tilkomstveg, parkering, friområde m.m innanfor eit nærare avgrensa planområde på ca 13.4 dekar og som omfattar eigedomane gnr. 26 bnr. 10 og 18 m.fleire. Private grunneiere av gnr. 26 bnr. 10 Nina Sundnes Warholm, Jørn Roar Sundnes og Katrine Sundes Sundal og grunneier for bnr. 18 Paul Sundnes m. fl.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Nybygg av hotell, spa, kai mm i Henningsvær
Forslagsstiller ønsker å etablere en reiselivs- og kulturbasert næring med eksklusive overnattings- og opplevelsesfasiliteter. Intensjonen er å utvikle et anlegg med 12-18 store soverom med en-suite bad og generøse fellesarealer, som leies ut som en helhet til en besøksgruppe. Det er dermed ikke tenkt som tradisjonell hotelldrift, men et “bemannet hjem”.
Foretetting av hyttefelt, nybygg av eneboliger mm i Vestvågøy
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 14 nye hyttetomter og to boligtomter innenfor planområdet, en småbåthavn/molo og sjøhus samt en tomt til et samlet garasjeanlegg for hytteeiere.
Nybygg av næring i Fauske
9,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
12,9 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Etablering av hotell med tilhørende anlegg på Flakstad i Lofoten
Hovedmål med regulering er å tilrettelegge for videreutvikling av området med mulighet for etablering av hotell med tilhørende anlegg. Gnr./bnr. 30/23, 30/28 og 30/29 samt deler av 45/1. 64 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.