Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vågan

Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av rådhus i Vågan kommune
Planområdet er på ca. 6,1 dekar og omfatter adressen Storgata 29 og Roald Amundsens gate 18. Selve planområdet omfatter eiendommen 18/172 samt deler av eiendommene gbn18/2, 18/13 og vegareal i Sivert Nilsen gate, Håkon Kyllingsmarks gate og Torget. Hensikten med planen er å muliggjøre nytt rådhus som en kombinasjon av nybygg og rehabilitert bebyggelse. Forslagstiller ønsker å samlokalisere flere av kommunens enheter i samme bygg, inntil 150 arbeidsplasser. Gjennom planarbeidet utredes mulig samlokalisering av bibliotek, kino og annen offentlig tjenesteyting.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Nybygg av fritidsboliger på Sauøya i Henningsvær
Ca 47,5 daa. Ca. 33 hytter á 100-120 m2 pluss mulighet for felles servicebygg
Nybygg av hotell, spa, kai mm i Henningsvær
Forslagsstiller ønsker å etablere en reiselivs- og kulturbasert næring med eksklusive overnattings- og opplevelsesfasiliteter. Intensjonen er å utvikle et anlegg med 12-18 store soverom med en-suite bad og generøse fellesarealer, som leies ut som en helhet til en besøksgruppe. Det er dermed ikke tenkt som tradisjonell hotelldrift, men et “bemannet hjem”.
Utvikling av turistformål i Vågan
Planlagt for fritids/turistformål, camping/bobiler, to småbåtshavner med flytebrygger og åpning av kanal ved Nestjønna. Ca 70 mål.
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Renovering av fasade på sykehjem i Kabelvåg
Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970). Det er søkt tilskudd.
Ombygg av kantinegulv ved idrettspark i Kabelvåg
Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs.
Oppgradering av lekeplass ved skole i Svolvær
Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat.
Etablering av solskjerming ved skole i Svolvær
Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.
Ombygg for rømningsvei ved barnehage i Kabelvåg
Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.
Etablering av utebelysning ved skole i Svolvær
Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.