Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gildeskål

Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Campingplassen vil legge til rette for tilbud av faste plasser, døgnplasser og teltplasser. Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål på østsiden av Strandveien og på tidligere barnehageområde (gnr./bnr. 3/73) på vestsiden av Strandveien. På barnehageområdet ønskes det i tillegg åpnet for kafé/bevertning. Området for eksisterende butikk tas med for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon, samt at området mellom butikken og tidligere barnehage medtas som frilufts-/rekreasjonsområde hvor det blant annet ønskes tilrettelagt for minigolf, o.l.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.