Alle planlagte byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (20)
Bokn (2)
Eigersund (96)
Gjesdal (87)
Haugesund (63)
Hjelmeland (33)
(44)
Karmøy (91)
Klepp (22)
Kvitsøy (5)
Lund (7)
Randaberg (26)
Sandnes (194)
Sauda (40)
Sokndal (26)
Sola (69)
Stavanger (358)
Strand (21)
Suldal (59)
Time (48)
Tysvær (55)
Utsira (3)
Vindafjord (24)
Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringspark for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. 2700 mål tomt. 70-80 % utnyttelsegrad. Max. 13 etasjer bygg, 1.000.000 m2/etasje= totalt 13.000.000 m2 North Sea Energy Park vil tilrettelegge for følgende næringsinteresser: datasenter, batteriteknologi, hydrogendrivstoff, landbasert fiskeoppdrett og veksthus.
E39 Rogfast, E02 hovedtunnel midt
Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km (x2) med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal også bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal. Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nytt boligområde i Sola kommune
Ca 1000 boenheter. Området vil sannsynligvis bli byggd ut i trinn, ca 10-12 år.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Nybygg av bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Etablering av 4-feltsvei, Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor og næring m.m på Forus i Stavanger
IK6 = 47 daa. Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. BREEAM Communities Outstanding.
E39 Rogfast, E07 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av boliger i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrett i Tysvær
Gnr/bnr: 134/1 og 136/1. Gjennomførelsetid: 2 år.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nybygg av boligområde i Madla, Hafrsfjord
6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 1
Første del består av to boligkvartaler med til sammen 310 boliger samt 23.500 kvadratmeter næring fordelt på tre næringsbygg og i førsteetasjene i boligkvartalene. I tillegg til et offentlig bygg på 4.500 kvadratmeter. Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Etablering av boliger i Hinna i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 1500 boliger.
Elektrifisiering av petroleumsfelt i Rogaland, Nordsjøen
Vår Energi melder tre moglege alternativ for å føre landstraum ut til petroleumsfelta: • Alt 1. frå transformatorstasjon på Gismarvik, via jordkabel til Breivika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Tysvær kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Karmøy, Bokn og Utsira kommunar. • Alt 2. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til transformatorstasjon ved Kallstø eller Sjovika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Karmøy kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Utsira kommune. • Alt. 3. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til vestsida av Karmøy, sjøkabel ut til Utsira, transformatorstasjon på Utsira, og jord- og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga både på land og i sjø vil liggje i Karmøy og Utsira kommunar. Alternativ 2 og 3 vil eventuelt verte samkøyrde med Statnett på eit seinare tidspunkt. Heile meldinga med kart og forslag til utgreiingsprogram er tilgjengeleg frå denne siden.
Nybygg av transformatorstasjon på Forus, Sandnes
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Bygges som gassisolert løsning (GIS), Bygges for 420kV og 132 kV, Driftes på 300 kV inntil videre.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av leiligheter i Stavanger øst
17.709 m2 tomt. 350-370 boliger. Gnr/bnr: 52/12, 57/672 og 53/100.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av barneskole i Hafrsfjord
Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt. Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner. BREEAM- Very Good.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Rv 44 Gandsfjordforbindelsen, ny bru/utbedring av vegstrekning
Nord-Jærenpakken. Planområdet er delt inn i to hovedalternativ: Alternativ 1: Bru over Gandsfjorden Planområdet for Gandsfjord bru er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, gjennom Lura, bru over Gandsfjorden, ilandføring på Hana, tunnel til Vatne, og vidare mot Sandnes aust. Alternativ 2: Bruk av eksisterande veg Planområdet for bruk av eksisterande veg er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, sørover langs E39 til Hove, og vidare på rv. 13 til Vatne og vidare mot Sandnes aust. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for å kunne ta eit val mellom, eller å kunne prioritera rekkefølgje av, to alternativ, Gandsfjord bru og/eller bruk av E39/rv. 13.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Ca 140 mål. Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV. Statnett og Lnett søker nå om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B28-skole (4 paralleller) Trones skole er i dag i dårlig forfatning og har behov for omfattende rehabiltering. Totalkalkylen er for B28-skole, inkludert forsterket avdeling og flerbrukshall. Behovet for kapasitetet må oppdateres i forkant av realisering av prosjektetk. Deretter vil det utarbeides en konseptvalgutredning for å avklare om eksisterende bygningsmasse skal beholdes eller rives.
Nybygg av råvannstunnel fra Birkelandsvatn for sikring av råvannforsyning til Lagevatn vannbehandlingsanlegg
Multiconsult har utført hydrologisk analyse. Gjennomførelsertid: 4-5 år. Gnr/bnr: 52/2, 52/3, 15, 52/10.
Nybygg av transformatorstasjon på Karmøy
Bygges for 420 kV, men driftes på 300 kV inntil videre. Gass isolert løsning (GIS). Inngjerdet areal: 20.000 m2. GIS-bygg 1400 m2.
Etablering av næringsbebyggelse med tilhørende uterom i Stavanger kommune
Legge til rette for ny næringsbebyggelse med uterom, samt bedre tilkomst til kvartalet. 4-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Riving av parkeringshus og nybygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 58/1505, 58/1583, 58/1584, 55/1629, 58/1632, 58/1723 m. flere Ankerkvartalet kan inndeles i tre ulike bygninger; Ankerbygget, Romsøegården og Postgården.
Nybygg av bydelssenter-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Stavanger
Bydelssenter: 4500 m2 Bolig 12.500 m2 (155 leiligheter) Parkeringskjeller: 200 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/280, 1735, 1759 og 2240.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fylkesveg 334 (tidligere fv. 509) Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av helsekvartal i Aksdal
Opptil 112 boenheter. Blir utført i 2 byggetrinn. BREEAM NOR - Very Good.
Nybygg av boligområde i Hundvåg bydel, Stavanger
Planområdet er på ca 119 daa herav ca. 43 daa på land og ca. 76 daa på sjø-areal. 2-5 etasjer.
Nybygg av vindkraftverk i Lund og Sirdal kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Den største delen av det avgrensede prosjektområdet ligger i Sirdal kommune, i fjellområdet vest for Virak, inn mot kommunegrensen til Lund kommune. Den nord-østre delen av prosjektet ligger i Lund kommune. Rogaland og Agder fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.