Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Til- og ombygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 720 elever/6 paralleller.
Nybygg av parkeringstunnel under sentrum i Haugesund
Byggherrebedrift er under stiftelse "Sentrumsgarasjen AS".
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av industri- og næringsbygg mm i Hasseløy, Haugesund
Samlet areal som skal inngå i planen er ca. 35,4 daa, hvorav ca. 18,4 daa er i sjø. Planen omfatter eiendommen gnr. 38/10 og deler av gnr. 38/12, 38/31 og 38/31 (fortau) eid av Haugesund kommune.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Nybygg av beredskapssenter på Raglamyr
Beredskapssenteret skal inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), og brannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS). Disse planlegges å samlokaliseres på Raglamyr.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 24/85 mfl. Planområde: ca. 8,2 daa.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca. 495 dekar.
Nybygg av lager/logistikk i Haugesund
Ca. 35 mål gjenstår. Byggeklare tomter, masseutskiftet og ferdig med veg- og VA- anlegg.
Nybygg av sentrumsbarnehage i Haugesund
Haugesund kommune skal samlokalisere Sankt Olav barnehage og Hemmingstad barnehage til en ny sentrumsbarnehage i Haugesund. Den nye barnehagen skal lokaliseres på tomt det Sankt Olav barnehage ligger i dag. Dagens tomteutstrekning vil bli revidert på bakgrunn av pågående reguleringssak vedrørende ny broforbindelse, omlegging av veier, etablering av gang- og sykkelvel, samt oppkjøp og sanering av to nærliggende eneboliger. Ny sentrumsbarnehage i Haugesund skal inneholde 5 avdelinger med plass til i underkant av 100 barn. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men to av avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Nybygg av eneboliger i Skåredalen, Haugesund
Totalt 5 tomter: 1 tomt er solgt, 2 tomter er reserverte. 2 tomter gjennstår for salg.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av innendørs smeltegrop på ishall i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal etablere innendørs smeltegrop i Ishallen. I dag er smeltegropen utvendig. Den nye smeltegropen skal ha lokk som styres automatisk ved tømming. Smeltegropen i seg selv skal lages som vanntett betongkonstruksjon, med lokk av stål. Varmesløyfer i gulvet vil kun gå i reetablert del av dagens gulv, og ikke i vegger eller gulv i smeltegropen. Inkludert i oppdraget er rivnings- og betongarbeider, samt leveranser for stål, ventilasjon og varmetekniske fag. Elektrotekniske oppgaver vil utføres av rammeavtalepartner og vil skje parallelt med denne entreprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.