Alle planlagte byggeprosjekter i Eigersund

Etablering av næringsområde i Eigersund
Ca 50 daa stort næringsområde.
Nybygg av forskningsfjøs og dyrevelferd i Neset, Egersund
4 forskningsfjøs. Adresse: Krossmoveien 785 og 813.
Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Etablering av boliger og næring i Egersund
46-49 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av boligområde i Eigersund
35-62 stk boliger i terrassert/lavblokk.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Nybygg av boligområde i Hestnes
Gnr/bnr: 13/670 m.fl 36-42 boenheter fordelt på 25 eneboliger, 11 boenheter i rekkehus-/eneboliger i rekke.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Egersund
5,5 daa tomt. Gnr/bnr: 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18.
Fortetting av hytteområde i Egersund
- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. - Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter. - Gnr 12 bnr 2: midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 3 mfl
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 2
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av boliger i Eigersund
Planområdet er ca. 2 daa.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Tilbygg av næringsareal i Egersund
Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Gnr/bnr: 43/446 mfl.
Nybygg av boligområde i Eigersund
Totalt 8 tomter: Tomt 1: 210 m2 BYA Tomt 2: 210 m2 BYA Tomt 4: 198 m2 BYA Tomt 8: 210 m2 BYA Tomt 9: 228 m2 BYA Tomt 10: 162 m2 BYA Tomt 11: 234 m2 BYA Tomt 12: 171 m2 BYA
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Ny vannkilde i Egersund
Den øvre delen samt kryssing av Hornnesvatnet utføres i 630 PE100 (ca 1,1 km + 0,6 km) øvrig del i 500 mm strekkfast duktilt støpejern. Anlegget etableres i hovedsak som ledning i grøft med gjennomsnittlig overdekning på 1,6 m (1,2-4 m). Omfatter også tilhørende ventilkummer, luftekummer, lokal forsyningsledning og spillvannsledning, trekkerør og kabler.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Gnr/bnr: 13/670 m.fl Infrastruktur for 36-42 boenheter fordelt på 25 eneboliger, 11 boenheter i rekkehus-/eneboliger i rekke.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Nybygg av enebolig, båthus, adkomst og parkeringsplass på Eie, Egersund
Gnr/bnr: 47/66, 790, 920 samt deler av 211 og 809.
Nybygg av båthus i Hovland
4-6 båthus. Sammen skal alle båthusene innenfor N1 ha maks totalt areal på 385 m2 BYA.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.