Alle planlagte byggeprosjekter i Eigersund

Etablering av næringsområde i Eigersund
Ca 50 daa stort næringsområde.
Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Etablering av boliger og næring i Egersund
32 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av boligområde i Eigersund
35-62 stk boliger i terrassert/lavblokk.
Nybygg av boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 43 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 45 boliger i området, 4 blir utført i ett eget prosjekt.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Egersund
5,5 daa tomt. Gnr/bnr: 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 3 mfl
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 2
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Nybygg av boliger i Eigersund
Planområdet er ca. 2 daa.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Tilbygg av næringsareal i Egersund
Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Gnr/bnr: 43/446 mfl.
Nybygg av boligområde i Eigersund
Totalt 8 tomter: Tomt 1: 210 m2 BYA Tomt 2: 210 m2 BYA Tomt 4: 198 m2 BYA Tomt 8: 210 m2 BYA Tomt 9: 228 m2 BYA Tomt 10: 162 m2 BYA Tomt 11: 234 m2 BYA Tomt 12: 171 m2 BYA
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres 8 leiligheter.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Nybygg av enebolig, båthus, adkomst og parkeringsplass på Eie, Egersund
Gnr/bnr: 47/66, 790, 920 samt deler av 211 og 809.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Etablering av massedeponi på Myklebust
Gnr/bnr: 5/1, 5/24 og 5/10. Planområde: 45,4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.