Alle planlagte byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av næringsområde i Ølen
Arealkrevende industri. 93 dekar + infrastruktur.
Nybygg av boligområde i Ølensvåg
Gnr: 307, 308/bnr: 1, 8, 13, 15, 23 og 66. 3 delområder. Boliger med tilhørende funksjoner. Totalt 14 nye tomter. Det planlegges for eneboliger med eller uten sekundærbustad eller tomannsboliger. I tillegg er det satt av et byggeområde som enten kan bygges ut med leiligheter eller frittliggende småhus.
Nybygg av flerbrukshall og tilkomst i Ølen
Gnr/bnr: 271/145, 272/8, 281/109, 272/5, 281/55 og 281/61.
Utvidelse av settefiskanlegg i Imsland
Planen omfatter utviding av akvakulturområde ved Vågafossen(Område 1) og område for omlegging av veg med massedeponi ved avkøyringa til Fv46, Saudavegen(Område 2).
Nybygg av vei og bru på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Nybygg av boliger i Vindafjord
20-24 boenheter. 2-4 etasjer. Gnr/bnr: 166/64, 166/125 og 166/246.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Nybygg av flerbolighus på Åmsosen
2 bygg med felles heis, trappe og parkeringskjeller.
Kurvutbedring på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.