Alle planlagte byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (12)
Bokn (0)
Eigersund (45)
Gjesdal (54)
Haugesund (22)
Hjelmeland (12)
(15)
Karmøy (42)
Klepp (24)
Kvitsøy (1)
Lund (5)
Randaberg (12)
Sandnes (77)
Sauda (18)
Sokndal (12)
Sola (42)
Stavanger (142)
Strand (31)
Suldal (18)
Time (24)
Tysvær (34)
Utsira (0)
Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Elektrifisiering av petroleumsfelt i Rogaland, Nordsjøen
Vår Energi melder tre moglege alternativ for å føre landstraum ut til petroleumsfelta: • Alt 1. frå transformatorstasjon på Gismarvik, via jordkabel til Breivika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Tysvær kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Karmøy, Bokn og Utsira kommunar. • Alt 2. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til transformatorstasjon ved Kallstø eller Sjovika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Karmøy kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Utsira kommune. • Alt. 3. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til vestsida av Karmøy, sjøkabel ut til Utsira, transformatorstasjon på Utsira, og jord- og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga både på land og i sjø vil liggje i Karmøy og Utsira kommunar. Alternativ 2 og 3 vil eventuelt verte samkøyrde med Statnett på eit seinare tidspunkt. Heile meldinga med kart og forslag til utgreiingsprogram er tilgjengeleg frå denne siden.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av transformatorstasjon på Karmøy
Bygges for 420 kV, men driftes på 300 kV inntil videre. Gass isolert løsning (GIS). Inngjerdet areal: 20.000 m2. GIS-bygg 1400 m2.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av vindkraftverk i Lund og Sirdal kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Den største delen av det avgrensede prosjektområdet ligger i Sirdal kommune, i fjellområdet vest for Virak, inn mot kommunegrensen til Lund kommune. Den nord-østre delen av prosjektet ligger i Lund kommune. Rogaland og Agder fylke.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kolnes/Eikje
Ny barneskole for 500 elever og med et bruttoareal på 5.700 m2 samt en flerbrukshall på 2.100 m2.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Strand og Stavanger kommune
Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.
Nybygg av skole i Åkra
Skole for 500 elever.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av transformatorstasjon i Sola kommune
Nye Tjora transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Risavika stasjon og samtidig legge godt til rette for videre utvikling i området og det grønne skiftet. Lnett tar utgangspunkt i å starte å bygge stasjonen i 2024 og at den settes i drift i slutten av 2025. Riving av eksisterende Risavika stasjon vil skje snarest etter at Tjora stasjon har tatt over forsyningen i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av industribygning på Stølsmyr i Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus, tomannsbolig og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Ca 30 tomter. 44/8-368
Nybygg av næringsområde i Utbjoa
Området må reguleres.
Nybygg av vindkraftverk i Sokndal kommune
Søkt produksjon 170,00 GWh. Søkt effekt 50,00 MW.
Nybygg av sykehjem i Stavanger, trinn 2
Totalt vil sykehjemmet få cirka 100 plasser, 39 plasser blir bygd ut i trinn 1
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av driftsområde på Stavanger lufthavn
Nytt driftsområde sørvest på flyplassens område.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.