Alle planlagte byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus, tomannsbolig og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Ca 30 tomter. 44/8-368
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av industriområde i Gjøysa, Forsand
Regulert og opparbeidet til industriområde. Ca 30 daa.
Sanering av avløp i Sandnes
Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca 100 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Etablering av sirkulær næringspark på Sviland
Ca. 1000 daa. Oppdraget innebærer å levere en forstudie som peker på to til tre mulige scenarier for innhold i næringsparken og deretter gjøre analyser og visualiseringer basert på disse.
Sikre brannvannsdekning og separering av avløpsledning i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Separering av fellesledninger og oppgradering av vannledninsnett i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønsket utslipp, pumpekostnader og mengde med avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Oppgradering av ledningsnett i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Ombygg for avlastningsskole (midlertidig) i Trones
Ved utbygging av Trones skole vil det være behov for en midlertidig avlastningsskole i byggeperioden. En utredning vil vise hvordan dette kan løses.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Asfaltering av område og etablering av midlertidig brakkerigg i Forsand
Foremålet med tomten er å etablere areal for stillasvirksomhet. Slik tomten fremstår i dag, må det bortkjøres større mengder med overskuddsmasse i form av jord og grus, som er tilført tomten som overskuddsmasse på et tidligere tidspunkt. Når denne massen er bortkjørt, må det jevnes av og legges et bærelag klar for asfaltering og opparbeidelse av et jevnt område på hele tomten. Det er pr da to ikke helt klart hvilke type bygg som skal oppføres på tomten, vil derfor midlertidig montere en brakkerigg som skal stå 2-3 år før det bygges nytt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.