Alle planlagte byggeprosjekter i Suldal

Nybygg av bustadfelt på Jelsa i Suldal kommune
23 eneboligtomter og 1 område for rekkehus.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Nybygg av rekkehus på Eide, Sand
Totalt i området: 7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Etablering for 22 kV-forsyning av hydrogenanlegg på Jelsa
Gen2 Energy søker om anleggskonsesjon for: - Bygging og drift av transformatorer med transformeringsforhold 22/1/1, 22/0,69 og 22/0,4 kV til forsyning av hydrogenproduksjon - 22 kV høyspent distribusjonsrom med samleskinne og bryteranlegg - Bygging/utlegging av ny 22 kV jordkabelforbindelse fra ny bryterkiosk til høyspent distribusjonsrom inne på Gen2 Energys tomt
Nybygg av eneboliger på Eide, Sand
Totalt i området: 7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Nybygg av eneboliger på Jelsa
Gnr/bnr: 139/133 og 139/127.
Utbedring av elveløp, om- og nybygg av VA-ledninger i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Terrenginngrep på Fv 517 Skåpe i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein, jord og stein. 20m.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.