Alle planlagte byggeprosjekter i Gjesdal

Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Sanering av spillvannsledning i Gjesdal kommune
Sanering av VA-ledninger samt fordrøynings basseng på 750m3 må etableres i forbindelse med saneringsarbeidet.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Ombygg av dam i Ålgård
Betongdammen ved Flassavatnet tilfredstiller ikke krav i Damsikkerhetsforskriften og krever ombygging.
Etablering av solceller på bygg i Ålgård
Bygg 2: Lager/Verksted - Takflate: 370m² Bygg 4: Lagerhall - Takflate: 429m² Bygg 5: Administasjon - Takflate: 319m²
Terrenginngrep på Fv 285 Ottesvik i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Terrenginngrep på Fv 45 Mjåland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Terrenginngrep på Fv 287 Bjelland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Rassikringstiltak på Fv 4416 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Riving av gangbru i Ålgård
Etter at ny bru over Figgjoelva lenger sør er etablert, foreslås det at gammel bru ved Cirkle K rives.
Etablering av ny bru, E 39 Kyllingstad i Ålgård
Bru på Kyllingstad er i dårlig stand, og det er behov for å etalbere ny bru.
Rehabilitering av kirkegård i Ålgård
Innmåling og tegning av nytt gravkart for tilrettelegging for gjenbruk av graver og utvidet urnelund.
Rehabilitering av tak og fasader på gammel brannstasjon alternativt riving av brannstasjon og utvidelse av uteområde i Ålgård
Bygget er i dårlig stand, takplater som inneholder asbest smuldrer opp, biter av taket faller ned i skolegården. Det vil bli foretatt en endelig vurdering om å foreta nødvendige påkostninger på bygget, eller om dette bør rives for å utvide uteområde til skole og administrasjonsbygg.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangvoll og magasin.
Bygningsmessige oppgraderinger (ENØK-tiltak) av gate i Ålgård
ENØK tiltak for å få ned strømkostnader. Produksjon for egne bygg, samt levering av overskuddsproduksjon til lyse.
Byggteknisk oppgradering på høydebasseng i Gilja
Taktekking og overbygg på luker.
Vedlikehold av kirkegård i Gjesdal
Bedre tilrettelegging for driftspersonell i forbindelse med vedlikehold av gravplassen.
Nybygg av mur rundt kirkegård i Oltedal
Innramming av kirkegård tilpasset etter gjeldene forskrifter.
Ombygg av renseanlegg i Gjesdal, Ålgård
Ombygninger for å tilfredsstille drift og HMS krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.