Alle planlagte byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nytt sykkelfelt på Fylkesveg 4584 i Stavanger
Utvidelse av eksisterende veg for å etablere tosidig sykkelfelt og ensidig fortau fra Chr. Bjellandsgate i sør til Gabbroveien i nord. Totalt er strekningen ca. 1600 meter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Ny kollektivtrasé på Fylkesveg 441 Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik i Stavanger
2000 meter. Gjennomgående løsning 9,0 meter, eller 11,0 meter der det er tosidig fortau. Endeholdeplass med snu- og lademulighet for fire samtidige bussvei-busser.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av sykehjem i Stavanger, trinn 2
Totalt vil sykehjemmet få cirka 100 plasser, 39 plasser blir bygd ut i trinn 1
Nybygg av driftsområde på Stavanger lufthavn
Nytt driftsområde sørvest på flyplassens område.
Nybygg av barnehage i Hundvåg bydel, Stavanger
6 avd, inntil 120 nye barnehageplasser. L-formet bygg.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av barnehage i Stavanger
8-10 avdelinger. Det er behov for å erstatte midlertidig modulbygg med permanente bygg.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Stavanger og Randaberg
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Rogaland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Mindre vegarbeider i Rogaland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Nybygg av transformatorstasjon i Rennesøy
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Rehabilitering av legekontor og helsestasjon i Finnøy
Tredje og fjerde etasje i gamle Finnøy Rådhus er i dårlig stand, og er ikke egnet til nåvæerende bruk som legekontor og helsestasjon.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Rama´s, og ny bar/pub er på vei.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.