Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (6)
Bokn (1)
Eigersund (19)
Gjesdal (13)
Haugesund (6)
Hjelmeland (17)
(7)
Karmøy (10)
Klepp (9)
Kvitsøy (1)
Lund (1)
Randaberg (4)
Sandnes (18)
Sauda (5)
Sokndal (7)
Sola (8)
Stavanger (63)
Strand (5)
Suldal (10)
Time (6)
Tysvær (11)
Utsira (0)
Nybygg av næringspark for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. 2700 mål tomt. 70-80 % utnyttelsegrad. Max. 13 etasjer bygg, 1.000.000 m2/etasje= totalt 13.000.000 m2 North Sea Energy Park vil tilrettelegge for følgende næringsinteresser: datasenter, batteriteknologi, hydrogendrivstoff, landbasert fiskeoppdrett og veksthus.
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Projektet ska miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure, nivå Very Good. Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Drift og vedlikehold av fylkesveier i Rogaland, 2023-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Sokndal, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Gjesdal og Flekkefjord kommuner.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av fv. 44 fra Prestbru til toppen av Bjånesbakken (ca 800meter forbi krysset til PV1148 Tellenesveien).
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Rogaland fylkeskommune 2023
3 delkontrakter. Delkontrakt 1 Nord-Rogaland, Delkontrakt 2 Nord-Jæren, Delkontrakt 3 Dalane.
Masseutskifting og etablering av nytt VA-anlegg m.m i Haugesund kommune
Omfang av arbeidet blir å fjerne forurensing i grunnen, sortere ut avfall fra tidligere fyllplass. Etablere nytt VA-anlegg for hele området. Forespørselen vil også omfatte et parkeringsanlegg.
Oppgradering av bru langs Fylkesveg 453 i Stavanger
Det skal utføres overflatebehandling av flere stålelementer som bærekabler og stålkasse samt utskifting av system for vannhåndtering og utskifting av detaljer som vindavstivere, bolter, festedetaljer, sluker og rister. Det skal også utføres noen reparasjonsarbeider på landkar i betong og vedlikeholdsarbeider med fugekonstruksjoner.
Nybygg av kraftverk i Eigersund
14,00 GWh. Glassdør.
Nybygg av undergang på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av vannkraftverk i Suldal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket.
Ny 132kV kraftledning i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland.
Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Rehabilitering av VA-ledninger til Tangen renseanlegg i Sauda kommune, etappe 2
Hensikten med prosjektet er å samle spillvann og sende det ti rensing i stedet for utslipp i sjø. Prosjektet vil foregå på land. Det skal og skiftes ut en hovedvannledning i denne etappen.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Rogaland fylkeskommune 2023
3 delkontrakter. Delkontrakt 1 Nord-Rogaland, Delkontrakt 2 Nord-Jæren, Delkontrakt 3 Dalane.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Rogaland fylkeskommune 2023
3 delkontrakter. Delkontrakt 1 Nord-Rogaland, Delkontrakt 2 Nord-Jæren, Delkontrakt 3 Dalane.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Vagle, Sandnes kommune
Vagle Næringspark AS er utbygger av næringsområdet Vagle N1.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av vannverk i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 505 Garborgvegen og fylkesveg 506 Arne Garborgs veg/Kvernelandsvegen.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 1
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Etablering av ny overføringsledning til ny drikkevannkilde i Eigersund kommune
Overføringsledning ny vannkilde K02. Ny vannkilde skal tilknyttes nytt vannbehandlingsanlegg. Entreprise K02 utgjør deler av overføringsledningen og omfatter ca 2,6 km med hovedsakelig 630 mm hovedvannledning i PE100, etablert som ledning under vann, i grøft og i borhull i berg med stålrør.
Nybygg av vannledning i Finnøy
For å styrke og bedre sikker vannforsyning til Finnøy, og videre til øyene lengre nord, skal det legges ny vannledning i sjø fra eksisterende ventilkammer på Talgje til eksisterende ledningsnett ved Nærland på Finnøy. Total lengde er ca. 6000 meter
Nybygg av industivei ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Nybygg av industrikai og muddring ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Lura
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Utvidelse av landstrømsanlegg for skip i Stavanger
SRH har besluttet at landstrømstilbudet i Risavika skal utvides til å inkludere kai 23 og 24. Anlegget skal hovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, gods- og tankskip som leverer bulkprodukter. Det forventes et effektbehov på inntil 800 kW per skip som ligger til kai. Landstrømanlegget skal bygges som et lavspenningsanlegg med to uttakssentraler, én på hver kai.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Prosjekt fra Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Flomsikring ved elv i Eigersund kommune
Hensikten med arbeidet er sikring av øvre del av elven Lundeåne mot 200 års flom. Oppdraget består i all hovedsak av gravearbeider, betongarbeider, veiarbeider, natursteinarbeid, og VA-arbeider. Arbeidet skal utføres både i elven og langs elven, og det er derfor en avgrenset tidsperiode arbeidet kan utføres.
Oppgradering av Fylkesveg 519 og Fylkesveg 4628 gjennom Judaberg sentrum i Stavanger
Forenkle vegsystemet frå gjeldande plan samstundes som ein sikrar gode løysningar for både køyrande, gåande og syklande.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn II er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom vegkrysset ved Bekkjatorget og avkøyringa opp til kommunehuset.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 39 boenheter.
Oppgradering alternativ nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.