Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (1)
Eigersund (10)
Gjesdal (9)
Haugesund (7)
(2)
Karmøy (13)
Klepp (1)
Kvitsøy (1)
Lund (3)
Randaberg (3)
Sandnes (23)
Sauda (8)
Sokndal (4)
Sola (8)
Stavanger (28)
Strand (4)
Suldal (2)
Time (0)
Tysvær (8)
Utsira (1)
Etablering av infrastruktur for industriområde i Egersund
Gnr/bnr: 8/22 og 9/5. 50 dekar tomt. Etablering av infrastruktur for 8 industritomter samt samlevei og avkjøringsfelt til Kaupanes Nord næringsområde.
E39 Rogfast, E02 hovedtunnel midt
Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km (x2) med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal også bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal. Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fylkesveg 334 (tidligere fv. 509) Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Forussletta–Stavangerveien​
Gnr/bnr: 69/3024, 69/81, 69/1374, 69/496, 69/495, 69/423, 69/765, 69/3167, 69/245, 69/2739, 69/3169, 69/2659, 69/14, 69/12, 69/15, 69/2477, 69/191, 69/1425, 69/3168, 69/23, 69/826, 69/764, 69/2002, 69/2331, 69/2546 og 69/3138.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Strandgata
Strekningen mellom Kvadrat og Ruten er delt inn i fem forskjellige kontrakter: * Forussletta–Stavangerveien​. * Strandgata. * Husflytting Strandgata. * Jernbaneveien–Olav V’s plass​ –Elvegata. * Elvegata–Havnegata​.
Oppgradering av Fylkesveg 523 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Oppgradering og tilbygg av kulvert i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2446, 69/3168, 69/451, 69/1032, 69/857, 69/12, 69/17 og 69/18.
Skredsikring på Fylkesveg 450 langs Nedre Bergsvatnet i Gjesdal
Arbeidet omfatter skredsikring av strekningen langs Nedre Bergsvatnet og utvidelse av veg. Strekningen er ca. 1,6 kilometer lang, og går fra Berge i sørvest til Lomeland i nordøst. Hovedgrep er å legge vegen på fylling i Nedre Bergsvatnet og etablere fangvoll på dagens vegbane. Hensikten med prosjektet er å sikre strekningen langs Bergsura mot skred i vegbanen.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Nye jordkabler mellom Spanne og Hemmingstad i Karmøy og Haugesund kommune
Fagne AS søker konsesjon for bygging og drift av to nye 3,7 km lange 132 kV jordkabler mellom stasjonene Spanne og Hemmingstad i hendholdsvis Karmøy og Haugesund kommune. Driftsspenningen for kablene blir 60 kV i flere år og deretter 132 kV.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen E39/E134 Aksdal-Bokn i Vestland fylkeskommune
Kjøreavstanden fra E39/E134 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 2 km. Det kan være aktuelt å inngå kontrakt med en eller to leverandører. Oppdragsgiver har behov for totalt 25-35 oppstillingsplasser på strekningen. Hver enkelt døgnhvileplass skal ha minimum 15 oppstillingsplasser og skal inneholde servicebygg med toalett og dusj.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ålgård, trinn 1
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter i området. Infrastrukturen utføres i 2 byggetrinn.
Nybygg av solkraftverk i Vindafjord kommune
3,8 hektar. Solparken vil årlig levere rundt 3 GWh.
Nybygg av fyllestasjon for biogass til transportapplikasjoner i Vagle
Etablering av forsyningsanlegg for biogass til transportapplikasjoner.
Ny sykkelprioritert gate på Haakon VIIs gate-Ganddalsgata i Sandnes, fase 1
150-200 meter. Prosjektet blir utført i 2 faser.
Nybygg av miljøgate langs Fylkesveg 520 gjennom Sauda sentrum
Anlegge en miljøgate i Brugata gjennom Sauda sentrum, med fartsreduserende tiltak for å bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter og øke attraktivitet og fremkommelighet for gående og syklende.
Nybygg av pumpestasjon på Joa i Sola
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Spanne, etappe 4
Planområdet er på omlag 10.2 daa og tilsvarer 17 tomter. Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Etablering av bredbånd i Lund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Gjesdal kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Eigersund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Lund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Opparbeidelse av nytt torg på Tau i Strand kommune
Tau torg er i dag en stor åpen plass med grusdekke. Området er masseutskiftet og bygget opp med sprengstein. På omtrent 700m2 av torgflaten er det bygget opp med forsterkningslag.
Utbedring av Slåttevikkrysset på E134 i Tysvær kommune
E39 Slåttevikprosjektet er et kryssutbedringsprosjekt der det skal anlegges en ny rampe fra FV. 780 til E39. Det skal etableres ny G/s veg langs den nye rampen. I overgangen fra Fv. 780 til ny rampe består grunnen av torvholdige masser som må skiftes ut og deponeres i nærområdet. Det skal også etableres ny kabelgrøft langs den nye armen samt felles kabelgrøft langs eksisterende G/S veg for både veglys og høyspent kraft. Fra området mot eksisterende Mjåsundbrua til fellesgrøft starter skal SVV etablere ny veglysgrøft. Det må videre etableres rekkverk, asfalt og fortanning tilpasset den nye armen til E39. De nye asfaltlag skal fortannes med eksisterende asfalt på E39. Videre skal terreng arronderes, masser med uønskede arter fjernes, eksisterende kommunikasjonsledninger flyttes i ny grøft under ny avkjøring og høyspent kraftledninger sikres og reetableres under ny kobling mot Fv. 780.
Etablering av bredbånd i Sauda kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 2
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.
Etablering av bølgebryter i Sauda
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Strømperenovering av overvannsledning på Lura i Sandnes kommune
Gjennomføringsfasen deles inn i tre (3) etapper og er som følgende: 1. Lura: Strekningen kum 10243 til kum 9341, omtrentlig 99 meter 2. Lura: Strekningen kum 11543 til ledningens utløp, omtrentlig 101 meter 3. Hommersåk: Strekningen som er illustrert, omtrentlig 85 meter
Nybygg av lysmaster på golfbane i Sandnes
Prosjektet omfatter levering og montering av 23 lysmaster og 70 armaturer.
Etablering av vei ved Jørpeland ungdomsskole i Stranda Kommune
Strand kommune skal bygge ny veg bak Jørpeland ungdomsskole til Resahaugen skole.
Oppgradering og tilbygg av tankpark i Sola
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye tanker, oppsamlingsbasseng, pumper og fylleplats for tankbiler.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.