Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (10)
Gjesdal (4)
Haugesund (5)
Hjelmeland (17)
(4)
Karmøy (5)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (3)
Sandnes (19)
Sauda (3)
Sokndal (6)
Sola (4)
Stavanger (44)
Strand (2)
Suldal (7)
Time (3)
Tysvær (3)
Utsira (0)
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Drift og vedlikehold av fylkesveier i Rogaland, 2023-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Sokndal, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Gjesdal og Flekkefjord kommuner.
Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Etablering av kollektivakse ved Universitetsområdet i Stavanger kommune
Entreprisen omfatter etablering av kollektivakse iht. reguleringsplan fra Madlaveien til Professor Olav Hanssens veg (heretter benevnt POH veg), samt utvidelse av eksisterende veg Kjell Arholms gate til to felt med tilhørende fortau og breddeutvidelse i kurven ved Kjell Arholms hus. Med flere tillegg.
Etablering av nytt hydrogenanlegg på sandaneset industriområde på Jelsa i Suldal kommune
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare konteinere, basert på utvidelse av industri-/lagerareal og forlenget kai. Kaien skal etableres ved ny fylling i sør, i forlengelsen av eksisterende kai. Videre er formålet å utvide eksisterende industriområde nordover slik at det kan etableres et lagerområde på nordsiden av dagens bygg.
Nybygg av kulvert og sykkelvei på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Ny 132kV kraftledning i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland.
Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Etablering av vannledning og sanering av kombiledning i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon fra prosjektet Figgenveien fortau.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 505 Garborgvegen og fylkesveg 506 Arne Garborgs veg/Kvernelandsvegen.
Etablering av vei, sykkelvei og VA i forbindelse med Nye SUS-prosjektet i Stavanger kommune
K7805-entreprisen i Nye SUS-prosjektet omfatter: -Ferdigstillelse av slitelag, indikatorer, vegmerking, skilt i Richard Johnsens gate/Leif Larsens gate, Torg 24 og sykkelvei til rampe Sykkelstamvei (ferdigstillelse av arbeidene påbegynt i K7803) - Etablering av veg - Torg 25 med kjørebane og fortau på begge sider - Etablering av veg - Torg 21-22 med betongheller, møbleringsfelt og gangareal - Etablering av VA i planlagt kollektivakse fra Torg 21-22 og nordover til Torg 29 - Etablering av 65,5 meter lang trasé over fremtidig kollektivakse med totalt 4 stk fjernvarme- og -kulderør - Etablering av trekkerør for bredbånd - Etablering av grøft for høyspentkabler for Lnett og grøft for gassrør for Lyse Neo
Oppgradering av VA-anlegg i Storhaug bydel, Stavanger
Arbeidet omfatter lett separering av eksisterende avløp og legging av ny vannledning. Ledningene som skal skiftes ligger i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien og 50 m av Solheimsveien. Det er 900 m med vannledning som skal skiftes og det skal legges 800 m med ny overvannsledning. Eksisterende avløpsledninger er strømperenovert i forkant av prosjektet. Det skal også bygges fortau i Dalaneveien.
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt vegutbedring på Fv 4286 på Eigerøy i Eigersund kommune
Ca. 3 km, fv. 4286 Ytstebrødveien mellom Skadberg og Leidland.
Nybygg av industivei ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Nybygg av industrikai og muddring ved industriområde i Årdal i Ryfylke
Konkurransen blir gjennomført som to kontraktar. 1. Bygging av industrikai og muddring 2. Bygging av industriveg
Utvidelse av landstrømsanlegg for skip i Stavanger
SRH har besluttet at landstrømstilbudet i Risavika skal utvides til å inkludere kai 23 og 24. Anlegget skal hovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, gods- og tankskip som leverer bulkprodukter. Det forventes et effektbehov på inntil 800 kW per skip som ligger til kai. Landstrømanlegget skal bygges som et lavspenningsanlegg med to uttakssentraler, én på hver kai.
Lett separering av VA-ledning i Stavanger
Byggested: Møllegata og Kannikgata, Eiganes.
Utbedring av VA anlegg og nybygg av overvannsledning og gatelys i Storhaug bydel, Stavanger
Prosjektet skal utbedre eksisterende VA anlegg, og det skal legges ny «lett» overvannsledning. Det skal etableres nytt gatelys. Berørt veiareal skal reetableres, og det skal legges belegningsstein på fortauene i Jelsegata. Prosjekt omfatter: - Jelsagata, mellom Sandsgata og Avaldsnesgata.
Oppgradering av Fylkesveg 519 og Fylkesveg 4628 gjennom Judaberg sentrum i Stavanger
Forenkle vegsystemet frå gjeldande plan samstundes som ein sikrar gode løysningar for både køyrande, gåande og syklande.
Etablering av gang- og sykkelvei i Sandnes
Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn II er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom vegkrysset ved Bekkjatorget og avkøyringa opp til kommunehuset.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Drift og vedlikehold av ferjekaier i Rogaland, 2023-2028
Gjelder Rogaland og Agder fylkeskommuner.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Formålet med planarbeidet er å regulere fortau og breddeutvidelse av Bruveien.
Opparbeidelse av promenade og grøntområder ved havn i Sandnes kommune
Havneparken bygges nå om til en moderne og urban del av Sandnes sentrum med fokus på gode byrom og attraktiv havnepromenade. Havnepromenaden etappe 1 – 3 er fullført.
Sanering av avløpsledning og nybygg av vannledning i Madla bydel, Hafrsfjord
Eksisterende boliger til skal kobles til ekisterende kommunalt vann- og avløpssystem.
Etablering av ny bru i Sandnes
Eksisterende Kyrkjeveien bru rives og erstattes av en ny bru. Det er gjennomført en spesialinspeksjon av tilstand på hovedbæresystem og øvrige elementer av Kyrkjevegen bru. Brua har noen skader som er svært fremtredende. Det er i hovedsak erosjonsskader under landkarene og pilar
Sanering av spillvannsutslipp til sjø i Hundvåg bydel, Stavanger
Sanering av private utslipp til sjø fra eksisterende boliger på Roaldsøy. Det er besluttet at kommunen legger hovedsystemet og at de enkelte eiendommer opparbeider eget privat anlegg som tilknyttes dette. Det må være en koordinering mellom disse med tanke på pumpestørrelse etc.
Rehabilitering av park og skateanlegg i Stavanger
Trinn 1 inneholder skatepark og etablering av en flate for plassering av en ramp, samt noen stier av asfalt. Trinn 2 inneholder etablering av en sti ved sjøen, oppholdsplass, et aktivitetsområde og nye plantefelter.
Riving og sanering av uteareal i Klepp
Renotomta, i Stasjonvegen ved idrettshallane, er i dag omkransa av byggegjerder i påvente av avklaring av framtidig bruk. Renobygget inneheld miljøgifter og massen må kjørast til godkjent mottak, truleg i Tyskland. Kommunedirektøren foreslår at sanering av tomta vert gjort i 2022 og at tomta blir sådd i slik at den midlertidig kan brukast som uteareal.
Utbygging av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte. Delkontrakter 1. Fjedlet 2. Hagalid 3. Tuntland Grovå 4. Husstøl
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Rehabilitering av turstibelysning i Sandnes kommune
Blant arbeidet som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Utskiftning av et fåtalls lysarmaturer til LED. - Demontering og avhending av den eksisterende turstibelysningskabelen, som i dag går i luften mellom trestolpene. - Bytte og utbedring av et fåtalls trestolper. - Grave grøft for ny kabel, klamre kabelen i trestolpene. - Generelt skape mer ordnede forhold angående kabler som er i nærheten av turstien. - Som opsjon skal entreprenøren tilby: Etablering av skap med strømmåler, som måler turstibelysningens reelle strømforbruk. Opsjon utøves dersom det er midler til formålet, og eller dersom Byggherren anser opsjonsutøvelse som hensiktsmessig.
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.