Alle aktuelle anleggsprosjekter i Stavanger

Etablering av kollektivakse ved Universitetsområdet i Stavanger kommune
Entreprisen omfatter etablering av kollektivakse iht. reguleringsplan fra Madlaveien til Professor Olav Hanssens veg (heretter benevnt POH veg), samt utvidelse av eksisterende veg Kjell Arholms gate til to felt med tilhørende fortau og breddeutvidelse i kurven ved Kjell Arholms hus. Med flere tillegg.
Nybygg av kulvert og sykkelvei på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Etablering av vei, sykkelvei og VA i forbindelse med Nye SUS-prosjektet i Stavanger kommune
K7805-entreprisen i Nye SUS-prosjektet omfatter: -Ferdigstillelse av slitelag, indikatorer, vegmerking, skilt i Richard Johnsens gate/Leif Larsens gate, Torg 24 og sykkelvei til rampe Sykkelstamvei (ferdigstillelse av arbeidene påbegynt i K7803) - Etablering av veg - Torg 25 med kjørebane og fortau på begge sider - Etablering av veg - Torg 21-22 med betongheller, møbleringsfelt og gangareal - Etablering av VA i planlagt kollektivakse fra Torg 21-22 og nordover til Torg 29 - Etablering av 65,5 meter lang trasé over fremtidig kollektivakse med totalt 4 stk fjernvarme- og -kulderør - Etablering av trekkerør for bredbånd - Etablering av grøft for høyspentkabler for Lnett og grøft for gassrør for Lyse Neo
Oppgradering av VA-anlegg i Storhaug bydel, Stavanger
Arbeidet omfatter lett separering av eksisterende avløp og legging av ny vannledning. Ledningene som skal skiftes ligger i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien og 50 m av Solheimsveien. Det er 900 m med vannledning som skal skiftes og det skal legges 800 m med ny overvannsledning. Eksisterende avløpsledninger er strømperenovert i forkant av prosjektet. Det skal også bygges fortau i Dalaneveien.
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Utvidelse av landstrømsanlegg for skip i Stavanger
SRH har besluttet at landstrømstilbudet i Risavika skal utvides til å inkludere kai 23 og 24. Anlegget skal hovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, gods- og tankskip som leverer bulkprodukter. Det forventes et effektbehov på inntil 800 kW per skip som ligger til kai. Landstrømanlegget skal bygges som et lavspenningsanlegg med to uttakssentraler, én på hver kai.
Lett separering av VA-ledning i Stavanger
Byggested: Møllegata og Kannikgata, Eiganes.
Utbedring av VA anlegg og nybygg av overvannsledning og gatelys i Storhaug bydel, Stavanger
Prosjektet skal utbedre eksisterende VA anlegg, og det skal legges ny «lett» overvannsledning. Det skal etableres nytt gatelys. Berørt veiareal skal reetableres, og det skal legges belegningsstein på fortauene i Jelsegata. Prosjekt omfatter: - Jelsagata, mellom Sandsgata og Avaldsnesgata.
Oppgradering av Fylkesveg 519 og Fylkesveg 4628 gjennom Judaberg sentrum i Stavanger
Forenkle vegsystemet frå gjeldande plan samstundes som ein sikrar gode løysningar for både køyrande, gåande og syklande.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Formålet med planarbeidet er å regulere fortau og breddeutvidelse av Bruveien.
Drift og vedlikehold av ferjekaier i Rogaland, 2023-2028
Gjelder Rogaland og Agder fylkeskommuner.
Sanering av avløpsledning og nybygg av vannledning i Madla bydel, Hafrsfjord
Eksisterende boliger til skal kobles til ekisterende kommunalt vann- og avløpssystem.
Sanering av spillvannsutslipp til sjø i Hundvåg bydel, Stavanger
Sanering av private utslipp til sjø fra eksisterende boliger på Roaldsøy. Det er besluttet at kommunen legger hovedsystemet og at de enkelte eiendommer opparbeider eget privat anlegg som tilknyttes dette. Det må være en koordinering mellom disse med tanke på pumpestørrelse etc.
Rehabilitering av park og skateanlegg i Stavanger
Trinn 1 inneholder skatepark og etablering av en flate for plassering av en ramp, samt noen stier av asfalt. Trinn 2 inneholder etablering av en sti ved sjøen, oppholdsplass, et aktivitetsområde og nye plantefelter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Kyrkøy i Finnøy kommune
Infrastruktur for: 9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 2
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Etablering av landstrømanlegg under Bjergstedsparken i Stavanger kommune
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten av Stavanger sentrum.
Bredbåndsutbygging i Stavanger kommune
Dale - Sel, Ombo - Alveskjervegen øst og vest samt Ombo - Vestersjø.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Ferdigstillelse av torgareal i Kvernevik, Stavanger kommune
Ferdigstillelse av torgareal i Kvernevik mellom bydelshuset, svømmehallen og kirken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.