Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sandnes

Utvidelse av transformatorstasjon i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland. Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Ny 132kV kraftledning i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland.
Nybygg av småbåthavn og forlengelse av molo i Sandnes kommune
Planområdet foreslås regulert til småbåthavn i sjø og på land, adkomstveg og parkering. Ønsket tiltak i sjø er inntil 180 nye båtplasser, samt forlengelse av molo. På land ønskes etablert inntil 50 vinteropplagringsplasser, et servicebygg i to etasjer på 50m2 BYA med universell utformede garderobe-/toalett-/service-/lagerfunksjoner for benyttelse av båthavnens brukere og en driftsbygning på 120m2 BYA lokalisert minimum 100m fra strandsonen til bruk av utstyrslagring og reparasjon av utstyr for båthavnens daglige drift.
Etablering av fortau i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon på etablering av en vannledning og sanering av en kombiledning. Gjennomførelsetid: 18-24 måender.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Vagle, Sandnes kommune
Vagle Næringspark AS er utbygger av næringsområdet Vagle N1.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Lura
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Prosjekt fra Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Rehabilitering av fortau i Sandnes
Det er behov for å bytte kantstein, reasfaltere og vurdere fundament.
Omlegging av pumpeledning ved Gandsfjorden i Sandnes kommune
Omlegging av pumpeledning/sjøledning, ca. 1,5 km.
Oppgradering av belysning på idrettsanlegg i Sandnes
Oppgradering av idrettsbelysningen på tre idrettsanlegg: Hana stadion, Bogafjell nedre bane (treningsbane) og Bogafjell stadion. Etablering av nye LED lysarmaturer og nye lysstyringssystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.