Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (9)
Askvoll (2)
Askøy (12)
Aurland (3)
Austevoll (3)
Austrheim (3)
Bergen (55)
Bremanger (2)
Bømlo (5)
Eidfjord (3)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (5)
Fjaler (1)
Gloppen (2)
Gulen (10)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (9)
Kvam (5)
Lærdal (4)
Luster (11)
Modalen (0)
Osterøy (3)
Samnanger (2)
Sogndal (9)
Solund (0)
Stad (13)
Stord (6)
Stryn (13)
Sunnfjord (10)
Sveio (3)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (0)
Voss (14)
Årdal (1)
Øygarden (18)
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av kontor, næring, hotell og kunstsenter m.m. i Bergen
Hegrenesveien 15 og 39-50. Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av byarena i Bergenhus bydel på Nygårdstangen i Bergen
Trekanttomten. Foruten etablering av Byarena med en kapasitet på minst 8 000 sitteplasser inkluderer planen et hotell, et moderne kinoanlegg, boliger, næringsareal, grøntområder, lekeplasser samt en kanal mellom Store Lungegårdsvannet og Smålungeren. Området har i dag et stort potensial som dette prosjektet vil igangsette i en ønsket transformasjon. Med en byarena vil området få et stort positivt løft. Samarbeidsprosjekt mellom Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property.
Nybygg av nullutslippshavn med kai, terminalbygg, kontor, hotell og næring m.m. i Askøy
Vil bli verdens første nullutslippshavn utenfor Bergen. Prosjektet skal etableres i området Eidsvika - Brakedalsvika sørvest på Askøy. Det skal bygges kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringslokaler, til sammen cirka 60.000 kvadratmeter fullt utbygd.
Nybygg av operahus/musikalteater i Griegkvartalet i Bergen
8700-10300 m2. Arenaklyngen Griegkvartalet skal fremstå som Bergen og hele Vestlandets kulturelle kraftsenter og samlende møteplass. Griegkvartalet med nytt musikkteater skal fremstå med en arkitektonisk utforming og kvalitetsfremmende funksjonalitet som fremmer Bergen som en moderne og nyskapende kulturby. Griegkvartalet skal være for alt og alle.» Multifunksjonsbygg, kombinert formål for opera, konserter, ballett, teater mm.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av sykehjem i Florø
Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.Ferdigstillelse i løpet av 2026.
Rivnig-og nybygg av sykehjem og omsorgsboliger mm i Bergen
Utvidelse med 100 plasser. Fageråshjemmet (H0640) (tidl. nytt Slettemarken sykehjem)
Nybygg av næring på Valen i Knarrvika
Detaljregulering for Varden, GBNR 41/466 m. fl. – Knarrvika. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for næringsbygg på om lag 30.000 m2. Viktigaste verksemda vil være senter for logistikk og framtidsretta teknologi.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 3 mfl.
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Nybygg av multifunksjonsbygg i Bergen
Futurebuilt. Breeam, nivå Excellent. Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 310 dekar tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Nybygg av kontor og universitet i Årstad bydel, Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus.
Nybygg av hotell ved Oseana kunst- og kultursenter i Os sentrum
Ca 11000 m2 BRA forebels planlagt med ca. 180-220 hotellrom. Næringsbygg 2200 m2 BRA. Parkeringsanlegg, 160 plassar og ca. 6500 m2 BRA. Konferansesal med 150-200 seter i amfi. Hotellet er tenkt integrert med Oseana kunst- og kultursenter, blant annet med et felles nytt inngangsparti.
Nybygg av gondolbane i Jølster
Formålet med planarbeidet er etablering av gondolbane i Kjøsnesfjorden mellom Lundebotn og Tverrfjellet. Planområdet gjeld del av gnr. 332 og bnr. 1, 2, 3 og 8, samt gnr 376, bnr 1, og er på kring 580 dekar. Gondolbana er føresett gjort universelt utforma med ei pendelbane med to kabinar og toppstasjon med panoramautsikt, servering og retta besøksstyring/-forvaltning av ferdselen ut frå toppstasjonen.
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KDX Buen = 5,18 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 1
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Etablering av kommunens tekniske etater, i tillegg til dagens brannstasjon i Askøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for kommunens tekniske etater, inkludert dagens brannstasjon. Det skal også tilrettelegges for videreføring av dagens bussvirksomhet.
Nybygg av skole på vestsida av Sotra i Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for å finne lokalisering av ny skule på vestsida av Sotra, på strekket mellom Ulveset-Sekkingstad. Moglegheitsstudie skal kome med anbefaling for lokalisering av skulen. Skulen skal ha kapasitet til å ta i mot elevar frå begge dei to eksisterande skulane i området, Skålevik skule og Ulveset skule. Desse skulane har i dag mellom ca. 370 elevar, prognoser frå 2018 viser at elevtalet forventast å stige til 475 elevar i 2032/33. Det vil bli utarbeida nye elevtalsprognoser i forkant av moglegheitsstudie (anna leveranse), så vil danna grunnlaget for moglegheitsstudie og vera dimensjonerande for den nye skulen. Men det må forventast at elevtalet vil vere ca. 400-500 elevar.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever + forsterket avdeling for inntil 20 elever.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/36 og 171, 55/8, 45, 119, 121 og 122. Ca. 57,2 daa.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av ungdomsskole på Bildøyna i Øygarden kommune
Ny Fjell ungdomsskule skal ha plass til 570-600 elevar. Skulen skal i tillegg ha tilrettelagte areal med plass til 5-8 spesialelever.
Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2. Takterassar.
Nybygg av kontor, kultur og boliger i bydel Fana i Bergen
Det nye bygget skal tilby nye kontorplasser og et tydelig inngangsparti for besøkende til Rekstensamlingene. Ca. 3.500 kvadratmeter BRA, pluss 1.650 kvadratmeter under bakken. Lokalitet mellom Fjøsanger, Storetveit og Paradis. Statsminister Michelsens veg 34-36 og Stamerbakken 7. Gnr/Bnr: 13/515, 13/516, 13/984 og 15/9.
Nybygg av barneskole ved Erdalsområdet i Askøy
Askøy kommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane. I denne planen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall, som både skal dekke kroppsøvingskapasitet for Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 1
Totalt ca. 260 boliger og ca. 60.100 kvm BTA næringsareal.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Etablering av infrastruktur og næringsområde i Førde
21/302 m.fl. Tomtområde på ca 50 mål.
Nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Nybygg av barnehage i Olsvik, Bergen
98 barn. Barnehagen skal benyttes som erstatningslokaler for Laksevåg barnehage som skal totalrehabiliteres.
Riving og nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Nybygg av visningssenter og turistanlegg i Moldestad
Nybygg av visningssenter og turistanlegg ved siden av stad skippstunnel i Moldefjord. ca 30 daa.
Etablering av næringsareal i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Nybygg av hytteområde i Borgund
64 frittliggende tomter.
Nybygg av hytter i Gulen kommune
63 frittliggende tomter.
Nybygg av hytter ved Eidfjord Resort, trinn 1
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 58 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Nybygg av næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 2
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Nybygg av hyttefelt ved Høgbakkane vest, Stadlandet
70-80 enheter i hytter og firemannsboliger.
Nybygg av høyskole/universitet for humanistiske fakultet i Bergen
Planområdet som er foreslått, omfatter HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, bygården i nord samt Fastings Minde. Samtidig ønsker en å se på mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget. Gnr/bnr: 164, bnr. 364,510, 211 m.fl.
Nybygg av kontorbygg, butikk og forretninger/senter i Bergen
2 tomter for sentrumsformål, ca. 4 mål/tomt.
Nybygg av hytter i Luster kommune
Planområdet er på ca. 327 dekar og omfattar eigedomane 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/57, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64 samt deler av 13/88, 12/33 og 9/1 for å inkludere avkøyrsel i nordvest til F55, og til Tindevegen i søraust. Forslagsstillar er Brage Holding AS.
Utvidelse av industriområde i Gulen
Foreslått planområde er 4546 daa. Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på 17-18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150-160 m, mens rotordiameter vil være 250 m.
Utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av hytter i Bømlo
55-60 hyttetomter planlegges.
Nybygg av hytter ved Eidfjord Resort, trinn 2
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 42 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.