Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Alver

Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Område satt av til næring/forretning/kontor. N/FK02 er tenkt til forretning med behov for å vere synleg og med plassbehov.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hytteområde i Alver kommune
Planområdet er på om lag 152 daa og omfattar eit område nordaust på Radøy. Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for etablering av eit hytteområde med tilhøyrande uteareal, infrastruktur, naust og småbåthamn, samt at eit friluftsområde vert sikra. Planforslaget opnar for etablering av totalt 22 nye fritidsbustader.
Utvidelse av fritidsbustader i Alversund
Gnr. 58 bnr. 15 mfl. 3-5 fritidsbustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.