Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Luster

Nybygg av hytter i Luster kommune
Planområdet er på ca. 327 dekar og omfattar eigedomane 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/57, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64 samt deler av 13/88, 12/33 og 9/1 for å inkludere avkøyrsel i nordvest til F55, og til Tindevegen i søraust. Forslagsstillar er Brage Holding AS.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av næringsområde i Luster
Aktuelle reguleringsføremål i planen er bygg og anlegg (næringsbygg, naust), anlegg for samferdsle og teknisk infrastruktur (veg, parkering, kai, småbåthamn, turveg mm.), grønstruktur (naturområde, turdrag, friområde), bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone jf. § 12-5 i plan- og bygningslova.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 6 er solgt.
Nybygg av hytter i Luster
Ca. 10 hyttetomter.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 6 er solgt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.