Planlagt nybygg av boliger i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (1)
Askøy (3)
Aurland (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (22)
Bremanger (1)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (7)
Gulen (4)
Hyllestad (5)
Høyanger (8)
Kinn (1)
Kvam (7)
Lærdal (1)
Luster (6)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (2)
Sogndal (3)
Solund (1)
Stad (2)
Stord (3)
Stryn (3)
Sunnfjord (4)
Sveio (1)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (0)
Årdal (1)
Øygarden (3)
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av boligområde i Ytre Sandviken
Området skal transformeres fra industri til boligområde. Tomteareal 10,150 kvm.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av boliger i Luster
2 større tomter.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Etablering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Høyanger
Det blir her føreslege at ein set av midlar til prosjektering og at ein i første omgang utarbeider skisseprosjekt for dei 2 aktuelle tomtene i Lavik og Høyanger. Når ein er nøgd med skisseprosjektet kan dette gå vidara til eit forprosjekt og seinare til anbodsfase.
Nybygg av omsorgsboliger på Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Gloppen
Utviding mot aust.
Nybygg av næring og budstadbygg i Askvoll
Det er planlagt eit bygg med 3 etasjar og eit bebygd areal på ca 590 m2. Mønehøgda vert 11,2 m. På bakkenivået er det vist næringsareal med areal 350 m2 . I tillegg er der sportsboder / søppelbod for husværa på bakkeplanet. På plan 2 og 3 er det vist 10 husvære, 5 husvære på 60 m2 og 5 husvære på 75 m2 pluss sportsboder.
Nybygg av boligområde i Fana, Bergen
Området er på 15-20000 m3. Felt over bebyggelsen i Øvre-Titlestad. Per idag LNF regulert.
Ny- og ombygg av bofellesskap ved tidligere skole i Bergen kommune
Tidligere Haugland skole. Etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede med utfordrende adferd. Hvert bofellesskap skal inneholde 6 boenheter og en tjenestebase. Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952. Tun 2 etableres som et nytt bygg.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Bergen kommune
Totalt 13 boenheter. Deltilbud 1 skal ha 8 boenheter. Deltilbud 2 skal ha 5 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for nye bustader til unge vaksne med særskilte behov.
Nybygg av eneboliger i Byrknes
15 tomter. tomt 1-9, 11-16.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Nybygg av eneboliger og naust i Hardbakke
11 eneboligtomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Utvidelse av boligfelt på Gjerde i Jostedalen
Jostedalen bygdelag har kome med ein førespurnad om å få starte regulering av eit areal for utviding av eksisterande bustadfelt Haugåsen på Gjerde. Målet er å lage eit prosjekt for 2, 3 eller 4 mannsbustadar saman med ein lokal entreprenør. 73 daa. 6-8 enheter.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
8 tomter for salg tomt: 5, 9-10, 13-15, 17 og 20.
Nybygg av boliger i Kyrkjebø
8 tomter. Tomt 3, 2, 10, 8, 14, 15, 4 og 6.
Nybygg av eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.
Nybygg av boliger i Lærdal
Lærdal kommune har til salgs 7 eneboligtomter og 3 tomter for tettere beyggelse, eksempel rekkehus. Tomtene er på 700 – 1150 m² og ligg i ein sørvendt helling rett nord for Borgund sentrum. Tomtene har ei fin beliggenheit rett ved servicefunksjonar i Borgund.
Nybygg av boliger i Vadheim
5 tomter. BF-2, 3 tomter. BF-5 2 tomter.
Nybygg av eneboliger på Lunde i Tysnes
4 tomter gjennstår. 4 eneboligtomter, 2 flermannsboligtomter.
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
3 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15. Tomt: 5, 6 og 7 er reservert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.