Nybygg av vindkraftverk i Gamvik/Lebesby
Søkt produksjon 2300,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Nordkyn vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 78,4 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 2,3 TWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 150 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter i tillegg en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Area Nett sin meldte 132 kV forbindelse.
Etablering av landbasert akvakulturlokalitet i Rypefjord
Anlegget skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling. Det søkes om en årlig produksjon av 20 millioner sjøklar smolt/postsmolt. Omsøkt maksimal tillatt biomasse (MTB) er 5100 tonn. Planlagt årlig produksjonskapasitet er inntil 14000 tonn. Produksjonen skal benytte avsaltet sjøvann fra Ersvika og anlegget planlegges bygd med resirkuleringsteknologi (RAS).
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg og Båtsfjord kommune
Søkt produksjon 2400,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. H2Carrier AS/Kongsfjord Energi AS melder med dette om oppstart av planlegging av Rubbedalshøgda vindkraftverk med inntil 600 MW installert effekt på Rubbedalshøgda på Varangerhalvøya i Berlevåg og Båtsfjord kommuner. En slik utbygging vil kunne gi inntil 2,4 TWh ny fornybar kraft pr år. H2Carrier planlegger å utnytte kraften i hovedsak til produksjon av hydrogen/ammoniakk i et flytende produksjonsanlegg som lokaliseres i Kongsfjord eller nærliggende områder. Det innebærer at realisering av vindkraftverket ikke er avhengig av omfattende oppgraderinger hverken av regionalnettet eller transmisjonsnettet.
Nybygg av vindkraftverk i Lebesby kommune
Søkt produksjon 1800,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Adamselv vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 83,2 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 1 800 GWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 110 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Statnett sitt 132 kV anlegg i Adamselv eller Lebesby transformatorstasjon
Nybygg av vindkraftverk i Gamvik kommune
Søkt produksjon 2000,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Slettfjellet vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 76,00 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 2 000 GWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 125 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Area Nett sin meldte 132 kV forbindelse.
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Søkt produksjon 1000,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Kvaløya vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 29,66 km2, og anslås å kunne romme inntil 40 vindturbiner i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Total installert effekt vil bli omkring 300 MW og årlig produksjon omkring 1 000 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 60 000 husstander. Planprogrammet/meldingen omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på.
Oppgradering av E75 Vardø tunnel
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Gnr./bnr.: 11/1, 11/10, 11/9, 11/2, 113/1, 133/20 og 113/29 Tiltakshaver vurderer at det vil være potensiale for mellom 20-35 turbiner i planområdet, avhengig av blant annet turbinstørrelse. Det vurderes som aktuelt med turbinstørrelser i spennet mellom ca. 6 - 12 MW. Samlet installert effekt i vindkraftverket er anslått til maksimalt ca. 300 MW. Endelig antall turbiner samt størrelse på turbiner vil bli vurdert på nytt i forbindelse med konsekvensutredning og konsesjonssøknad. I tillegg vurderes energilagring (batteri).
Nybygg av vindkraftverk i Dønnesfjord
Dønnesfjord II vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Hasvik og Hammerfest kommuner, Finnmark fylke. Søkt produksjon 625,00 GWh. Søkt effekt 180,00 MW. To alternative delområder vurderes i denne fasen, Bølefjellet (alt. 1) og Vardfjellet (alt 2), men det vil kun være aktuelt å omsøke ett av delområdene. Endelig valg av delområde vil bli tatt etter at konsekvensutredningen er gjennomført og man har god oversikt over fordeler og ulemper ved en utbygging i de to delområdene. Dønnesfjord Vindpark AS er et samarbeid mellom Vento Ludens og ENERCON.
Nybygg av vindkraftverk i Lebesby kommune
Skjøtningberg vindkraftverk meldes med et todelt planområde på totalt 30,5 km2 og anslås å kunne romme inntil 70 vindturbiner i størrelsesorden 6 MW med en navhøyde omkring 105 meter og en rotordiamater inntil 150 meter. Dette tilsvarer en totalhøyde på 180 meter. Total installert effekt omkring 420 MW og årlig produksjon omkring 1.560 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 97.500 husstander, basert på et forbruk på 16.000 kWh per husstand.
Nybygg av vindkraftverk i Hasvik kommune
Søkt produksjon 900,00 GWh. Søkt effekt 220,00 MW.
Nybygg av ferrosilisiumfabrikk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Etablering av smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder. Minst 2 smeltverksovner.
Nybygg av landbasert lakseoppdrett ved gamle fergeleiet i Storbukt ved Honningsvåg i Nordkapp kommune
Landbasert anlegg for matfisk av laks med en maksimalt tillatt biomasse på 3.600 tonn.
Nybygg av vindkraftverk ved Kjøllefjord i Lebesby kommune
Prosjektet er planlagt med opptil 50 vindturbiner og en installert effekt på 350 til 400 MW, hvilket vil gi 1,2 til 1,4 TWh årlig ny fornybar kraftproduksjon. Kraften vil brukes lokalt til ammoniakkproduksjon og annen eksisterende og ny, grønn næringsvirksomhet, styrking av lokalnettet, samt bidra til den regionale kraftsatsningen. Driftsstart er anslått til 2030 – 2032
Nybygg av hydrogenfabrikk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Nybygg av vindkraftverk i Måsøy kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Vadsø kommune
Søkt produksjon 480,00 GWh. Søkt effekt 151,00 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Kokelv vindkraftverk meldes med et planområde på 22,7 km2 og anslås å kunne romme inntil 35 vindturbiner i størrelsesorden 4,5-6 MW med en totalhøyde omkring 180 meter. Total installert effekt vil bli omkring 200 MW og årlig produksjon omtrent 700 GWh, hvilket tilsvarer årsforbruket til i underkant av 44 000 husstander, basert på et forbruk på 16 000kW/husstand.
Utvidelse av vindkraftverk i Finnmark, trinn 3
Finnmark Kraft AS forhåndsmelder med dette bygging av Hamnefjell vindkraftanlegg trinn 3 på grensa mellom Båtsfjord og Berlevåg kommune i Finnmark. Det vil bli vurdert turbinstørrelser i området 6 – 8 MW. En utnyttelse av lokaliteten basert på en antagelse om at det er mulig å installere ca. 10 MW/km2, gir en maksimal samlet ytelse på ca. 170 MW. Søkt produksjon 650,00 GWh. Søkt effekt 166,00 MW.
Utvidelse av vindkraftverk i Finnmark, trinn 2
Trinn 2 har konsesjon på 71,25 MW, og er ikke utbygd i påvente av nettkapasitet.
Nybygg av damturbin som drives av energi fra smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av transformatorstasjon i Lebesby kommune
For ny 420 kV ledning Skaidi- Hammerfest. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Nettilknyting fra transformatorstasjon i Adamselv til sentralnettet i Finland for Davvi Vindkraftverk
Nettilknyting i Lebesby og Tana kommuner til Davvi vindkraftverk med 100 til 267 vindturbiner. Mellom 3 og 8 MW per turbin, samlet effekt ca 800 MW. Areal ca. 78 km2.
Nybygg av utleieboliger for vanskeligstilte i Hammerfest kommune
Hammerfest kommune ønsker fremskaffelse av boliger for vanskeligstilte gjennom inngåelse av tilvisningsavtaler. Hammerfest kommunes behov er som følger: • Ca. 12 stk. toroms boliger • Ca. 9 stk. treroms boliger Universell utforming, for eldre og vanskeligstilte. Dersom utbyggeren ikke har tilgjengelig egen tomt som kan brukes til et utbyggingsprosjekt, kan de få kjøpt en tomt på Nedre Hauen som er satt av til formålet.
Etablering av næringsvirksomhet på Leirvikhygda, Rypefjord
Tomtens areal 7 249 m² - Tilgjengelig areal ca. 5 550 m².
Nybygg av rådhus i Alta
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023.
Utdyping av farled ved Leirpollen i Tana
Totalkostnad for utdypning av innseilingen og bygging av fundament for sjømerke: 100 mnok.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.
Rassikring/skredsikring for snøras på Fylkesveg 894 i Lebesby
Skredtype snø, løsmasse, skredfaktor lav.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Alta
Gnr/bnr. 38/960, 38/961 og 38/962. Endring av detaljregulering for Skogheim boligområde. Felt BKS5-BKS7 endres fra konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) til BFS17-19 frittliggende småhusbebyggelse (eneboligtomter). Det reguleres inn 13 nye eneboligtomter: BFS17: 5 nye eneboligtomter (T43-47) BFS18: 4 nye eneboligtomter (T48-51) BFS19: 4 nye eneboligtomter (T52-55)
Utvidelse av hotell, konferanse, kontor mm i Hammerfest
Området er ubebygd per i dag. Dagens landareal skal forlenges med utfylling i sjø. Det planlegges et nytt bygg som skal romme konferanselokale, kontorer, hotellrom og andre nødvendige fasiliteter. Byggets volum og utforming er ikke endelig fastsatt og vil være en del av konseptutviklingen i planforslaget. Foreløpig planlegges det at bygget skal ha høyde ca. tilsvarende det eksisterende hotellbygget og plasseres vinkelrett mot sjø. Foreløpig konsept innebærer også sammenkobling mellom eksisterende og nytt hotellbygg for å sikre god funksjonalitet og komfort. Det kan i tillegg vurderes flere rorbuer tilsvarende de som finnes på området i dag. Området vil ellers bli benyttet til interne veger, parkering og grøntområder. Det skal tilrettelegges for flere parkeringsplasser som vil forbedre dagens situasjon mht. trafikkmønster og parkering.
Nye kommunale boliger i Øksfjord
Målet er å bygge 9 - 12 leiligheter eller en kombinasjon av leiligheter og minihus. Prosjektet krever en omregulering av tomten på Ystnes fra enebolig til leiligheter og en økning i lovlig bygge høyde. Dersom man vil bygge 12 leiligheter vil dette mest sannsynlig ha 3 etasjer.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Nordkapp kommune
Ønsket maksimal tillatt biomasse 3599 tonn. Anleggsrammen vil bli 475 meter langt og 190 meter bredt med plass til 10 merder på 160 meter i omkrets til oppdrett av laks.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Utbygging av Øksfjord indre havn
Det er jobbet frem et forslag til utbygging av Øksfjord indre havn, med hovedvekt på trygge og rolige fortøyningsanlegg for sjarkflåten. Dagens fortøyningsanlegg er i hovedsak lokalisert i molokroken mot nordvest, og består av sliten og delvis havarert betongbrygge for mindre båter. Hele havneområdet er svært urolig ved sørlig vind, og umuliggjør forsvarlig utbygging av liggekaier. Området må skjermes av en fast molo for å oppnå tilfredstillende rolighet. Det er stor pågang etter liggeplasser for sjarkflåten, både fra hjemmehørende og tilreisende som ønsker å drifte ut fra Øksfjord. Det finnes ikke tilstrekkelig båtplasser til lokale fiskere som er hjemmehørende i Loppa kommune.
Utbedring av Fylkesveg 886 Karpelv bru i Sør-varanger
I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
4 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346, 21/348 og 21/349.
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.