Alle planlagte byggeprosjekter i Hammerfest - Hámmerfeasta

Etablering av landbasert akvakulturlokalitet i Rypefjord
Anlegget skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling. Det søkes om en årlig produksjon av 20 millioner sjøklar smolt/postsmolt. Omsøkt maksimal tillatt biomasse (MTB) er 5100 tonn. Planlagt årlig produksjonskapasitet er inntil 14000 tonn. Produksjonen skal benytte avsaltet sjøvann fra Ersvika og anlegget planlegges bygd med resirkuleringsteknologi (RAS).
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Søkt produksjon 1000,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Kvaløya vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 29,66 km2, og anslås å kunne romme inntil 40 vindturbiner i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Total installert effekt vil bli omkring 300 MW og årlig produksjon omkring 1 000 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 60 000 husstander. Planprogrammet/meldingen omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på.
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Gnr./bnr.: 11/1, 11/10, 11/9, 11/2, 113/1, 133/20 og 113/29 Tiltakshaver vurderer at det vil være potensiale for mellom 20-35 turbiner i planområdet, avhengig av blant annet turbinstørrelse. Det vurderes som aktuelt med turbinstørrelser i spennet mellom ca. 6 - 12 MW. Samlet installert effekt i vindkraftverket er anslått til maksimalt ca. 300 MW. Endelig antall turbiner samt størrelse på turbiner vil bli vurdert på nytt i forbindelse med konsekvensutredning og konsesjonssøknad. I tillegg vurderes energilagring (batteri).
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Nybygg av vindkraftverk i Hammerfest kommune
Kokelv vindkraftverk meldes med et planområde på 22,7 km2 og anslås å kunne romme inntil 35 vindturbiner i størrelsesorden 4,5-6 MW med en totalhøyde omkring 180 meter. Total installert effekt vil bli omkring 200 MW og årlig produksjon omtrent 700 GWh, hvilket tilsvarer årsforbruket til i underkant av 44 000 husstander, basert på et forbruk på 16 000kW/husstand.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Etablering av næringsvirksomhet på Leirvikhygda, Rypefjord
Tomtens areal 7 249 m² - Tilgjengelig areal ca. 5 550 m².
Nybygg av utleieboliger for vanskeligstilte i Hammerfest kommune
Hammerfest kommune ønsker fremskaffelse av boliger for vanskeligstilte gjennom inngåelse av tilvisningsavtaler. Hammerfest kommunes behov er som følger: • Ca. 12 stk. toroms boliger • Ca. 9 stk. treroms boliger Universell utforming, for eldre og vanskeligstilte. Dersom utbyggeren ikke har tilgjengelig egen tomt som kan brukes til et utbyggingsprosjekt, kan de få kjøpt en tomt på Nedre Hauen som er satt av til formålet.
Utvidelse av hotell, konferanse, kontor mm i Hammerfest
Området er ubebygd per i dag. Dagens landareal skal forlenges med utfylling i sjø. Det planlegges et nytt bygg som skal romme konferanselokale, kontorer, hotellrom og andre nødvendige fasiliteter. Byggets volum og utforming er ikke endelig fastsatt og vil være en del av konseptutviklingen i planforslaget. Foreløpig planlegges det at bygget skal ha høyde ca. tilsvarende det eksisterende hotellbygget og plasseres vinkelrett mot sjø. Foreløpig konsept innebærer også sammenkobling mellom eksisterende og nytt hotellbygg for å sikre god funksjonalitet og komfort. Det kan i tillegg vurderes flere rorbuer tilsvarende de som finnes på området i dag. Området vil ellers bli benyttet til interne veger, parkering og grøntområder. Det skal tilrettelegges for flere parkeringsplasser som vil forbedre dagens situasjon mht. trafikkmønster og parkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.