Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (6)
Andøy (0)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (19)
Brønnøy (4)
(1)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (3)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (1)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (7)
Steigen (4)
Sømna (1)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (5)
Øksnes (4)
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvikling av område til turistformål i Øksnes
Utkast omfatter følgende arealer: 1: Parkering Dronningruta ca 140 m2. 2: Nyken resort, eksisterende bygninger for overnatting 2800 m2. 3: Turistanlegg med spisested, parkering, sanitærbygg og bobilparkering 3600 m2. 4: Resterende arealer ca. 17800 m2 er disponible til fremtidige turistformål.
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Utvidelse av barnehage i Straumsjøen
483 m2 BYA tilbygg til eksisterende barnehage. Tilbygget utføres i en etasje med unntak av teknisk rom og lager. Opparbeidelse av nytt lekeareal, og innebærer flytting av eksisterende gang- og sykkelveg, samt flytting av hovedvannledning og flytting av eksisterende bekkeløp. Tilbygget utføres som isolert trebygning. Utvendige lekearealer inngjerdes, og tilknyttes eksisterende utvendig gjerde.
Tilbygg av videregående skole i Alstahaug
Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer. Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal være forberedt for mulig fremtidig påbyd 2.etasje.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Rehabilitering av svømmehall med nytt stålbasseng og påbygg av teknisk rom ved videregående skole i Bodø kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bassengbygg med nytt stålbasseng inkl tekniskanlegg, røranlegg, ventilasjon, nytt teknisk rom som påbygg samt oppgradering av eksisterende bygg med innvendige nye overflater. -Entreprise K01 Stålbasseng og rense-/vannbehandlingsanlegg – Totalentreprise -Entreprise K02-K06 er beskrevne entrepriser med kontrakt NS8405, med entreprise K02 som Hovedentreprenør for alle entrepriser.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna, trinn 3
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Utvidelse av eksisterende helseavdeling og ombygg av frigangshuset til kontorformål i fengsel i Bodø kommune
Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helseavdeling med påbygg i andre etasje, ombygging i kjeller for å etablere flere garderobeplasser og ombygging av frigangshuset til kontorformål. I tillegg er det som en opsjon planlagt tilbygg til eksisterende verksted.
Oppgradering av basseng ved skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Tilbakeføring av uteområde ved skole i Bodø
Ombygg av uteområde og lekeområde ved Bodøsjøen skole.
Etablering av ny heis og ombygging av elev rom med tilpasninger ved ungdomsskole i Bodø
Etablering av ny heis fra kjeller til 2 etasje samt ombygging av to elev rom med tilpasninger til universell utforming ved ungdomsskole i Bodø.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Oppgradering av inngangsparti for flerbrukshall i Bodø kommune
• Komplette arbeider med riving av eksisterende takoverbygg med alle tilhørende konstruksjoner og tekniske anlegg. • Håndtering av rivemateriell for størst mulig grad av sortering av avfallet med deponering og evt. ombruk. • Komplette arbeider med etablering av nytt takoverbygg med alle tilhørende bygningsmessige og tekniske installasjoner.
Etablering av sprinkleranlegg i museumbygg i Kjerringøy, Bodø kommune
Sprinkling av alle byggene ved Kjerringøy gamle handelsted. Totalt 8 bygg.
Renovering av barneskole i Bodø kommune
Renovering av 6 klasserom, 1 lekerom, 1 team rom og korridorer på Saltvern skole F fløy.
Utskifting av heis i rådhus i Leknes
Utskifting av heis, med samtidig utvidelse for øverste etasje.
Lukking av branntekniske avvik på videregående skole i Sortland kommune
Det gjenstående gjelder i hovedsak arbeid ifm. dører og rømningsveier, samt branntettinger.
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Vedlikehold på tak og tårn på kirke i Alstahaug kommune
Taktekking, kobbertekking på tårn og takrenner med nedløp.
Renovering av tak på skole i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av tingrettslokaler i Brønnøy kommune
Gamle tingrettslokaler vil nå ombyggde til kontorslokaler.
Utskiftning av vinduer på kontorbygg i Bodø kommune
Monteres 40 nye vinduer og 24 solavskjerminger.
Nytt storhusholdningskjøkken til kantine i tårn- og sikringsbygg ved lufthavn i Bodø
PACC Nord - Storkjøkken til kantine, Tårn- og sikringsbygg Bodø lufthavn.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg i sykehus i Rana kommune
Luftbehandlingsaggregat Østfløy og Nordfløy.
Ombygg av kjøkken på sykehjem i Leinesfjorden
Utskifting av konveksjonsovn, dampovn og blåsekjøler. I tillegg er det en del annet utstyr som må skiftes ut.
Utskifting av lyskilder og lysarmatur til LED i badeanlegg i Bodø
Arbeidet omfatter utskifting av lyskilder og armaturglass med pakning i 20 stk opplys fabrikat Sill, utskifting av 27 stk. veggarmaturer, demontering av 20 stk. spotter, kontroll og evt. utskifting av bolter til klave som lysarmatur er festet til på søyler der disse anses av Bodø Spektrum å være svekket av rust/korrosjon.
Nytt kjøkken for barnehage i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.