Aktuelle nybygg av boliger i Vestland fylke

Alver (6)
Askvoll (1)
Askøy (5)
Aurland (0)
Austevoll (1)
Austrheim (1)
Bergen (27)
Bremanger (1)
Bømlo (2)
Eidfjord (1)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (7)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (1)
Kvam (5)
Lærdal (0)
Luster (3)
Modalen (0)
Osterøy (1)
Samnanger (0)
Sogndal (2)
Solund (0)
Stad (2)
Stord (5)
Stryn (0)
Sunnfjord (3)
Sveio (3)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (9)
Årdal (0)
Øygarden (8)
Nybygg av kontor/lager/kultur/bolig i Bergen
Demontering av gamle TV2 huset, 70% av materiale vil brukes igjen. Prosjektet er ca. 25000m2 BTA – av det er ca 1900m2 næring, resten er bolig og barnehage. Totalt 96 leiligheter. Nøstet sjøfront.
Nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av rekkehus og leiligheter m.m. på Strusshamn i Askøy
42 mål. Gnr/Bnr: 10/584, 708, 9/17 og 8/597 m.fl.
Nybygg av boliger i Askøy
Planområdet utgjør omlag 53 dekar, og er beliggende på Stongafjellet. Planen legger til rette for blokkbebyggelse og rekkehus fordelt på 5 delfelt, med til sammen 167 boenheter.
Nybygg av boligområde i Skoge, Øygarden kommune
Gnr/bnr 150/2014 mfl. Del av tidligere reguleringsplanendring for Sauafjellet gnr/bnr 50/2014 mfl. Føremålet er å legge til rette for bustader, hovudsakleg i form av blokker. På det resterande arealet er det tenkt konsentrert bustad. Blokker i felt B2 og B4.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
12 rekkehus og 121 leiligheter. Stongafjellet felt B8.
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Nybygg av blokkleiligheter i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Ny- og ombygg av leiligheter, butikk, næring og kollektivterminal i Sandane
Området er ca 40 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge tilrette for transformasjon til de formålene som allerede er vedtatt i områdeplanen for Sandane sentrum, herunder bolig, forretning, kontor og friluftsområder med fjordpromenaden og offentlige uterom.
Nybygg av næring og leiligheter i Straume
Det ene bygget vil bestå av næringslokaler i første etasje og et leilighetshotell med 55 leiligheter i resten av bygget. Det andre bygget får to etasjer med næringslokaler og 20 leiligheter for utleie på toppen.
Utbygging av fritidsbustader i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av leiligheter i Røldal, trinn 3
43 fritidsleiligheter. 3 bygg med 2, 4 og 5 etasjer.
Nybygg av boliger for 55+ på Vollane i Bergen
150 mål. Ca. 50-60 leiligheter, konsentrert i større boligbygg. Plussboliger. 55+.Det skal tilrettelegges for ulike funksjoner utover bolig, som felles spisesal, treningsrom og mulighet for ikke-livsviktig helsebehandling, som fysioterapi, fotpleie og lignende.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Nybygg av boliger i Straume
Videre utbygging av Strømme Gård. Infrastruktur er ferdig. B18 og B19: Konsentrert boligbygging, 59 boliger fordelt på 41 rekkehus, 6 tommansboliger og 12 firemannsboliger. 2-3 etasjer. Boligene er mellom 55 m2- 140 m2. Gnr. 21, Bnr. 3 m.fl
Nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
12 stk 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av boliger på Strømsnes i Askøy
Gnr/bnr: 4/12, 72, 551. Det er ønskelig å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også ev. rekkehus og flermannsboliger. 10 tomter.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Etablering av senterfunksjoner og fritidsbustader i Bavallen
Gnr/bnr: 51/1, 51/3, 51/29, 51/55, 51/102, 51/107, og 51/121. Ca 20 dekar.
Nybygg av forretningsbygg og boliger i Fyllingsdalen
Gnr. 21, bnr. 4, mfl. Planens hovedformål er å tilrettelegge for dagligvarebutikk på ca. 1500m2 og ca. 15 boliger. Planforslaget omfatter også en barnehagetomt, som er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan. Boligene skal etableres over butikken. Illustrasjoner viser at det er tenkt rekkehus i vest og lavblokker i øst, med felles uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom disse. Bebyggelsen vil variere fra to til fire etasjer.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på grensen mellom Våge og Anglevik i Øygarden
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Etablering av boliger i Kollevåg i Askøy
Planområdet utgjør ca. 18 daa. 3 delområden. Planen legger til rette for inntil 34 nye boenheter (småhus- og leilighetsbebyggelse).
Nybygg av lavblokk på Sjurmarka i Byrknesøy i Gulen kommune
Gnr/bnr: 95/361, 95/362 og 95/365. Ca. 15 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av leiligheter i Voss
42/31 mfl. 13-14 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Manger
81,4 dekar. 24 eneboliger og 1 hytte. Materialbruken skal i hovudsak vere tre, murverk og naturstein, og fargesettinga skal vere jord- og bergfargar. Bustaden i området skal ha einskapleg arkitektur og fargesetting.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno i Voss, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Om- og tilbygg eller nybygg av næring och leiligheter i Askvoll kommune
Hovudformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for vidareutvikle ein sentral sentrumseigedom i Askvoll sentrum, til kombinert nærings- og bustadformål. Etasje 1 næring, etasje 2-3 leiligheter. Gbnr. 22/72, 22/59, 22/237.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus. 5 småhus i rekke.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Etablering av boligområde på Skoglund i Vikøy
Planområdet er på ca 8.3 daa og ligger på gnr. 7 bnr. 1, 41, 50, 82, 83, 92, 163 og 172.
Nybygg av eneboliger i Langeland
Ca 45 mål. Gnr/bnr 24/7, 90 mfl
Nybygg av boliger i Straume
Videre utbygging av Strømme Gård. Infrastruktur ferdig. B13: 7 enheter i et rekkehus, 3 etasjer. B14: 8 enheter i 1 tomannsbolig og rekkehus med 6 enheter. Gnr. 21, Bnr. 3 m.fl.
Nybygg av boliger i Førde
Planforslaget legg til rette for oppføring av inntil 15 bueiningar, i form av rekkehus, fleirmannbustader og 2 eine-/tomannsbustader, samt eksisterande gardstun i aust.
Nybygg av 2- og 4-mannsboliger i Sveio kommune
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.
Nybygg av boliger i Kalvåg
Gnr/bnr. 4/16, 26, og delar av 3/22, 4/8, 12, 25, 50, 29 m.fl. Ca 20 daa.
Nybygg av leiligheter i Sogndal, trinn 3
Gnr/bnr: 64/455, 455, 456, 387, 462
Nybygg av omsorgsboliger med tenstebase i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Riving og nybygg av leiligheter i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Nybygg av boliger på nordsida av idrettshallen i Gaupne
Planframlegget er på om lag 38 daa, der 11 daa er regulert til frittliggjande bustadar, 6,4 daa er regulert til konsentrert bustadbygging, 3 daa er regulert til bustadblokker og 6,8 daa er regulert til offentleg eller privat tenesteyting. Planen legg også til rette for renovasjonsanlegg, internvegar, felles uteopphaldsareal og leikeareal.
Nybygg av omsorgsboliger med personalbase i Stord kommune
Nytt bufellesskap med 7 leilegheiter og personalbase.
Nybygg av boliger i Kolbeinsvik
Detaljreguleringa har som føremål å opne for konsentrert bustad og einebustadar sentralt i Kolbeinsvik på eigedom med gbnr. 58/13, 145, 91, 158, del av 58/5, 12 og 289. Det vert lagt opp til ein høg utnytting av tomta med 10 nye bustader og maksimalt 28 nye bueiningar. Det vert i samband med dette blant anna etablert ny veg med fortau inn i planområdet, miljøstasjon,v ass-o g avløpsleidningar, septiktankar, utbetra straumnett, leikeområde og gangvegar. Planområde er om lag 30,2 daa
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Nybygg av frittliggande småhus i Ervik, Stadlandet
Del av gnr/bnr 245/6, 245/14 m. fl. Einebustadar, einebustadar med sekundærleilighet og horisontalt og vertikalt delte tomannsbustadar.
Nybygg av flerbolighus med tillhørende infrastruktur i Haus
Gbnr 62/1, 6, 19, 67, 156, 168 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ein fleirmannsbustad med tilhøyrande infrastruktur på gbnr 62/6 og 62/19. Planarbeidet vil også regulere veg, parkering og annan infrastruktur innanfor planområdet.
Nybygg av rekkehus i Bergen
Nybygg av 10st rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Voss
Nyresvegen 170-174. Totalt 125 enheter.
Etablering av eneboliger i Brekke, Gulen
8 tomter totalt. Tomt 4,13 og 16 er til salgs. Tomt 5, 6, 8, 10 og 12 er reservert.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Bømlo kommune
Bustad A: P-rom 43m2 /BRA : 55 m2 Bustad B: P-rom 42m2 /BRA : 54 m2 Bustad C: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 Bustad D: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 BYA: 396 m2 ekskl. parkering.
Nybygg av eneboliger i Eivindvik
3 ledige tomter, tomt: 23, 30 og 51.
Oppføring av hardbruksbustader i Odda
Oppføring av 2 stk hardbrukstbustader i Odda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.