Aktuelle nybygg av boliger i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (1)
Askøy (3)
Aurland (1)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (35)
Bremanger (0)
Bømlo (5)
Eidfjord (3)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (4)
Kvam (1)
Lærdal (0)
Luster (1)
Modalen (0)
Osterøy (2)
Samnanger (1)
Sogndal (4)
Solund (1)
Stad (0)
Stord (1)
Stryn (1)
Sunnfjord (8)
Sveio (4)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (0)
Voss (5)
Årdal (0)
Øygarden (3)
Nybygg av boliger på Slettebakkens gamle avfallsdeponi i Bergen
Mulighetsstudien legger opp til en utbygging av rundt 15.000 m2. Arealene i planområdet er avsatt til formålene idrettsanlegg, byfortettingssone, grønnstruktur og grav og urnelund. Kan bli 500-600 boliger.
Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Nybygg av næring og boligbygg i Bergen
Ca. 77 boligenheter og ca. 600 m2 næring (salgslokaler). Riving av 3 stk eneboliger.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken, Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Nybygg av boligområde i Øvre Kleppe
Totalt 92 leiligheter. 4 boligblokker med 18 boenheter, 1 boligblokk med 14 boenheter, 1 boligblokk med 6 boenheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Prosjektet skal oppføres mellom Salhusvegen 18, 5131 Nyborg og Myrdalsvegen i Bergen kommune. Felles bod- og parkeringsanlegg med ca. 43 parkeringsplasser. Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer. Breeam Very Good, energiklasse A.
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Knarvik sentrum
107 moderne sentrumsleiligheter med 2 etg næring og parkering i bunn.
Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av boligblokk og en enebolig i Bergen
Gnr/bnr: 120/59, 60. Ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et nytt rekkehus i sør.
Utbygging av fjellpark i Eidfjord
Gnr/bnr 17/207 og 208.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 3
Leie-til-eie prosjekt. Miljøsertifisert i BREEAM-NOR til VERY GOOD. Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn. Søreidpollen.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av bustadområde i Austevoll
Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa. Det er lagt opp til ei blanding av einebustadar og fleirmannsbustadar.
Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 1
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Gnr/bnr: 309/11, 309/12, 309/22, 310/311, 310/357, 310/358, 310/359, 310/363 der gbnr 310/1. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Etablering av boligområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Øvre Kleppe i Askøy kommune, trinn 1
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 1
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av boligblokk på Paradis, Fana bydel i Bergen
GNR/BNR: 13/107 mfl. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter. Kubbaleitet 121-129.
Nybygg av leiligheter på Nore Neset, Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Nybygg av rekkehusleiligheter i Bergen
8 familieboliger over 2 plan. Energiklasse: Foreløpig beregnet til oransje C.
Nybygg av eneboliger i Vevle
Totalt kan det bygges 17-20 boenheter på området fordelt på 2 utbyggere.
Nybygg av flerbolighus med tillhørende infrastruktur i Haus
Gbnr 62/1, 6, 19, 67, 156, 168 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ein fleirmannsbustad med tilhøyrande infrastruktur på gbnr 62/6 og 62/19. Planarbeidet vil også regulere veg, parkering og annan infrastruktur innanfor planområdet.
Nybygg av rekkehus i Fana
BRA: 150-153 m2 per bolig.
Nybygg av eneboliger i Sveio
8 tomter gjennstår.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Blåhattflåten 4, 6. 8 og Blåhattflåten 11, 12, 13.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Torgilsvegen 7 og 9. Smievegen 10. Hereidsvegen 24. Gamle Hereidsvegen 4. Kvednabakken 11.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
6 ledige tomter. Tomt nr 1-2-6-9-11-12. Tomtane ved Askvoll Øvre ligg sentralt til og er lette å opparbeide.
Nybygg av boliger i Florø
2 stk eneboliger og 2 stk 2-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Sylta
4-8 sjøbuer. Båtplasser og opptrekk.
Nybygg av rekkehus i Voss
Totalt 125 enheter.
Nybygg av rekkehus i Voss
Nyresvegen 170-174. Totalt 125 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.