Aktuelle nybygg av boliger i Vestland fylke

Alver (16)
Askvoll (4)
Askøy (7)
Aurland (1)
Austevoll (0)
Austrheim (1)
Bergen (44)
Bremanger (1)
Bømlo (3)
Eidfjord (2)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (5)
Hyllestad (1)
Høyanger (0)
Kinn (1)
Kvam (3)
Lærdal (0)
Luster (5)
Modalen (1)
Osterøy (1)
Samnanger (0)
Sogndal (1)
Solund (1)
Stad (10)
Stord (5)
Stryn (0)
Sunnfjord (7)
Sveio (4)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (1)
Voss (7)
Årdal (0)
Øygarden (8)
Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Nybygg av boliger i Stord
Gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 32 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 70 stk. konsentrerte bustader.
Nybygg av leiligheter i Alver kommune
Gnr. 188, Bnr. 384, 416 og 421. Kvassnesvegen 33-37. Parkering i garasje under bakkenivå. Prosjektet leveres med til sammen 87 parkeringsplasser.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
Siste delfeltet på Stongafjellet. Ca 115-120 boenheter.
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Nybygg av blokkleiligheter i bydel Fana i Bergen
9,9 mål. Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
Bossug- Envac 4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av boliger på Hanøy i Askøy
Eneboliger, tomannsboliger, tremannsboliger, firemannsboliger og leilighetsbygg. Gnr/bnr: 19/454, 461. 42 tomter til salg.
Nybygg av boliger i Bjørnafjorden
Ca. 198 daa. gnr/bnr 13/1 og 2, 17/7, 18/12, 13 og 15. Forslagstiller er Storhaugen Utvikling AS, Fiskarskogen Eiendom AS, Susanne og Amund Sperrevik.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av fritidsleiligheter på Myrkdalen fjellandsby i Voss Herad
I bygg Sendo skal det bygges 22 fritidsleiligheter. I bygg Skabotn blir det 20 leiligheter for langtidsutleie.
Nybygg av boligblokk og en enebolig i Bergen
Gnr/bnr: 120/59, 60. Ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et nytt rekkehus i sør.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Planområdet omfatter deler av eiendom g/bnr. 22/90 og hele eiendom g/bnr. 21/297. Totalt utgjør planområdet 11.2 daa. Det tilrettelegges for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av inntil 6 nye enheter fordelt på 3 blokker og 9 småhus med tilhørende infrastruktur og skjult parkeringsanlegg. Bebyggelsen skal oppføres i tun-struktur, med et sentralt, grønt gårdsrom som vil være et knutepunkt og en møteplass for beboere så vel som naboer. Prosjektet blir sertifisert iht. BREEAM NOR-standard Very Good.
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av flerbolighus og parkeringskjeller i Askøy
Totalt 43 boenheter fordelt på 2 boligblokker, 26+17 enheter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger og næring på Paradis, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei.
Nybygg av boliger i Bømlo
Gnr. 14, 12, bnr. 187, 18 m.fl. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 31 stk. nye einebustader og ca. 20 stk. nye konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal. Ein vil legge opp til at det skal etablerast ein kombinasjon av frittliggjande einebustader, konsentrerte einebustader og 4- mannsbustader.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligfelt i Straume sentrum
Nytt boligfelt 1,5 km sør for Straume sentrum.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Utvidelse av næringsområde i Rosendal
Del av 81/181, 188, 197 mfl. Føremålet med reguleringa er å vidareutvikle Rosendal Hyttetun ved mellom anna å etablere fleire plassar til camping, eit større nytt leilegheitsbygg, to nye kombibygg (lager/leilegheit og lager/kontor/resepsjon), samt parkering, leikeplassar, m.m. 40-50 leiligheter.
Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Nybygg av leiligheter i Manger
445/84: 2 6-mannsboliger. 445/322: Flerbolighus, 18 enheter.
Riving av enebolig og nybygg av blokkleiligheter på Paradis i Bergen
Felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4.
Nybygg av boliger i Ådland
Gnr/bnr 28/254 mfl. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for konsentrert busetnad (ca. 25-35 einingar) med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, leikeareal m.v.. Ein ser føre seg ein kombinasjon av leilegheitsbygg (lågblokk), rekkehus og fleirmannsbustader. Planområdet har tilkomst via eksisterande privat avkøyrsle frå Ådlandsvegen, Krækjen.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
221 boenheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca. 1500-2000 m2.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på grensen mellom Våge og Anglevik i Øygarden
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av hytteby i Eidfjord Resort, trinn 2
Nøkkelferdige seksmanns- og tomannsboliger. Ikke behov for maling.
Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 1
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av lavblokk på Sjurmarka i Byrknesøy i Gulen kommune
Gnr/bnr: 95/361, 95/362 og 95/365. Ca. 15 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av leiligheter i Florø
Etablering av bygg på 5 etasjer. Gnr/bnr 202/494, 411 og 407. Planområdet er 4 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Os
Gnr/bnr 62/28, 62/12, 62/19. 25 daa. 2-3 etasjer. Parkeringsgarasje under bebyggelse. Saltak og flatt tak.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus med tilhørende parkeringsgarasje under bakken i Bjørnafjorden kommune
Rekkehus med tilhøyrande parkeringsgarasje under bakken. Gnr/bnr: 55/32 og 55/422.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno i Voss, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Nybygg av seniorboliger i Alver kommune
Intensjonen med planframlegget er å leggje til rette etablering av 25 bueiningar for seniorar med tilhøyrande uteopphaldsareal, felles rekreasjonsområde og kopling til eksisterande grønstruktur og sentrumsområde.
Nybygg av boliger på nordsida av idrettshallen i Gaupne
Planframlegget er på om lag 38 daa, der 11 daa er regulert til frittliggjande bustadar, 6,4 daa er regulert til konsentrert bustadbygging, 3 daa er regulert til bustadblokker og 6,8 daa er regulert til offentleg eller privat tenesteyting. Planen legg også til rette for renovasjonsanlegg, internvegar, felles uteopphaldsareal og leikeareal.
Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Nybygg av leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/23, 56/4, 29 mfl. To seksmannsboliger og to firemannsboliger.
Nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Trinnvis utbygging. Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Etablering av boligområde på Skoglund i Vikøy
Planområdet er på ca 8.3 daa og ligger på gnr. 7 bnr. 1, 41, 50, 82, 83, 92, 163 og 172.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.