Aktuelle nybygg av boliger i Bergen

Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i bydel Fana i Bergen
9,9 mål. Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av næring og leiligheter i Straume
Det ene bygget vil bestå av næringslokaler i første etasje og et leilighetshotell med 55 leiligheter i resten av bygget. Det andre bygget får to etasjer med næringslokaler og 20 leiligheter for utleie på toppen.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av boliger og næring på Paradis, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Ny- og ombygg av leiligheter på Gyldenpris i bydel Årstad i Bergen
3 eksisterende bygg og 2 nye. 34 leiligheter totalt, hvor av 21 leiligheter er i eksisterende bygning og 12 leiligheter i nybygg.
Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Nybygg og rehablitering av boliger for psykisk utviklingshemmede i Bergen
Planområde er på nedlagte Riple Skule på Totland i Fana bydel.
Riving av enebolig og nybygg av blokkleiligheter på Paradis i Bergen
Felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca. 1500-2000 m2.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane i Bergen
Gnr/bnr. 186/237, 315 m.fl. Inntil 9 leiligheter, 2 huskroppar.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus. 5 småhus i rekke.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av rekkehus i Sædalen, Fana bydel
Rekkehusene er inndelt i 3 bygnings kropper med henholdsvis 3 og 4 enheter i hver.
Nybygg av eneboliger i Fana, Bergen
Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr.41 Bnr. 137,345,366 m.fl. og har en størrelse på ca. 8,4 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.